Paikalliset tulkintaerimielisyydet

Jos virka- tai työehtosopimuksen määräyksien tulkinnasta tai soveltamisesta syntyy paikallisesti erimielisyyttä, niistä käydään paikallisen työnantajan ja pääsopijajärjestön edustajien kesken paikallisneuvottelut.

nuolista yksi oikealle ja lopus vasemmalle

Neuvottelumenettelystä on määräykset kunnallisessa pääsopimuksessa. Suurin osa työ- ja virkaehtosopimusmääräyksiin liittyvistä erimielisyyksistä ratkeaa paikallisella tasolla, mikä on myös KT:n tavoite. 

Mikäli paikallisneuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen, paikallinen tulkintaerimielisyys voidaan tuoda ratkaistavaksi KT:n ja pääsopijajärjestön väliseen keskusneuvotteluun.

Keskusneuvottelujen määrä vaihtelee 

Vuonna 2022 KT:lle jätettiin 86 keskusneuvottelupyyntöä, mikä on 65 pyyntöä vähemmän kuin edellisvuonna, mutta samaa tasoa vuoden 2020 kanssa. Keskusneuvottelu voi päättyä yksimieliseen ratkaisuun, molempien osapuolten kompromissiin tai se voi jäädä erimieliseksi. Osa keskusneuvotteluista sisältää hyvin laajoja kokonaisuuksia ja vaativat paljon selvittelyä. Keskusneuvottelut voivat olla vireillä hyvin pitkään. 

Mikäli erimielisyys ei ratkea keskusneuvotteluissa, asia voidaan viedä työtuomioistuimen ratkaistavaksiToimintavuonna tuli vireille 10 työtuomioistuinasiaa, joka oli huomattavasti vähemmän kuin edellisvuonna, mutta samaa tasoa vuoden 2020 määrän kanssa.

Työtuomioistuimen päätöksiä vuonna 2022

Työtuomioistuin hylkäsi JUKOn kanteen tehtävien muuttumisesta olennaisesti vaativammiksi 

Työtuomioistuin hylkäsi 25.11.2022 antamassaan tuomiossa kanteen, jonka JUKO oli nostanut Essotea ja KT:ta vastaan. Asia ratkesi KT:n näkemyksen mukaisesti. Työtuomioistuimen mukaan Essote ei ollut toiminut vastoin Kunta-alan yleistä virka- ja työehtosopimusta (KVTES), vaikka Essoten viranhaltijan palkkaa ei korotettu tehtävämuutoksen yhteydessä. Paikallisen tehtävän vaativuuden arviointijärjestelmän merkitys korostui ratkaisussa. 

Tapauksessa Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essote ei ollut korottanut viranhaltijansa tehtäväkohtaista palkkaa, kun viranhaltijan tehtäviä muutettiin potilasasiamiehen tehtävistä sosiaali- ja potilasasiamiehen tehtäviksi. 

KT:n ja Essoten mukaan tehtävä oli muuttunut jonkin verran vaativammaksi, mutta muutoksessa ei ollut kyse tilanteesta, jossa tehtävien vaativuus olisi muuttunut olennaisesti KVTESin tarkoittamalla tavalla. 

Paikallinen arviointijärjestelmä oli ollut tapauksessa KVTES:n palkkausmääräysten mukainen. Muuttuneiden tehtävien vaativuuden arviointi osoitti lisäksi uuden tehtäväkokonaisuuden olevan samalla paikallisella TVA-tasolla kuin se oli ollut ennen muutosta. Tämä viittasi selvästi siihen, että tehtävien vaativuudessa ei ollut tapahtunut olennaista muutosta. 

Työtuomioistuin päätyi kokonaisharkinnassaan siihen, että Essoten ei voitu näyttää rikkoneen KVTES:n palkkausluvun 10 §:n määräystä. Myöskään KT ei ollut siten laiminlyönyt valvontavelvollisuuttaan. JUKOn kanne tuomittiin hylättäväksi, ja se velvoitettiin korvaamaan KT:n ja Essoten oikeudenkäyntikulut. Tuomio oli yksimielinen. 

Järjestöille sakkoja laittomista työtaisteluista 

Työtuomioistuin antoi toimintavuonna useita tuomioita järjestöjen järjestämistä laittomista työtaisteluista syksyllä 2021. 

