Talous

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n koko vuoden kokonaiskulut olivat vuonna 2022 yhteensä 9 083 505,58 euroa. Vastaavasti tuotot olivat 1 531 494,16 euroa ja jäsenten maksuosuuksina perittiin 7 552 011,42 euroa.

KT:n tilinpäätös laadittiin ajalta 1.1.–31.12.2022. Kyseessä on KT:n ensimmäinen kokonaisen kalenterivuoden kattava tilinpäätös, ja tästä johtuen vertailutiedot edelliseen vuoteen poikkeavat. Vertailutietona on tilinpäätös ajalta 1.7.–31.12.2021.

KT:n toiminta rahoitetaan jäseniltä perittävillä jäsenmaksuilla. Tilikauden talousarvio on hyväksytty 9.12.2021.

Tuottojen ja kulujen muutokset huomioidaan talousarviossa vahvistettujen jäsenmaksuosuuksien laskutuksessa siten, että tilikauden ylijäämä/alijäämä on 0,00 euroa. Tuotot ja kulut on esitetty tilinpäätöksessä.

Tilikauden aikana perustettiin tukipalveluyhtiö Inservio Oy yhdessä Kuntaliiton kanssa. KT omistaa 10 kpl yhtiön osakkeita.

Tuloslaskelma
AvaaSulje
VARSINAINEN TOIMINTA 2022 7/2021-12/2021
Tuotot 1 531 494,16   694 735,36
     
Kulut     
Henkilöstökulut -5 623 403,60 -2 323 200,48
Poistot -7 763,14 -4 234,44
Muut kulut -3 452 338,84 -1 364 933,68
Kulut yhteensä -9 083 505,58 -3 692 368,60
Kulujäämä -7 552 011,42  -2 997 633,24
VARAINHANKINTA    
Maksuosuudet 7 552 011,42  2 997 633,24
Tilikauden ylijäämä/alijäämä 0
Tase
AvaaSulje
VASTAAVAA 31.12.2022 31.12.2021
Pysyvät vastaavat    
  Koneet ja kalusto 0                              38 815,87
  Osakkeet omistusyhteysyrityksissä 10 000,00                                          0
Vaihtuvat vastaavat    
Vaihto-omaisuus 35 573,05                              35 862,75
Lyhytaikaiset saamiset                            
  Myyntisaamiset 260 945,63 57 851,40
  Siirtosaamiset                       2 367 456,46 785 555,10
 Rahat ja pankkisaamiset                                         0                             276 784,93
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 2 628 402,09 1 120 191,43
VASTAAVAA YHTEENSÄ 2673 975,14 1 194 870,05
VASTATTAVAA 31.12.2022 31.12.2021
Lyhytaikainen vieras pääoma    
Lyhytaikaiset lainat rahoituslait.                      1 044 689,04                                           0
Ostovelat 407 652,25 173 678,90
Muut velat 131 259,97 111 046,81
Siirtovelat 1 090 373,88  910 144,34
Vieras pääoma yhteensä 2 673 975,14  1 194 870,05
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 2 673 975,14 1 194 870,05
Tilinpäätöksen liitetiedot
AvaaSulje
Tuloslaskelman liitetiedot    
VARSINAISEN TOIMINNAN TUOTOT JA KULUT 2022 7/2021-12/2021
Kokonaistuotot 9 083 505,58  3 692 368,60
Kokonaiskulut -9 083 505,58 -3 692 368,60
Toimintokohtainen tulo- ja kuluerittely    
KT:n toimisto    
Palvelukorvaukset 682 303,07   370 235,49
Muut toimintatuotot 258 565,53     130 430,65
 tuotot yhteensä 940 868,60  500 666,14
Henkilöstökulut -5 354 021,66 -2 203 583,99
Poistot -7 763,14 -4 234,44
Muut kulut -2 889 375,45 -1 282 365,22
kulut yhteensä -8 251 160,25 -3 490 183,65
yhteensä -7 310 291,65 3 990 849,79
     
