Yhteistyötä työnantajien kanssa

KT tekee läheistä yhteistyötä eri rooleissa ja aloilla olevien kuntatyönantajien sekä  muiden työmarkkinatoimijoiden kanssa. Osa yhteistyöstä tapahtuu niitä varten koordinoiduissa verkostoissa tai vuosittain sovituissa säännöllisissä tapaamisissa. 

Jäsenyhteisöjen johdon verkostotapaamiset 

KT:n johto tapasi toimintavuonna jäsenyhteisöjen johtoa kunta-alan työ- ja virkaehtosopimusten neuvottelutavoitteiden ja -tulosten tiimoilta. Tapaamisia pidettiin muun muassa 21 suurimman kaupungin johtajien, sairaanhoitopiirien johtajien, maakuntajohtajien kuin myös talousjohdon ja pelastusjohtajien verkostojen kanssa. Lisäksi vuoden aikana tavattiin Kuntajohtajat ry:n hallituksen edustajia ja hyvinvointialueiden johtoa. 

Tapaamisia jatketaan vuosittain ajankohtaisista työmarkkina- ja keskusjärjestöasioista.

Hyvinvointialueiden ja -yhtymien verkostot

HR-valmistelijoiden verkostojen tarkoituksena on ollut tukea hyvinvointialueita uusina työnantajina. Vuoden 2022 loppuun saakka pääpaino oli tukea hyvinvointialueuudistuksen toimeenpanoa alueilla. Ryhmät kokoontuivat keskimäärin kerran kuukaudessa. Aiheena näissä tapaamisissa olivat muun muassa työnantajakuva, henkilöstöjohtamisen strategia ja käytännöt sekä erilaiset työlainsäädäntöön liittyvät kysymykset, kuten esimerkiksi yt-menettelyt ja henkilöstösiirrot. KT:n Soteliiderit-hanke tuki toiminnallaan verkoston toimintaa ja tuotti johtamista tukevaa materiaalia sekä järjesti ajankohtaisia tapahtumia sote-toimijoille ja tuleville hyvinvointialueille. 

Vuoden lopussa siirryttiin verkostorakenteeseen, jossa HR-johtamisen verkosto ja asiantuntijoiden niin sanottu juridiikkaverkosto vakiintuivat toimintatavaksi. 

Sairaanhoitopiirien HR-johto

Sairaanhoitopiirien HR-johto kokoontui sekä koronan että työmarkkinatilanteen aiheuttamien kysymysten äärelle tiiviisti KT:n sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelussuhdeasioiden -yksikön kutsumana. Kokouksia pidettiin keskimäärin joka toinen kuukausi. Sairaanhoitopiirien HR-johdon kanssa tämän verkoston mukainen toiminta loppui vuoteen 2022, kun hyvinvointialueet aloittivat vuonna 2023. 

Suurten kaupunkien HR-johtajat 

KT tapaa vuosittain suurimpien kaupunkien HR-johtoa. Korona-aikana fyysiset tapaamiset korvattiin etätapaamisilla, mutta toimintavuonna kaupunkien edustajat tapasivat jälleen kaksipäiväisessä live-tilaisuudessa. 

Tilaisuudessa käsiteltyjä teemoja olivat mm. esihenkilötyö, työvoiman saatavuus, ajankohtainen työmarkkina- ja keskusjärjestötilanne, palkkausjärjestelmien kehittäminen sekä hybridityö.

Suurten kaupunkien viestinnän verkosto 

KT:n, Kuntaliiton ja Kevan viestijät tapaavat vuosittain kunta-alan viestintäverkostoa. 30 suurimman kaupungin viestintäjohtajat ja -päälliköt kohtasivat toimintavuonna kerran kaksipäiväisessä tapaamisessa. Päivien teemoja olivat mm. hyvinvointialueiden perustamisen vaikutukset kaupunkien omaan viestintään sekä kaupunkien elinkeinotoimintaa edistävä viestintä. 

