Lausunto
62/10/2018
Sosiaali- ja terveysministeriölle
STM/1302/2018

Luonnos hallituksen esitykseksi laeiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain sekä koulutuskorvauksesta annetun lain 8 ja 9 §:n muuttamisesta

Yleistä   

Työttömyysvakuutusmaksujen perintämenettely ehdotetaan mahdollistettavaksi sekä toteutuneeseen palkanmaksuun perustuvana että ennakollisena perintänä. Ennakolliseen perintämenettelyyn ehdotetaan tehtäväksi myös maksu- ja perintäprosessia yksinkertaistavia muutoksia. KT Kuntatyönantajat (myöhemmin KT) pitää esitettyjä työttömyysvakuutusmaksujen maksu- ja perintämenettelyn muutoksia kannatettavina uudistuksina. Ehdotetut muutokset ovat ajankohdallisesti tarkoituksenmukaista toteuttaa esitetyn mukaisesti 1.1.2019 tulorekisterin käyttöönoton ajankohdan yhteydessä.

Toteutuneeseen palkanmaksuun perustuva perintä

Toteutuneeseen palkanmaksuun perustuva työttömyysvakuutusmaksujen perintä olisi monella tapaa nykyistä selkeämpi malli työnantajalle. Työnantajan ei tarvitsisi tehdä ennen vakuutusvuoden alkua mahdollista ennakkopalkkasumman muutoksenhakua Työttömyysvakuutusrahastolle, eikä seurata vakuutusvuoden aikana ennakoituja ja toteutuneita palkkasummia. Vakuutusvuonna tapahtuvat palkanpalautusoikaisut tai palkkojen lisämaksut korjaantuisivat automaattisesti maksatusvuodelle tulorekisterin palkkatietojen perusteella. Etuna voidaan nähdä myös se, ettei ns. reaaliaikaisessa maksamisessa tulisi maksettavaksi korkoja. Lisäksi toteumamallissa muun muassa täsmäyttäminen kirjanpitoon voidaan tehdä jo vuosineljännesten jälkeen. 

Esityksen mukaan toteutumaan perustuvassa mallissa työttömyysvakuutusmaksut määräytyisivät neljä kertaa vuodessa kolmen takautuvan kuukauden aikana maksetusta palkkasummasta. Työttömyysvakuutusrahaston arvion mukaan kuukausittain tapahtuva perintä kasvattaisi perinnänkustannukset kaksinkertaiseksi verrattuna neljä kertaa vuodessa tapahtuvaan laskutukseen. KT:n mukaan esitetty maksuväli on tällä hetkellä perusteltu, mutta tulevaisuudessa voitaisiin vielä palata arvioimaan mahdollista kerran kuukaudessa tapahtuvaa reaaliaikaisempaa perintää ja maksua.

Ennakollinen perintä

KT pitää hyvänä, että ennakollinen perintä säilytetään työttömyysvakuutusmaksujen perinnän vaihtoehtoisena tapana sekä siihen esitettyjä uudistuksia maksu- ja perintäprosessin yksinkertaistamiseksi. Esitys siitä, että maksaminen tapahtuisi neljänä yhtä suurena maksueränä (ellei ennakkopalkkasummaa muuteta vakuutusvuoden aikana) selkeyttäisi ennakollista perintää. Nykyisessä maksutavassa eri maksupäivinä maksetaan joko työnantaja- tai palkansaajanmaksua sekä suurilla työnantajilla myös erilaisia prosentuaalisia osuuksia arvioidusta palkkasummasta. Tämän vuoksi suurilla työnantajilla työttömyysvakuutusmaksun suuruus eri eräpäivinä on voinut vaihdella kymmeniä tuhansia euroja.

Toteutuneeseen palkanmaksun perustuvassa perinnässä työttömyysvakuutusmaksun määrä nousisi vakuutusvuoden aikana selkeästi, jos työnantajan maksama palkkasumma ylittää 2 083 500 € (vuonna 2018). On oletettavaa, että osa niistä työnantajista, joiden maksuprosentti nousisi, pitää parempana maksutapana tasasuuruista ennakollista maksua.

Koulutuskorvauksen hakeminen

Esityksen mukaan koulutuskorvauksesta annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että koulutuskorvausta olisi haettava erikseen Työttömyysvakuutusrahastolta ja, että se voitaisiin työttömyysvakuutusmaksusta hyvittämisen ohella myös maksaa työnantajalle. KT:n mukaan esitys on tarkoituksenmukainen. Koulutuskorvauksen hakemisen eriytyessä työttömyysvakuutuksen perintään ja maksuun liittyvästä prosessista, tulee kiinnittää erityisesti huomiota työnantajien riittävään tiedottamiseen.    

Muuta huomioitavaa   

Esityksen tavoitteena on suorittaa työttömyysvakuutusmaksujen perintä ensi sijaisesti toteutuneeseen palkanmaksuun perustuen. Keskeistä olisikin tiedottaa ja ohjeistaa työnantajia hyvissä ajoin uudesta maksutavasta, jotta ne ehtivät perehtyä ja varautua muutokseen. Työttömyysvakuutusmaksujen maksuajankohtien ja -määrien muutokset voivat aiheuttaa tarvetta tehdä muutoksia mm. työnantajan budjetoinnin ja talouden seurannan raportointipohjiin.

Tulevaisuudessa voitaisiin selvittää, olisiko mahdollista siirtyä kokonaan toteutuneeseen palkanmaksuun perustuvaan työttömyysvakuutusmaksun perintään ja maksuun. Sillä voitaisiin edelleen yksinkertaistaa perintämenettelyä sekä pienentää työttömyysvakuutusmaksujen perinnästä aiheutuvia kustannuksia. 

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Neuvottelupäällikkö Sari Ojanen

Työmarkkina-asiamies Merja Renko

Merja Renko

työmarkkina-asiamies
Puhelin:
+358 9 771 2111
Matkapuhelin:
+358 50 305 3026
Sähköposti:
Merja.Renko@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT