Viestintä

Kuntatyönanantaja lehdet vuodelta 2021

KT:sta tuli itsenäinen julkisoikeudellinen yhteisö 1.7.2021 ja sen nimi muuttui Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:ksi. Samalla KT:n asema, tehtävät ja jäsenyhteisöt määriteltiin uudelleen. Uudistuksessa hyvinvointialueista tuli KT:n jäseniä ja myös kuntien ja hyvinvointialueiden yrityksille annettiin liittymismahdollisuus. KT:ta koskevassa laissa määriteltiin aiempaa tarkemmin KT:n tehtävät, joista yksi on työnantajaviestinnän tukeminen.

Organisaatiomuutos vaikutti luonnollisesti KT:n viestintävuoteen monin tavoin. Yksinkertaisimmillaan se tarkoitti KT:n liikemerkin päivittämistä, sisältöjen uudistamista ja muutoksesta viestimistä asiakkaille. Tämän lisäksi valmistauduttiin ottamaan uudet jäsenyhteisöt huomioon viestinnässä. Sisäisessä viestinnässä itsenäistyminen Suomen Kuntaliitosta aiheutti tarpeen järjestää henkilöstöviestintää uudella tavalla. Tähän liittyen aloitettiin KT:n oman intranetin suunnittelu. Se otettiin käyttöön toimintavuoden lopussa.

Vuosi 2021 oli jo toinen korona vuosi, ja pandemia näkyi edelleen vahvasti viestinnässä. KT jatkoi työnantajien ohjeistamista koronakäytäntöihin ja muun muassa rokotuksiin liittyen. Koronan lisäksi toimintavuoden tärkeitä viestintäaiheita olivat sopimusten palkantarkistukset, uuden SOTE-sopimuksen voimaantulo sekä varhaiskasvatuksen opettajien siirtyminen KVTES-sopimuksesta OVTES:iin.

Viestintää tehdään monikanavaisesti

KT:n viestinnän tärkeimpiä kanavia ovat KT:n julkiset verkkosivut (kt.fi ja kt.fi/sv), Kuntatyönantaja-lehti ja sen verkkosivut (ktlehti.fi ja ktlehti.fi/sv).  

KT julkaisi entiseen tapaan säännöllisesti uutiskirjeitä, yleiskirjeitä ja yhteyshenkilötiedotteita. Työnantaja-asiakkaille ylläpidettiin myös ekstranet-palvelu Linjaa. Mediaa palveltiin lähettämällä lehdistötiedotteita sekä vastaamalla toimittajien tietopyyntöihin. Verkkosivuilla julkaistiin mediatiedotteiden lisäksi muun muassa uutisia, ohjeita, vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin, lausuntoja, bloggauksia ja videoita.

Verkkosivujen lisäksi viestinnässä hyödynnettiin sosiaalisen median kanavia, joista käytössä ovat Twitter, LinkedIn ja YouTube.

Kuntatyönantaja-lehti 

Kuntatyönantaja-lehti ilmestyy kuudesti vuodessa. Lehti on tarkoitettu kunta-alan päättäjille, johdolle, esihenkilöille ja henkilöstöhallinnossa työskenteleville ja se keskittyy työnantajatoimintaan ja -edunvalvontaan. Artikkeleissa tarjotaan aineistoa johtamisen tueksi ja tietoa työnantajapäätöksiin sekä nostetaan esiin kunnissa ja kuntayhtymissä tehtävää hyvää henkilöstöjohtamista, esihenkilötyötä ja työnantajapolitiikkaa.   

Lehden painos on noin 6 000 kappaletta ja se postitetaan noin 4 500 osoitteeseen. Lehti on maksullinen, kestotilauksen hinta oli 50 euroa vuodessa. Lehdellä on lisäksi laaja vapaakappalejakelu sidosryhmille ja yhteistyökumppaneille. Vuosi 2021 oli lehden 47. ilmestymisvuosi.  

Jokaisessa lehden numerossa on kaksi niin sanottua kuntacase -artikkelia, joissa on numeroittain vaihtuva teema.  Toimintavuonna teemat olivat Kunta uudistuu (Imatra ja Ikaalinen), Työvoima (Helsinki ja Lempäälä), Sote-työnantajat (Kuopio, Soite, Laitila, Saarijärvi ja Kemi), Johtaminen (Lappeenranta ja Pudasjärvi), Työvoiman saatavuus (Kauhajoki, Alajärvi, SASKY koulutuskuntayhtymä ja Kangasala) ja Työolot (Vaasa ja Essote). 

