Lausunto
181/10/2018
Sosiaali- ja terveysministeriölle
Lausuntopyyntö 22.8.2017 / STM/3200/2018

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta

Esityksessä esitetään muutettavaksi mm. seuraavia asiakokonaisuuksia:

  • takuueläkkeen ja kuntoutusrahan korottaminen ym.
  • sairausvakuutuslain mukaisten vähimmäismääräisten päivärahojen korotus ym.
  • päivärahaetuuden maksamista työnantajalle koskevat muutokset
  • työpaikkakassoja koskevat muutokset
  • lääkekustannusten vuotuisen omavastuuosuuden alentaminen
  • sairaanhoitokorvaukset julkisissa tiloissa

Esityksen tavoitteena on toteuttaa pääministeri Sipilän hallituksen 11.4.2018 sopimassa julkisen talouden suunnitelmassa vuosille 2019–2022 päättämiä muutoksia etuuksien lisäämisestä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden vahvistamiseksi. Lisäksi esityksessä ehdotetaan toteuttavaksi teknisluonteisia muutoksia ja korjauksia eri etuuslakeihin

KT Kuntatyönantajat (jälj. KT) pitää esitettyjä muutoksia pääosin perusteltuina.

KT haluaa kuitenkin kiinnittää huomiota perhevapaisiin ehdotettaviin muutoksiin tietyiltä osin.

Perhevapaisiin ehdotettavia muutoksia

KT katsoo, että perhevapaajärjestelmä tulisi toteuttaa kokonaisuudistuksena. Osittaismuutokset sitovat ja ohjaavat tulevaa kokonaisuudistusta siten, että ne voivat vaikeuttaa kokonaisuudistuksen toteuttamista. Uudistukset lisäävät työnantajien kuluja työehtosopimusmääräyksiä sovellettaessa. Uudistukset lisäävät myös työnantajan välisisiä kustannuksia poissaoloihin liittyvien tehtäväjärjestelyiden vuoksi.

Esityksessä ehdotetaan, että kaikilla lapsen oman perheensä ulkopuolelta adoptoivilla olisi oikeus vanhempainrahaan. Esityksessä ei rajata ikärajaa adoptoitavan lapsen osalta. KT katsoo, että ikärajasta pitäisi säätää laissa, esimerkiksi 13 vuotta (lapsen siirtyminen yläkouluun). Vanhempainpäivärahaa tulisi lisäksi maksaa vain niissä tilanteissa, kun vanhempi ei käy töissä.

Esityksessä ehdotetaan, että äitiysrahaa maksetaan silloinkin, kun raskaus on keskeytetty, jos raskaus on kestänyt vähintään 154 päivää ennen keskeytystä. KT katsoo, että lakiin tulisi lisätä tältä osin vaatimus painavista terveydellisistä syistä.

Lapsesta yksin huolehtivan vanhemman vanhempainpäivärahakauden pidentämisen osalta KT katsoo, että myönnettävät etuudet eivät saa vaikuttaa ohjaavasti isyyden vahvistamisen ajankohtaan.

Esityksen taloudelliset vaikutukset

Esityksessä ei oteta tarkemmin kantaa siihen, aiheuttavatko järjestelmämuutokset ylimääräisiä kustannuksia vai voidaanko muutokset toteuttaa ns. normaaleina ylläpitopäivityksinä, jolloin niistä ei aiheudu ylimääräisiä kustannuksia.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen

Työmarkkinalakimies Jouko Hämäläinen