Hyvinvointialueiden viestintäjohdon verkosto

Tuleva hyvinvointialueiden perustaminen 1.1.2023 lisäsi viestinnällisen yhteistyön tarvetta, joten KT, Kuntaliitto ja Keva kutsuivat hyvinvointialueiden, HUS-yhtymän ja Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden viestintäjohdon edustajat kaksipäiväiseen tapaamiseen syksyllä 2022. Tapaamisen teemoina olivat mm. hyvinvointialueiden viestintätoimintojen suunnittelu ja käynnistäminen, kriisiviestintä muutoksissa sekä asiakas- ja asukasviestintä. 

Tapaamisen pohjalta sovittiin, että verkosto kokoontuu jatkossa vuosittain ajankohtaisten teemojen äärelle. 

Opetusalan työnantajaverkostot

Opetus- ja sivistystoimen palvelussuhdeasioiden yksikössä toimii viisi eri verkostoa opetusalan työnantajille. Verkostoissa on mukana opetustoimen johtoa, henkilöstöjohtoa ja rehtoreita. Kukin verkosto kokoontuu KT:n kutsumana noin kahden kuukauden välein. Kokouksissa käsitellään ajankohtaisia työmarkkinakysymyksiä. Painopiste on työ- ja virkaehtosopimusasioissa, mutta myös muut henkilöstökysymykset sekä alakohtainen yleisempi edunvalvonta on esillä. Työ- ja virkaehtosopimusneuvotteluissa verkostot tukevat KT:n neuvottelijoita oman oppilaitosmuotonsa tarkempien neuvottelutavoitteiden, lausuntojen ja kannanottojen linjaamisessa. 

  • Perusopetuksen työnantajaryhmään kuuluvat 15 suurimman kaupungin edustajat. Vuonna 2022 kokouksissa käytiin läpi mm. vuosityöaikakokeilun loppuraporttia, sopimuskierroksen tavoitteita- ja tuloksia, palkanlaskennan ongelmia sekä sairaalan erityisopettajien ja tutoropettajien paikallisten sopimusten malleja.
  • Lukion työnantajaryhmään kuuluvat 15 suurimman lukiokoulutuksen järjestäjien edustajat. Toimintavuonna kokouksissa käsiteltiin mm. sopimuskierroksen tavoitteita- ja tuloksia sekä aikuislukion opinto-ohjaajien ja erityisopettajien vuosityöaikamääräyksiä. 
  • Ammatillisen koulutuksen työnantajaryhmä on avoin kaikille kunnallisille ja Avaintyönantajat Avainta ry:n ammatillisen koulutuksen järjestäjille. Verkostossa on mukana yli 40 koulutuksen järjestäjää. Toimintavuonna tarkasteltiin erityisesti vuosityöaikajärjestelmään liittyviä tulkintakysymyksiä ja neuvottelutavoitteita ja -tuloksia. Muista henkilöstöasioista esillä olivat muut OVTES:n ja KVTES:n soveltamisalakysymykset, tekijänoikeuskysymykset sekä opetuksen ja ohjauksen seurantavelvoite.  
  • Kansalaisopistojen työnantajaryhmään kuuluvat Kuntaliiton kansalaisopistoverkoston noin 18 koulutuksenjärjestäjien edustajat. Toimintavuonna kokouksissa käsiteltiin mm. sopimuskierroksen tavoitteita- ja tuloksia. 
  • Varhaiskasvatuksen työnantajaryhmään kuuluvat Kuntaliiton varhaiskasvatusjohtajien verkoston noin 30 suurimman kaupungin edustajat. Toimintavuonna kokouksissa käsiteltiin mm. sopimuskierroksen tavoitteita- ja tuloksia sekä mitoitus-, kelpoisuus- ja henkilöstön saatavuuskysymyksiä.

Opetus- ja kasvatusalan työnantajatunti

KT:n opetus- ja sivistystoimen palvelussuhdeasiat -yksikkö käynnisti uutena opetus- ja kasvatusalan esihenkilöille ja muille alan työnantajan edustajille työnantajatunnin. Nämä etätapaamiset järjestettiin Teams-yhteydellä. Vuoden aikana tapaamisia järjestettiin yhteensä 5 kpl. Ilmoittautuneiden määrä vaihteli 30–80 osallistujaan per tapaaminen. Tavoitteena on, että työnantajatunnit vakiintuvat osaksi tarjottavaa palvelua työnantajille.