Valtuuskunta    
Henkilöstökulut 119 502,00 -41 156,40
Muut kulut 9 636,23 -3 334,76
yhteensä -129 138,23 -44 491,16
     
Kuntatyönantaja-lehti    
Tuotot 115 625,00 138165,00
Henkilöstökulut -56 187,91 -25 481,87
Muut kulut -77 776,59 -37 155,81
kulut yhteensä -133 964,50 -62 637,68
yhteensä -18 339,50 75 527,32
     
Julkaisumyynti    
Tuotot 156 396,40 31 050,70
Muut kulut -54 194,29 -24 475,72
yhteensä 102 202,11 6 574,98
     
Kunta-alan työelämän kehittäminen    
Tuotot 318 604,2 132 053,50
Henkilöstökulut -76 110,5 -48 959,19
Muut kulut -309 343,2 -119 419,30
kulut yhteensä -385 453,8 -168 378,49
yhteensä -66 849,6 -36 324,99
     
SGI Europe    
Tuotot 0 27 300,00
Muut kulut -68 476,93 -32 500,00
yhteensä -68 476,93 -5 200,00
     
KT koulutustoiminta    
Tuotot 0 0
Muut kulut -47 667,75 0
yhteensä -47 667,75 0
     
Rahoitustilit    
Tuotot    
Kulut -13 449,85 0,00
Yhteensä -13 449,85 0,00
     
     
Varainhankinta    
Maksuosuusennakot 5 719 454,49 5 576 902,80
Kuntien maksuosuudet -7 552 011,42 -5 715 608,08
Lisäperintä(+)/palautus(-) 1 832 556,93 138 705,28
     
Poistot 7 763,14 4 234,44
     
Henkilöstökulujen erittely    
Palkat 4 395 995,27 2 096 341,57
Palkkiot, valtuuskunta 110 950,00 38 650,00
Palkkiot, muut 84 590,04 49 098,50
Eläkekulut 770 647,04 332 181,20
Muut henkilösivukulut 128 948,05 47 049,06
Lomapalkat ja sairaskulukorvaukset 132 273,13 -240 119,85
yhteensä 5 623 403,53 2 323 200,48
Henkilöstön ka. luku 66 60
     
Tilintarkastus 6 820,00 3 492,00
     
Taseen liitetiedot    
     
Vaihto-omaisuus    
Aineet ja tarvikkeet    
Hankintameno 1.1. 35 862,75 35 863,00
Vähennys -289,70  
Hankintameno 31.12. 35 573,05 35 862,75
     
Siirto-saamiset    
Maksuosuudet kunnilta 1 971 262,21 138 705,28
Ulkopuolinen hankerahoitus 283 489,75 193 778,41
Henkilöstöön liittyvät siirtosaamikset 31 127,62 4 698,00
Muut siirtosaamiset 81 576,88 448 373,41
Yhteensä 2 367 456,46 785 555,10
     
Siirtovelat    
Palkat sosiaalikuluineen 1 053 782,02 820 216,47
Muut siirtovelat 36 591,86 89 927,87
Yhteensä 1 090 373,88 910 144,34
     
Leasingvastuut    
Seuraavan 12 kuukauden aikana erääntyvät vastuut    
Danske Finance 9 624,68  
3step/Nordea 8 635,26  
K AutoLeasing 18 953,88  
Yhteensä 37 213,82  
1-5 vuoden kuluttu erääntyvät vastuut    
Danske 1 732,85  
3step/Nordea 4 593,51  
K AutoLeasing 26 749,43  
Yhteensä 33 075,79  
Leasingit yhteensä 70 289,61  
     
Vuokravastuut    
Seuraavan 12 kuukauden aikana erääntyvät vastuut 448 125,94  
1-5 vuoden kuluttu erääntyvät vastuut 0