Osa artikkeleista julkaistaan lehden verkkosivuilla teemoittain ja KT:n verkkopalvelun muuhun aineistoon soveltuvasti linkittäen. Painetussa lehdessä on ruotsinkielinen osio På svenska. Sen lisäksi artikkeleita on julkaistu ruotsiksi lehden ruotsinkielisillä verkkosivuilla. Verkossa oleva laaja juttuarkisto ulottuu vuoteen 2011. Lehden verkkosivuilla oli toimintavuonna 2021 lähes 123 300 yksittäistä kävijää ja sivulatauksia tehtiin lähes 250 000.

Julkaisut  

Toimintavuonna KT julkaisi oppaita ja yhden tilastoselvityksen.  

  • Suositus henkilöstökertomuksen laadintaan. Julkaisu on tarkoitettu tueksi henkilöstötiedolla johtamisen kehittämiseen. Suosituksessa esitellään näkökulmia ja mittareita, joiden avulla voidaan saada henkilöstötietoa hyödynnettäväksi johtamisessa ja päätöksenteossa. Suosituksessa esitetään viisi yhteistä tunnuslukua, joilla henkilöstötietoa voidaan kerätä valtakunnallisesti samalla tavalla. Suosituksen mukaisten tunnuslukujen laskenta käynnistyy vuoden 2022 alusta.   
  • Kunnallisen esimiehen työsuhdeopas. Opas on tehty käsikirjaksi kunta-alan esihenkilöille. Siinä kerrotaan tärkeimmistä työsuhteen alkamiseen ja päättymiseen liittyvistä asioista. Oppaassa käydään myös läpi työnantajan ja työntekijän keskeisimmät oikeudet ja velvollisuudet.  Toimintavuonna päivitetty opas korvaa KT:n aiemmin julkaiseman samannimisen oppaan vuodelta 2015. Se ilmestyi ruotsinkielisenä verkkojulkaisuna. 
  • Kunnallisen esimiehen virkasuhdeopas. Opas on tehty käsikirjaksi kunta-alan esihenkilöille. Siinä   kerrotaan tärkeimmistä virkasuhteen käyttöä, alkamista, päättymistä ja lomauttamista koskevista asioista. Oppaassa käydään myös läpi työnantajan ja viranhaltijan keskeisimmät oikeudet ja velvollisuudet. Toimintavuonna päivitetty opas korvaa KT:n aiemmin julkaiseman samannimisen oppaan vuodelta 2015. Se ilmestyi ruotsinkielisenä verkkojulkaisuna. 
  • Kunnalliset perhepäivähoitajat. Selvitys lukumääristä, työajoista ja palkkauksesta huhtikuussa 2021. Lisäksi tiedustelussa selvitettiin joitakin omassa kodissaan työskenteleviin perhepäivähoitajiin liittyviä erityiskysymyksiä. Tiedustelun tuloksia tarvitaan neuvottelutoiminnassa 

Painettuja julkaisuja myytiin KT Linjan verkkokaupasta, ja sähköiset versiot ovat luettavissa KT:n verkkosivuilla.  

KT näkyvästi esillä medioissa

KT:n verkkosivuilla julkaistiin toimintavuonna 23 lehdistötiedotetta. Ne julkaistiin verkkosivujen lisäksi tiedotepalveluissa ja niiden kohderyhmänä oli ensisijaisesti media. Osa tiedotteista tehtiin yhteistyössä muiden organisaatioiden kuten työmarkkinakeskusjärjestöjen kanssa. Tiedotteet ovat yksi tärkeä kanava KT:n edunvalvonnalle, ja niissä tuotiin esiin KT:n näkemyksiä muun muassa henkilöstön saatavuudesta, julkisesta taloudesta, perhevapaiden ja eläkejärjestelmien uudistamisesta, työvoimapalveluiden järjestämisestä ja koronakäytännöistä.

KT ja sen kannat olivat laajasti näkyvillä eri medioissa. Toimintavuoden aikana KT oli esillä 612 kertaa toimitetuissa uutismedioissa. Tämä tarkoittaa keskimäärin kahta mainintaa joka päivä. Eniten näkyvyyttä KT sai Kuntalehdessä, Ylellä, Demokraatissa, Helsingin Sanomissa, Hämeen Sanomissa ja Ilta-Sanomissa.

