Talous

KT Kuntatyönantajat kuului Kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta annetun lain (254/1993) 1. §:n perusteella Suomen Kuntaliittoon 30.6.2021 saakka. 1.7.2021 alkaen Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT on kuntien ja hyvinvointialueiden työnantajaedunvalvonnan järjestämisestä annetun lain (630/2021) 2. §:n mukaan julkisoikeudellinen yhteisö. 

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n ensimmäisen tilinpäätöksen tilikausi on poikkeuksellisesti 1.7.–31.12.2021. KT:n aseman muutoksesta johtuen Suomen Kuntaliitto ry laati välitilinpäätöksen ajalta 1.1.–30.6.2021. Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n kirjanpito aloitettiin laaditun välitilinpäätöksen pohjalta. 

KT:n koko vuoden kokonaiskulut olivat vuonna 2021 yhteensä 7 118 000 euroa. Vastaavasti tuotot olivat 1 402 000 euroa ja jäsenten maksuosuuksina perittiin 5 716 000 euroa.

Tuotot

Toimintatulot olivat vuonna 2021 yhteensä noin 1 402 000 euroa. Palvelukorvauksina perittiin koulutuspalveluista sekä asiantuntijapalveluiden myynnistä yhteensä noin 699 000 euroa. Julkaisujen myyntitulot ja Kuntatyönantaja-lehden tilausmaksut olivat yhteensä noin 214 000 euroa. Muu myynti oli 201 000 euroa. Ulkopuolisen hankerahoituksen osuus oli yhteensä 287 000 euroa.

Kulut

KT:n toiminnan suurin kuluerä ovat palkat ja lakisääteiset henkilösivukulut, yhteensä 4 525 000 euroa, joka on 63,6 prosenttia kaikista kuluista. Muut kulut olivat yhteensä 2 588 000 euroa. KT maksoi ulkopuolisista ostopalveluista noin 1 137 000 euroa sekä korvauksena Kuntaliitto Palvelut Oy:lle ja FCG Finnish Consulting Group Oy:lle palveluista 682 000 euroa.

Jäsenten maksuosuudet

Kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta annetun lain (254/93) 6. §:n mukaan "Työmarkkinalaitoksen menot peritään kunnilta puoliksi niiden veroäyrien luvun mukaan, jotka kunnassa on määrätty edellisenä vuotena toimitetussa kunnallisverotuksessa ja puoliksi saman vuoden tammikuun 1. päivän asukaslukujen mukaisessa suhteessa. Kuntien maksuosuuksista voidaan periä ennakkoja."

Lain kuntien ja hyvinvointialueiden työnantajaedunvalvonnan järjestämisestä (630/2021) 11 §:n mukaan ”Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n menot peritään jäsenyhteisöiltä. Maksuosuus määräytyy kunkin jäsenyhteisön viimeisimmässä vahvistetussa tilinpäätöksessä olevan palkkasumman mukaisessa suhteessa Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n jäsenyhteisöjen koko palkkasummaan. Maksuosuuksista voidaan periä ennakkoa.

Tuloslaskelma
AvaaSulje
VARSINAINEN TOIMINTA   2021   2020
Tuotot   1 401 977,22    2 759 826,42
         
Kulut   -7 117 585,30   -8 016 729,51
Henkilöstökulut -4525173,43   -4 898 894,29  
Poistot -4234,44        -47 466,19  
Muut kulut -2588177,43    -3 070 369,03  
Kulujäämä  
-5 715 608,08
  -5 256 903,09
VARAINHANKINTA        
Maksuosuudet   5 715 608,08    5 256 903,09
Tilikauden ylijäämä/alijäämä   0   0
Tase
AvaaSulje
VASTAAVAA 31.12.2021 31.12.2020
Pysyvät vastaavat    
  Koneet ja kalusto 38 815,87  
Vaihtuvat vastaavat    
Vaihto-omaisuus 35 862,75  
Lyhytaikaiset saamiset    
  Myyntisaamiset 57 851,40 231 025,49
  Saamiset saman konsernin yrityksiltä   368 893,50
  Muut saamiset    
  Maksuosuudet   640 701,09
  Siirtosaamiset 785 555,10 606 775,68
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 843 406,50 1 847 395,76
Rahat ja pankkisaamiset 276 784,93  
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 1 156 054,18 1 847 395,76
VASTAAVAA YHTEENSÄ 1 194 870,05 1 847 395,76
     
