Asiakkuustyötä kehitettiin suunnitelmallisesti

Asiakaslähtöisyyden kehittämiseksi laadittiin erillinen suunnitelma. Hyvinvointialueet aloittivat toimintansa vuoden alussa ja niiden palvelurakenteet vakiintuivat kuntien palvelujen rinnalle. Syksystä alkaen keskityttiin entistä vahvemmin myös yritysten palveluihin.  

KT:n Linja-verkkopalvelun etusivu

Asiakkuustyössä keskityttiin asiakasryhmien entistä parempaan tavoitettavuuteen sekä sähköisesti että eri verkostoissa. Aktiivisen verkostotoiminnan ja tapahtumien lisäksi asiakkaita tavattiin eri tilaisuuksissa ja sovituissa tapaamisissa.

Asiakkuustyön keskiössä oli vahvistaa vuorovaikutusta asiakkaiden kanssa, jotta KT tunnistaa asiakkaittensa tarpeet ja onnistuu lakisääteisissä tehtävissään entistä paremmin. 

KT:n verkostotoiminta laajeni uusien tarpeiden mukaisesti

KT:ssä oli toimintavuonna yhteensä 23 verkostoa, joista osa perustettiin kuluneen vuoden aikana.  

Hyvinvointialueiden verkostot vakiintuivat valmisteluvuosien jälkeen. Niitä varten muodostettiin oma palvelukokonaisuus, joka käsitti muutostukiverkostojen viimeiset kokoukset ja uusien hyvinvointialueverkostojen perustamisen. Tähän sisältyi kaksi erillistä kokonaisuutta: henkilöstöjohtaminen ja niin sanottu juridiikkaverkosto.  

Toimintavuonna perustettiin varhaiskasvatuksen johdon verkosto, TE2024-uudistuksen verkosto ja eläinlääkäriasioita käsittelevä työnantajaverkosto. Kaikki verkostot esiteltiin ensimmäisen kerran vuoden lopussa KT:n verkkosivuilla.

Verkostojen lisäksi KT:n johto on ollut tiiviisti yhteydessä eri jäsenorganisaatioiden johdon verkostoihin, joita ovat muun muassa hyvinvointialuejohtajat, kuntajohtajat, pelastusjohtajat sekä talous- ja viestintäjohtajat.

Asiakaskirjeitä lähetettiin runsaasti

KT-uutiskirje lähetettiin noin kerran kuussa yli 3 000 vastaanottajalle. Uutiskirjeessä tuotiin esille KT:n tärkeitä edunvalvonta-asioita sekä markkinoitiin tulevia tapahtumia ja koulutuksia. 

Vuoden aikana lähetettiin yhteensä 94 sähköistä asiakaskirjettä, joista 35 oli yleiskirjeitä ja 29 yhteyshenkilökirjeitä.  Yleiskirjeet ilmestyivät myös ruotsiksi. Omia uutiskirjeitään lähettivät myös KT:n verkostot. Toimintavuoden aikana KT:n sähköisiä asiakaskirjeitä lähetettiin kaikkiaan yhteensä noin 88 000 kappaletta.

Yleiskirjeissä kerrottiin muun muassa HYVTESista, uusista ja muuttuneista sopimusmääräyksistä, järjestelyerien laskennasta ja matkakustannusten korvauksista.  

KT-yhteyshenkilökirjeissä kerrottiin esimerkiksi ajankohtaisista lakimuutoksista, työtaisteluihin varautumisesta ja KT:n tapahtumista. Vuoden aikana yhteyshenkilökirjeiden suuntaamista eri asiakasryhmille tarkennettiin.  

Uutena asiakaskirjeenä alkoi ylimmän johdon työnantajakirje, jota lähetettiin kolme kappaletta. Kirjeessä kerrottiin keskeisistä työmarkkina-asioista jäsenyhteisöjen ylimmälle johdolle.

KT:n Linja palveli työnantajia ja esihenkilöitä

KT:lla on käytössään avoimien nettisivujen lisäksi sisäänkirjautumista vaativa verkkopalvelu Linja. Sen sisältö tukee työnantajia työ- ja virkaehtosopimusten soveltamisessa sekä työelämän laadun, tuloksellisuuden ja yhteistoiminnan kehittämisessä.  

Linja on tarkoitettu työnantajien edustajille, esimerkiksi KT-yhteyshenkilöille, johdolle ja esihenkilöille sekä henkilöstö- ja palkkahallinnossa työskenteleville. Vuoden loppuun mennessä tunnuksen Linja-palveluun oli luonut itselleen noin 3 100 henkilöä.