Yhteistyö työnantajien ja verkostojen kanssa

Kahvikuppi ja macoaron-leivoksia pöydällä.

KT-yhteyshenkilöverkosto

KT-yhteyshenkilöt ovat KT:n tärkeitä yhteistyökumppaneita kunnissa ja kuntayhtymissä sekä tulevilla hyvinvointialueilla. Jokaiseen KT:n edustamaan työnantajaorganisaatioon on nimetty varsinainen KT-yhteyshenkilö, ja hänen varajäsenensä. Suurimmissa organisaatioissa voi olla useampia yhteyshenkilöitä.

KT-yhteyshenkilö on ensisijainen paikallisen työnantajan edustaja KT:n kanssa tehtävässä yhteistyössä ja yhteydenpidossa. KT-yhteyshenkilö on usein johtavassa tai itsenäisessä asemassa toimiva viranhaltija tai työntekijä.

KT-yhteyshenkilötiedotteet ja KT-infot

KT-yhteyshenkilö toimii myös palvelussuhdeasioiden koordinoijana ja pyrkii ensi vaiheessa selvittämään paikalliset ongelmat. Tarpeen tullen hän ottaa yhteyttä KT:n asiantuntijoihin.

KT-yhteyshenkilö huolehtii, että hänen KT:lta saamansa työnantajatieto välittyy oman organisaation johdolle. Yhteyshenkilö opastaa ja neuvoo johtoa näissä asioissa sekä huolehtii myös esihenkilöiden osaamisesta.

KT viestii ajankohtaisista työmarkkina-asioista ja palvelussuhteisiin vaikuttavista muutoksista KT-yhteyshenkilötiedotteilla sekä järjestää tarvittaessa striimattavan KT-infon. 

Vuonna 2021 KT-yhteyshenkilötiedotteita lähetettiin 21 kpl ja KT-infoja järjestettiin yhteensä 4 webinaarina. KT:n sähköinen palvelualusta Linja palvelee erityisesti KT-yhteyshenkilöitä. KT Linjassa on KT-yhteyshenkilöille oma verkosto, jonka sivuille kootaan kaikki heille suunnattu viestintä sekä esitysten ja ohjeiden materiaalit. KT-yhteyshenkilöillä on omilla tunnuksillaan pääsy kaikkiin KT Linjassa oleviin materiaaleihin. 

HR-verkosto

HR-verkosto kokoaa yhteen kunta-alan henkilöstötyötä tekevät työnantajan edustajat. Verkoston tavoitteena on kehittää strategista henkilöstöjohtamista, jakaa hyviä käytäntöjä ja tukea muuttuvia organisaatioita. Verkoston jäsenmäärä kasvoi toimintavuoden aikana. HR-verkostossa oli vuoden 2021 lopussa 408 jäsentä 173 eri organisaatiosta. 

HR-verkostoon ovat tervetulleita kaikki kuntien, kuntayhtymien tai -konsernien henkilöstöjohtamisesta tai henkilöstöasioista vastaavat johtajat, asiantuntijat ja kehittäjät. Verkostossa on mukana henkilöstöjohtamisen asiantuntijoita erilaisilla tehtävänimekkeillä, esimerkiksi henkilöstöjohtajia, henkilöstöpäälliköitä, henkilöstöasiantuntijoita, hallintojohtajia, palvelussuhdepäällikköitä, rekrytoinnista vastaavia asiantuntijoita, suunnittelijoita ja kehitysjohtajia. Yhteistä kaikille verkoston jäsenille on, että he edustavat työnantajaa, ja ovat kiinnostuneita kehittämään yhdessä henkilöstöjohtamista.   

Verkostotapaamisissa opitaan ja uudistutaan  

HR-verkoston toimintamalliin kuuluvat verkostotapaamiset, joita järjestetään ympäri vuoden. Vuonna 2021 kaikki HR-verkoston tapaamiset järjestettiin etäyhteydellä. HR-verkoston tapaamisia oli toimintavuonna yhteensä kuusi kappaletta. Koronan kuormittamat työyhteisöt kaipasivat erityisesti tukea henkilöstön hyvinvointiin, joten hyvinvoinnin tukeminen oli keskiössä kolmessa tapaamisessa. Kahdessa tapaamisessa keskiössä oli yhä ajankohtaisempi henkilöstötiedolla johtaminen ja yhdessä monimuotoisuuskysymykset rekrytoinnin näkökulmasta. 