Vilkas uutisvuosi ja paljon kävijöitä verkkosivuilla

Mediatiedotteiden lisäksi KT.fi-verkkosivuilla julkaistiin 107 uutista vuonna 2021 ja sivuja päivitettiin muutenkin ahkerasti. Verkkosivujen suosituimpana sisältönä pysyivät työ- ja virkaehtosopimukset, yleiskirjeet, usein kysytyt kysymykset ohjeet.

KT:n julkisilla verkkosivuilla osoitteessa kt.fi vieraili keskimäärin lähes 100 000 yksittäistä kävijää kuukaudessa. Kaikkiaan sivuille tehtiin noin 131 700 käyntiä kuukaudessa. Yhteensä sivulatauksia oli toimintavuoden aikana noin 11,5 miljoonaa. Sivuston kaikkien aikojen kävijäennätys tehtiin maaliskuussa 2021, jolloin sivuilla vierailtiin yli 207 700 kertaa.

Toimintavuonna uudistettiin sekä pääsivuston kt.fi sekä KT-lehden verkkosivujen ulkoasu vastaamaan KT:n uudistettua ilmettä. Ulkoasu uudistuksen lisäksi sivustoille tehtiin myös toiminnallisia uudistuksia.

KT.fi-sivuston käynti- ja kävijämäärät vuonna 2021

KT:laiset bloggasivat ahkerasti

KT:n asiantuntijat bloggasivat verkkosivuilla vähintään kerran kuukaudessa. Toimintavuoden aikana sivustolla julkaistiin yhteensä 17 blogikirjoitusta, joissa KT:n asiantuntijat ottivat kantaa laajasti kunta-alan ajankohtaisiin työmarkkinakysymyksiin. Kirjoituksissa käsiteltiin muun muassa työelämän kehittämistä, hyvinvointialueuudistusta, työvoimapulaa, henkilöstömitoituksia ja etätyötä.

Blogeja kirjoittivat KT:n työmarkkinajohtaja Markku Jalonen sekä asiantuntijat Hannu Freund, Niilo Hakonen, Anna Kukka,Sanja Mursu, Henrika Nybondas-Kangas, Jaana Näsänen, Ville Rautio, Juho Ruskoaho, Minna Salli ja Aija Tuimala.

Blogikirjoituksista eniten lukijoita kiinnostivat neuvottelupäällikkö Hannu Freundin bloggaus opettajasijaisten kesäpalkoista sekä neuvottelupäällikkö Henrika Nybondas-Kankaan bloggaus sote-alan sopimusehdoista ja ensimmäisestä SOTE-sopimuksesta.

Tapahtumat

KT osallistui helmikuussa FCG:n talous- ja rahoitusfoorumiin, joka järjestettiin vain verkossa. KT:llä ei ollut omaa virtuaalista osastoa tapahtumassa, mutta Markku Jalonen, Aija Tuimala ja Jaana Näsänen pitivät asiantuntijapuheenvuoron verkkoseminaarissa henkilöstöjohtamisesta. 

KT järjesti yhdessä kunta-alan pääsopijajärjestöjen kanssa työmarkkinawebinaarin 20.5. klo 9–13, joka lähetettiin Kuntatalolta, Helsingistä. Webinaari korvasi perinteisen joka toinen vuosi järjestettävän Tampereen työmarkkinaseminaarin, jota kokoontumisrajoitusten ja poikkeusaikojen vuoksi ei voitu järjestää.

Työmarkkinawebinaari oli tarkoitettu kuntien, kuntayhtymien ja muiden kunnallisten organisaatioiden eri toimialojen johdolle, henkilöstöhallinnon asiantuntijoille ja muille työnantaja-asemassa oleville sekä luottamusmiehille ja muille henkilöstön edustajille. Työmarkkinawebinaaria seurasi lähes 600 katsojaa.

Webinaarissa keskusteltiin taloustilanteesta, osaamisen kehittämisestä sekä työaika- ja palkkausasioista työnantajan ja työntekijän näkökulmasta. Ohjelmassa oli myös perinteinen paneeli KT:n ja kunta-alan pääsopijajärjestöjen puheenjohtajien kesken. Tällä kertaa puheenjohtajien paneeleja oli kaksi. Toisen aiheena oli sopimusjärjestelmän muutokset ja tuleva neuvottelukierros ja toisessa keskusteltiin työelämän kehittämisestä kunta-alalla. 