Laittomia työtaisteluja Pohjois-Pohjanmaalla ja Päijät-Hämeessä 

Tehyn Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ammattiosasto ja SuPerin 12 paikallista ammattiosastoa järjestivät Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin työpaikoilla ylityö- ja vuoronvaihtokiellon 13.–28.9.2021. Työtaisteluun osallistui noin 3 222 Tehyn ja 311 SuPerin ammattiosastojen jäsentä. Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon syynä oli työntekijöiden tyytymättömyys työnantajan päätökseen olla välittömästi korottamatta ja neuvottelematta hälytysrahan ja sisäisen keikkailun korvausten korotuksista sen jälkeen, kun kesäajan määräaikaisten korotusten maksaminen oli päättynyt. 

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän työpaikoilla järjestettiin ylityö- ja vuoronvaihtokielto 21.9.2021, johon osallistui Tehyn Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän ammattiosaston ja SuPerin Lahden ammattiosaston jäsentä. 

Työtaistelun tavoitteena oli painostaa työnantajaa korottamaan sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle työvuorojoustoista maksettavia korvauksia, kuten hälytysrahaa. 

Sekä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä että Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymässä järjestetyt työtaistelut olivat lainvastaisia, koska ne kohdistuivat työ- ja virkaehtosopimukseen työrauhan voimassa ollessa. Työtuomioistuin tuomitsi tuomioissaan työtaistelut järjestäneet Tehyn ja SuPerin paikalliset ammattiosastot hyvityssakkoihin työrauhavelvollisuuden rikkomisesta. 

Lisäksi työtuomioistuin katsoi, etteivät Tehy ry, SuPer ry ja Sote ry olleet ryhtyneet laittomien työtaistelutoimenpiteiden johdosta riittäviin valvontatoimenpiteisiin ja tuomitsi järjestöt maksamaan hyvityssakkoa työehtosopimuslakiin perustuvan valvontavelvollisuutensa laiminlyömisestä. Järjestöt tuomittiin myös korvaamaan yhteisvastuullisesti KT:n oikeudenkäyntikulut molemmissa asioissa. 

Laiton työtaistelu HKL:ssa 

Helsingin raidetyöntekijät JHL ry järjesti 7.9.2021 HKL:ssa mielenilmauksen, johon osallistui  tuntipalkkaisia työntekijöitä. Toisen työtaistelutoimen toteuttivat Raitio- ja metrohenkilökunnan yhdistys JHL ry sekä Helsingin raidetyöntekijät JHL ry järjestämällä työnseisauksen 16.9.–18.9.2021, johon osallistui yhteensä 365 työntekijää. Mielenilmauksen ja työnseisauksen syynä oli jäsenistön kokema pettymys HKL:n yhtiöittämisen käsittelyyn henkilöstön kanssa. Yhteistoimintaneuvottelut koettiin puutteellisiksi. 

Työtuomioistuin totesi työtaistelutoimet laittomiksi. Työtaistelutoimenpiteillä JHL:n paikallisosastot osoittivat mieltään työnantajan työnjohto- ja liikkeenjohtovaltaan kuuluvia päätöksiä vastaan. Vakiintuneen oikeuskäytännön perusteella myös työnantajan liikkeenjohdolliset ratkaisut saavat työrauhasuojan työnjohtomääräyksen kautta. Työtaistelulla pyrittiin painostamaan työnantajaa asiassa, joka kuuluu työnantajan työnjohto-oikeuteen ja liikkeenjohtovaltaan. 

Järjestöille ja niiden alayhdistyksille tuomittiin hyvityssakkoja. Ne tuomittiin myös korvaamaan yhteisvastuullisesti KT:lle oikeudenkäyntikulut. 

Laiton työtaistelu Turun yliopistollisessa keskussairaalassa 

Tehy ja SuPer sekä niiden paikalliset Turun yliopistollisen keskussairaalan ammattiosastot saivat toimintavuonna tuomion syyskuussa 2021 järjestetystä laittomasta ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta. Myös Sote ry:lle tuomittiin sakkoja.  

Työtuomioistuin tuomitsi Tehyn ja SuPerin sekä neuvottelujärjestö Soten maksamaan hyvityssakkoa työehtosopimuslakiin perustuvan valvontavelvollisuuden laiminlyömisestä. Tehyn maksettavaksi tuomittiin korotettu hyvityssakko.