Etuna tapaamisissa on, että niiden aikana voi keskittyä alan sopimuksiin, toimintakulttuuriin ja pinnalla oleviin henkilöstökysymyksiin. Tapaamisissa tuodaan KT:n näkökulmaa ja ajankohtaisia aiheita esille. Lopussa jätetään aikaa myös keskustelulle. 

Työsuojelupäälliköiden verkosto

KT:n työsuojelupäälliköiden verkosto on tarkoitettu kuntien ja kuntayhtymien työsuojelupäälliköille, työsuojelupäällikön tehtäviä hoitaville tai työsuojelusta kiinnostuneille työnantajan edustajille.

KT:n työsuojelupäälliköiden verkosto tukee muutoksen toteuttamista työsuojeluun ja työhyvinvointijohtamiseen liittyvissä asioissa. Verkostossa käsitellään ajankohtaisten työsuojelukysymysten lisäksi työsuojelun yhteistoiminnan järjestämiseen ja työterveysyhteistyöhön liittyviä kysymyksiä muutostilanteissa.

Vuonna 2022 jatkettiin koronan myötä käynnistyneitä työsuojelupäälliköiden Teams-kokouksia. Tapaamisia oli vuoden aikana 21. Puolet tapaamisista oli puolentunnin mittaisia ja niiden tavoitteena oli mahdollistaa työsuojelupäälliköiden keskinäinen sparraaminen ja hyvien käytäntöjen jakaminen. Puolet tapaamisista oli tunnin mittaisia, ja niissä oli asiantuntija kertomassa ajankohtaisista aiheista. Aiheina vuoden aikana olivat muun muassa kunta-alan tapaturmatiedot, väkivaltatilanteiden valvonta, organisaatioresilienssi ja inhimilliset tekijät työturvallisuudessa. Puhumassa oli sekä KT:n että Tapaturmavakuutuskeskuksen, Työturvallisuuskeskuksen, Työterveyslaitoksen ja AVI:n asiantuntijoita.

Päivän mittainen työsuojelupäälliköiden verkoston hybriditilaisuus pidettiin 19.5.2022 teemalla Tukea ja hyvinvointia työsuojelupäällikön arkeen. Aamupäivä toteutettiin hybridinä ja siinä kuultiin vakiintuneen tavan mukaan ajankohtaista työmarkkinoilta. Lisäksi oli esitykset aiheista eettinen kuormitus vanhuspalveluissa ja laatujärjestelmän käyttöönoton kokemuksista. Iltapäivällä keskityttiin työsuojelupäälliköiden hyvinvointiin improvisaation keinoin.

Vuoden aikana työsuojelupäälliköitä puhuttivat hyvinvointialueiden toiminnan käynnistämiseen liittyvät työsuojelun yhteistoimintakysymykset.

Työsuojelupäälliköiden verkostolla on myös oma uutiskirje. Toimintavuonna uutiskirjeitä lähetettiin yhteensä 9. Uutiskirjeen jakelussa on noin 500 henkilöä. Lisäksi uudistettiin työsuojelun ja työhyvinvoinnin internetsivut.

Pohjoismainen kuntatyönantajayhteistyö 

KT:llä on toimivat yhteydet muiden Pohjoismaiden kuntatyönantajajärjestöihin. Pohjoismaisten kuntatyönantajien työ- ja virkaehtosopimusten piirissä on yhteensä noin 2,5 miljoonaa palkansaajaa. 

Pohjoismaiset kunta-alan työmarkkinalakimiehet kokoontuvat vuosittain yhteiseen tapaamiseen, joka järjestettiin toukokuussa 2022 Helsingissä. Pohjoismaiset kunta- ja aluetyönantajat tapasivat Suomessa myös elokuussa 2022.