Vuoden ensimmäisessä tapaamisessa, maaliskuussa, teemana oli rekrytointikäytännöt. Työterveyslaitokselta Barbara Bergbom esitteli monimuotoisuusbarometrin pohjalta laaditut rekrytoinnin kehittämissuositukset. Lisäksi jaettiin kokemuksia anonyymistä rekrytoinnista, pohdittiin rekrytoinnin lainsäädännöllisiä näkökulmia sekä maahanmuuttajien työllistymistä. 

Huhtikuun webinaarissa pohdittiin omaa ja työyhteisön hyvinvointia ja niihin vaikuttamista. Hyvinvointia pohdittiin muun muassa elämänhallinnan ja aikaansaamisen tunteen kautta sekä myönteisen ja turvallisen ilmapiirin luomisen kautta. Myös palautumisen merkitys nostettiin keskusteluun. Webinaarista jäi osallistujille konkreettisia työkaluja hyvinvoinnin parantamiseen.

Toukokuun tapaamisen teemana oli henkilöstötiedolla johtaminen. Tapaaminen käynnistyi alustuksella, mitä HR-tiedolla johtaminen on, HR-tiedon merkityksestä johtamiselle sekä tiedolla johtamisen kyvykkyyksistä. Lisäksi kuultiin esimerkkejä HR-tiedolla johtamisesta Oulusta sekä Siunsotesta. 

Lokakuun tapaamisen otsikkona oli itseohjautuvat ja hyvinvoivat työyhteisöt. Tapaamisessa pohdittiin Ei-hierarkkista kulttuuria, sen rakentamista ja näkymistä HR-työssä sekä hyvinvoinnin johtamista kolmen näkökulman kautta: itsetuntemus, toimiva tiimi ja työyhteisö sekä hyvä johtaminen. Esimerkki saatiin Liedon kunnan osallistavasta johtamisesta. Lisäksi käsiteltiin katsausta kunta-alan työstä ja kehittämisestä.

Marraskuussa kuultiin asiaa aivoista, hyvinvoinnista ja oppimisesta työyhteisössä. Lisäksi perehdyttiin Työterveyslaitoksen mielenterveyden tuen työkalupakkiin. Iltapäivällä jakaannuttiin teemaverkostoihin pohtimaan hyvinvointia, osaamisen johtamista sekä palkitsemista kuntaorganisaatioissa.  

Vuoden viimeinen tapaaminen järjestettiin joulukuussa yhdessä Soteliiderit-hankeen kanssa. Henkilöstötiedolla johtamista tarkasteltiin samanaikaisesti kolmesta näkökulmasta: talous, toiminta ja henkilöstö.

Tapaamisessa kuultiin alustus HR-tiedolla johtamisen onnistumisen edellytyksistä. Sitä seurasi paneelikeskustelu, jonka osallistujat edustivat joko henkilöstä, taloutta tai operatiivista johtamista. KT:n suositus Henkilöstökertomuksen laadintaan vuodesta 2022 alkaen oli julkaistu aiemmin toimintavuoden aikana ja sitä esiteltiin tapaamisessa. 

HR-verkosto toimii aktiivisesti

HR-verkostolla on oma verkostoviesti HR-info, jonka jakelussa oli noin 450 henkilöä. HR-info-uutiskirjeitä lähetettiin vuoden aikana yhteensä 10 kappaletta. Tapahtumista ja toiminnasta viestitään ensisijaisesti verkoston uutiskirjeellä eli HR-infolla. 

HR-verkoston teemojen valintaan tulevalle toimintakaudelle saatiin tukea 15 henkilön asiantuntijaraadilta (Advisory board) joka koostuu eri puolella Suomea toimivista henkilöstöjohtajista ja -asiantuntijoista. HR-verkoston asiantuntijaraati kokoontui etänä joulukuussa. Tapaamisessa käytiin muun muassa läpi tärkeimpiä asioita HR-johtamisen työpöydältä tulevana vuotena.