Talous

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n koko vuoden kokonaiskulut olivat vuonna 2022 yhteensä 9 083 505,58 euroa. Vastaavasti tuotot olivat 1 531 494,16 euroa ja jäsenten maksuosuuksina perittiin 7 552 011,42 euroa.

KT:n tilinpäätös laadittiin ajalta 1.1.–31.12.2022. Kyseessä on KT:n ensimmäinen kokonaisen kalenterivuoden kattava tilinpäätös, ja tästä johtuen vertailutiedot edelliseen vuoteen poikkeavat. Vertailutietona on tilinpäätös ajalta 1.7.–31.12.2021.

KT:n toiminta rahoitetaan jäseniltä perittävillä jäsenmaksuilla. Tilikauden talousarvio on hyväksytty 9.12.2021.

Tuottojen ja kulujen muutokset huomioidaan talousarviossa vahvistettujen jäsenmaksuosuuksien laskutuksessa siten, että tilikauden ylijäämä/alijäämä on 0,00 euroa. Tuotot ja kulut on esitetty tilinpäätöksessä.

Tilikauden aikana perustettiin tukipalveluyhtiö Inservio Oy yhdessä Kuntaliiton kanssa. KT omistaa 10 kpl yhtiön osakkeita.

Tuloslaskelma
AvaaSulje
VARSINAINEN TOIMINTA 2022 7/2021–12/2021
Tuotot 1 531 494,16   694 735,36
     
Kulut     
Henkilöstökulut –5 623 403,60 –2 323 200,48
Poistot –7 763,14 –4 234,44
Muut kulut –3 452 338,84 –1 364 933,68
Kulut yhteensä –9 083 505,58 –3 692 368,60
Kulujäämä –7 552 011,42  –2 997 633,24
VARAINHANKINTA    
Maksuosuudet 7 552 011,42  2 997 633,24
Tilikauden ylijäämä/alijäämä 0
Tase
AvaaSulje
VASTAAVAA 31.12.2022 31.12.2021
Pysyvät vastaavat    
  Koneet ja kalusto 0                              38 815,87
  Osakkeet omistusyhteysyrityksissä 10 000,00                                          0
Vaihtuvat vastaavat    
Vaihto-omaisuus 35 573,05                              35 862,75
Lyhytaikaiset saamiset                            
  Myyntisaamiset 260 945,63 57 851,40
  Siirtosaamiset                       2 367 456,46 785 555,10
 Rahat ja pankkisaamiset 0 276 784,93
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 2 628 402,09 1 120 191,43
VASTAAVAA YHTEENSÄ 2673 975,14 1 194 870,05
VASTATTAVAA 31.12.2022 31.12.2021
Lyhytaikainen vieras pääoma    
Lyhytaikaiset lainat rahoituslait.                      1 044 689,04                                           0
Ostovelat 407 652,25 173 678,90
Muut velat 131 259,97 111 046,81
Siirtovelat 1 090 373,88  910 144,34
Vieras pääoma yhteensä 2 673 975,14  1 194 870,05
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 2 673 975,14 1 194 870,05
Tilinpäätöksen liitetiedot
AvaaSulje
Tuloslaskelman liitetiedot    
VARSINAISEN TOIMINNAN TUOTOT JA KULUT 2022 7/2021-12/2021
Kokonaistuotot 9 083 505,58  3 692 368,60
Kokonaiskulut –9 083 505,58 –3 692 368,60
Toimintokohtainen tulo- ja kuluerittely    
KT:n toimisto    
Palvelukorvaukset 682 303,07   370 235,49
Muut toimintatuotot 258 565,53     130 430,65
 tuotot yhteensä 940 868,60  500 666,14
Henkilöstökulut –5 354 021,66 –2 203 583,99
Poistot –7 763,14 –4 234,44
Muut kulut –2 889 375,45 –1 282 365,22
kulut yhteensä –8 251 160,25 –3 490 183,65
yhteensä –7 310 291,65 3 990 849,79
     
