Työryhmät

Kolme työkaveria tekee ryhmätyötä.

Edunvalvonta on laaja-alaista. KT edusti työnantajia lukuisissa työryhmissä ja organisaatioiden hallinnoissa. Osa KT:n edustuksista on pysyviä paikkoja toimielimissä ja yhteistyötahojen hallinnoissa. KT edustaa kunta- ja hyvinvointialuetyönantajia muun muassa Työllisyysrahaston, Työsuojelurahaston, Työterveyslaitoksen, Työturvallisuuskeskuksen, Kevan ja Eläketurvakeskuksen hallinnoissa. 

KT oli toimintavuonna mukana yli 100 erilaisessa työryhmässä

KT on edustettuna myös työtuomioistuimessa ja vakuutusoikeudessa sekä sosiaaliturvan ja työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnassa. Kansainvälisessä edunvalvonnassa KT vaikuttaa EU:n kansallisissa valmistelujaostoissa ja Suomen ILO-neuvottelukunnassa. 

KT tekee yhteistyötä eurooppalaisten julkisen alan työnantajajärjestöjen kanssa. Lisäksi KT:lla on edustaja muun muassa työneuvostossa, työ-, koulutus ja elinkeinoasiainneuvostossa, kuntien eläkeneuvottelukunnassa, työturvallisuussäännöksiä valmistelevassa neuvottelukunnassa sekä työsuojelun, työterveyshuollon, kuluasiain ja lomitusasioiden neuvottelukunnissa. 

KT on mukana myös yhdenvertaisuusasioiden neuvottelukunnan työelämäjaostossa ja ulkomaalaisten työntekijäin työsuhde- ja oleskelulupa-asioiden neuvottelukunnan valvontajaostossa

Työvoiman saatavuuden turvaamiseen tarvitaan nopeita toimenpiteitä

Toimintavuonna keskeiseksi edunvalvontatehtäväksi nousi työvoiman saatavuuden turvaaminen. Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) käynnisti toimintavuoden syksyllä ohjelman sote-henkilöstön työvoimapulan ratkaisemiseksi. Poikkihallinnollisen työryhmässä on keskeisten ministeriöiden ja työmarkkinajärjestöjen edustus. KT edustaa ryhmässä kuntaorganisaatioita ja hyvinvointialueita.
 
Työryhmän tehtävänä on etsiä kestäviä ratkaisuja sosiaali- ja terveydenhuollon työvoimatarpeen kattamiseen lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. KT jätti työryhmälle jo toimintavuoden lopussa laajan paketin toimenpide-ehdotuksia, joilla turvattaisiin sote-alan työvoiman saatavuutta. KT lähti siitä, että osa ehdotetuista toimenpiteistä olisi toteutettava nopeasti.  KT piti tärkeänä myös, että työvoiman saatavuudesta luodaan osapuolten kesken yhteinen tilannekuva.

Kun STM vastaa sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan työvoimatarpeiden selvittämisestä, työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) vastaa osaavan työvoiman saatavuudesta kaikkialla Suomessa. Toimintavuoden syksyllä TEM käynnisti hankkeen, jossa valmistellaan tiekartta yhdeksälle toimialalle osaavan työvoiman turvaamisesta.

KT:lla on edustus sekä hankkeen ohjausryhmässä sekä alakohtaisissa työryhmissä, joissa valmistellaan muun muassa alueelliset erot huomioivia ennakointiskenaarioita. Tavoitteena on etsiä ratkaisuja, joilla parannetaan avoinna olevien työpaikkojen ja työttömien työnhakijoiden kohtaantoa. Lisäksi selvitetään, miten työperäistä maahanmuuttoa voidaan vauhdittaa.

Eläkejärjestelmien yhdistäminen ei edennyt

Kunnallisen ja yksityisen sektorin eläkejärjestelmien yhdistämistä valmisteliin STM:n nimeämässä työryhmässä, jossa olivat kaikki työmarkkinakeskusjärjestöt (Akava, EK, KT, SAK ja STTK).  Tavoitteena oli saada ratkaisu hankkeen etenemisestä toimintavuoden loppuun mennessä.  

Työryhmän työ päättyi ennen annettua määräaikaa, kun työryhmä ei päässyt yhteisymmärrykseen. EK ei hyväksynyt ministeriön tekemää kompromissiehdotusta. KT kannatti muiden työmarkkinakeskusjärjestöjen sekä STM:n ja valtiovarainministeriön kanssa esitystä eläkejärjestelmien yhdistämisestä. 
 
Järjestelmien yhdistäminen edistäisi koko Suomen vastuuta tulevista eläkkeistä. KT:n tavoitteena on lisäksi ollut yhdenmukaistaa kuntasektorin työnantajien eläkemaksut yksityisen sektorin tasolle. KT pyrkiikin jatkossa vaikuttamaan tähän omalla toiminnallaan ja pitää asiaa esillä mm. Kevan hallinnon edustuspaikkojen kautta. Kuntasektorin työeläkemaksujen alentaminen tulee toteuttaa vaarantamatta eläkejärjestelmän tulevaisuutta.