Kesäkuussa KT ja pääsopijajärjestöt järjestivät yhdessä webinaarin, jossa julkaistiin kunta-alan työn murroksen seurannan 2021 ensimmäisiä tuloksia. Työn murroksen seurantaan oli osallistunut kevään 2021 aikana yli tuhat kuntatyön asiantuntijaa eri puolilta Suomea. Ensimmäisiä saatuja tuloksia kommentoivat KT:n työmarkkinajohtaja Markku Jalonen, Työterveyslaitoksen pääjohtaja Antti Koivula sekä ammattiliitto Jytyn puheenjohtaja Jonna Voima

Kuntamarkkinat syyskuussa järjestettiin jo toistamiseen vain verkossa. Kuntamarkkinat keräsi verkon ääreen noin 6200 osallistujaa. KT piti Kuntamarkkinoiden yhteydessä oman perinteisen työmarkkinaseminaarin, jota seurasi reilut 190 katsojaa. Työmarkkinaseminaarissa keskusteltiin sopimusmuutoksista sekä työvoiman saatavuudesta ja henkilöstöpulasta eri aloilla.

Lisäksi KT:n omasta studiosta lähetettiin suorana 11 tietoiskua. KT:n tietoiskut tavoittivat yhteensä noin 600 seuraajaa. Tietoiskuissa käsiteltiin monipuolisesti eri KT:n asiantuntemuksen aiheita, kuten esimerkiksi yksittäisiä sopimuksien sisältöjä, muutosjohtamista, työhyvinvointia ja kunta-alan kehittämistoimintaa. 

Vuoden aikana KT järjesti itse lähes 20 erilaista avointa tai verkostoille suunnattuja webinaaria. Näitä olivat muun muassa työnantaja-asiakkaille suunnatut KT-infot, Lähijohtamisen akatemian johtamisvalmennukset esihenkilöille sekä HR-verkoston ja työsuojelupäälliköiden verkoston tilaisuudet. Näihin webinaareihin osallistui yhteensä noin 3500 henkilöä. 

Uutiskirjeet ja yhteyshenkilötiedotteet

KT-uutiskirjeessä kerrotaan ajankohtaisia työmarkkinauutisia kunta-alalta ja muistutetaan KT:n koulutuksista ja tapahtumista sekä uusimmista Kuntatyönantaja-lehden verkossa julkaistuista artikkeleista. Uutiskirje ilmestyy noin kerran kuukaudessa. Heinäkuussa uutiskirjettä ei lähetetä. 

Uutiskirje on vapaasti tilattavissa. Sen jakelussa oli vuonna 2021 noin 3200 tilaajaa. Luetuin oli kesäkuun uutiskirje 6/2021, jossa oli sopimuksiin tulevista muutoksista ja työsuojeluvaltuutettujen vaaleista.  

KT:n yleiskirjeitä laadittiin 18 kappaletta. Yleiskirjeillä välitetään kuntiin ja kuntayhtymiin ajankohtaista tietoa sopimuksista ja työmarkkina-asioista. Yleiskirje julkaistaan kt.fi-verkkosivuilla, ja sen ilmestymisestä lähetetään tieto ilmestymisilmoituksen tilanneille.

KT-yhteyshenkilötiedotteita lähetettiin KT-yhteyshenkilöille sähköpostilla vuoden aikana 31 kappaletta. Yhteyshenkilökirjeet lähetetään kuntiin nimetyille KT-yhteyshenkilöille, jotka koordinoivat henkilöstöasioita, huolehtivat virka- ja työehtosopimusten täytäntöönpanosta sekä yhtenäisen linjan noudattamisesta sopimusten soveltamisessa kunnissa ja kuntayhtymissä. Yhteyshenkilöitä, ja heidän varahenkilöitään on yhteensä noin 825. 

HR-info-uutiskirjeitä kirjoitettiin toimintavuonna yhteensä 9 kappaletta HR-verkoston jäsenille. HR-verkosto kokoaa yhteen kunta-alan henkilöstötyötä tekevät työnantajan edustajat. Verkoston tavoitteena on kehittää henkilöjohtamista, jakaa hyviä käytäntöjä ja tukea muutosjohtamista uudistuksissa. Uutiskirjeen jakelussa on noin 50 henkilöä. 

KT tiedottaa työsuojelupäälliköille -uutiskirjeitä laadittiin yhteensä 10. Uutiskirjeen jakelussa on yhteensä noin 500 henkilöä, jotka ovat kuntien ja kuntayhtymien työsuojelupäälliköitä, työsuojelupäällikön tehtäviä hoitavia tai työsuojelusta kiinnostuneita työnantajan edustajia.