Valtuuskunta    
Henkilöstökulut 119 502,00 –41 156,40
Muut kulut 9 636,23 –3 334,76
yhteensä –9 138,23 –44 491,16
     
Kuntatyönantaja-lehti    
Tuotot 115 625,00 138165,00
Henkilöstökulut –56 187,91 –25 481,87
Muut kulut –77 776,59 –37 155,81
kulut yhteensä –133 964,50 –62 637,68
yhteensä –18 339,50 75 527,32
     
Julkaisumyynti    
Tuotot 156 396,40 31 050,70
Muut kulut –54 194,29 –-24 475,72
yhteensä 102 202,11 6 574,98
     
Kunta-alan työelämän kehittäminen    
Tuotot 318 604,2 132 053,50
Henkilöstökulut –76 110,5 –48 959,19
Muut kulut –309 343,2 –119 419,30
kulut yhteensä –385 453,8 –168 378,49
yhteensä –66 849,6 –36 324,99
     
SGI Europe    
Tuotot 0 27 300,00
Muut kulut –68 476,93 –32 500,00
yhteensä –68 476,93 –5 200,00
     
KT koulutustoiminta    
Tuotot 0 0
Muut kulut –47 667,75 0
yhteensä –47 667,75 0
     
Rahoitustilit    
Tuotot    
Kulut –13 449,85 0,00
Yhteensä –13 449,85 0,00
     
     
Varainhankinta    
Maksuosuusennakot 5 719 454,49 5 576 902,80
Kuntien maksuosuudet –7 552 011,42 –5 715 608,08
Lisäperintä(+)/palautus(-) 1 832 556,93 138 705,28
     
Poistot 7 763,14 4 234,44
     
Henkilöstökulujen erittely    
Palkat 4 395 995,27 2 096 341,57
Palkkiot, valtuuskunta 110 950,00 38 650,00
Palkkiot, muut 84 590,04 49 098,50
Eläkekulut 770 647,04 332 181,20
Muut henkilösivukulut 128 948,05 47 049,06
Lomapalkat ja sairaskulukorvaukset 132 273,13 –240 119,85
yhteensä 5 623 403,53 2 323 200,48
Henkilöstön ka. luku 66 60
     
Tilintarkastus 6 820,00 3 492,00
     
Taseen liitetiedot    
     
Vaihto-omaisuus    
Aineet ja tarvikkeet    
Hankintameno 1.1. 35 862,75 35 863,00
Vähennys –289,70  
Hankintameno 31.12. 35 573,05 35 862,75
     
Siirto-saamiset    
Maksuosuudet kunnilta 1 971 262,21 138 705,28
Ulkopuolinen hankerahoitus 283 489,75 193 778,41
Henkilöstöön liittyvät siirtosaamikset 31 127,62 4 698,00
Muut siirtosaamiset 81 576,88 448 373,41
Yhteensä 2 367 456,46 785 555,10
     
Siirtovelat    
Palkat sosiaalikuluineen 1 053 782,02 820 216,47
Muut siirtovelat 36 591,86 89 927,87
Yhteensä 1 090 373,88 910 144,34
     
Leasingvastuut    
Seuraavan 12 kuukauden aikana erääntyvät vastuut    
Danske Finance 9 624,68  
3step/Nordea 8 635,26  
K AutoLeasing 18 953,88  
Yhteensä 37 213,82  
1-5 vuoden kuluttu erääntyvät vastuut    
Danske 1 732,85  
3step/Nordea 4 593,51  
K AutoLeasing 26 749,43  
Yhteensä 33 075,79  
Leasingit yhteensä 70 289,61  
     
Vuokravastuut    
Seuraavan 12 kuukauden aikana erääntyvät vastuut 448 125,94  
1-5 vuoden kuluttu erääntyvät vastuut 0