VASTATTAVAA 31.12.2021 31.12.2020
Pakolliset varaukset    
Eläkevastuut   386 213,20
Lyhytaikainen vieras pääoma    
Saadut ennakot    
Ostovelat 173 678,90 134 190,64
Velat saman konsernin yrityksille   38 017,64
Muut velat 111 046,81 105 556,89
Siirtovelat 910 144,34  1 183 417,39
Vieras pääoma yhteensä 1 194 870,05  1 461 182,56
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 1 194 870,05 1 847 395,76
     
Tilinpäätöksen liitetiedot
AvaaSulje

TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET

KT ei kirjaa ylijäämää eikä alijäämää, vaan liikaa tai liian vähän kannetut maksuosuusennakot joko palautetaan jäsenille tai peritään lopullisina maksuosuuksina.

Tuloslaskelman liitetiedot    
VARSINAISEN TOIMINNAN TUOTOT JA KULUT 2021 2020
Kokonaistuotot 7 117 585,30  8 016 729,51
Kokonaiskulut -7 117 585,30 -8 016 729,51
Toimintokohtainen tulo- ja kuluerittely    
KT:n toimisto    
Palvelukorvaukset 699 368,02     694 632,95
Muut toimintatuotot 267 151,20     550 857,06
  966 519,22  1 245 490,01
     
Henkilöstökulut -4 677 358,06 -4 594 928,79
Poistot -4 234,44      -47 466,19
Muut kulut -2 246 729,90 -2 336 258,01
  -6 928 322,40 -6 978 652,99
     
Valtuuskunta    
Henkilöstökulut -65 056,40      -55 680,63
Muut kulut -3 334,76        -6 213,78
  -68 391,16      -61 894,41
     
Kuntatyönantaja-lehti    
Tuotot 139 655,00       82 845,00
Henkilöstökulut -50 862,48      -52 668,91
Muut kulut -79 451,02      -79 158,37
  9 341,50      -48 982,28
     
Julkaisumyynti    
Tuotot 74 328,50     668 661,59
Muut kulut -45 854,45    -173 423,46
  28 474,05     495 238,04
     
Kunta-alan työelämän kehittäminen    
Tuotot 194 174,50     465 002,74
Henkilöstökulut -100 119,57    -195 615,96
Muut kulut -147 624,45    -409 119,90
  -53 569,52    -139 733,12
     
SGI Europe / CEEP    
Tuotot 27 300,00       28 827,17
Muut kulut -65 000,00      -66 195,51
  -37 700,00      -37 368,34
     
VARAINHANKINTA 2021 2020
Maksuosuusennakot 5 576 902,80 -4616202
Kuntien maksuosuudet -5 715 608,08  5 256 903,09
Lisäperintä (+)/palautus (-) 138 705,28     640 701,09
     
POISTOT    
Käyttöomaisuushankinnat poistetaan kokonaan hankintavuonna, tilivuosittain tasattavien kuntakohtaisten maksuosuuksien vuoksi.    
Koneet ja kalusto 4 234,44        47 466,20
     
VASTUUSITOUMUKSET    
KT:n palveluksessa olevien henkilöiden eläketurva on järjestetty Kuntien eläkevakuutuksen kautta.    
     
HENKILÖSTÖKULUJEN ERITTELY 2021 2020
Palkat 3 912 222,21  3 822 755,43
Palkkiot, valtuuskunta 62 550,00       53 844,12
Palkkiot, muut 99 077,50       90 337,50
Eläkekulut 753 999,50     806 115,20
Muut henkilösivukulut 111 733,35     125 842,04
  4 939 582,56  4 898 894,29
     
Henkilöstön lukumäärä 60         62
     
Taseen liitetiedot    
SIIRTOSAAMISET 2021 2020
Maksuosuudet kunnilta 138 705,28     640 701,09
Ulkopuolinen hankerahoitus 193 778,41     299 057,44
Muut siirtosaamiset 453 071,41     307 718,24
  785 555,10  1 247 476,77
PAKOLLISET VARAUKSET    
Pakollinen varaus työnantajan maksamia lisäeläkkeitä varten       386 213,20
SIIRTOVELAT    
Lomapalkkavaraus 820 216,47     843 417,15
Velka Kuntaliitolle 0,00     307 432,89
Muut siirtovelat 89 927,87       32 567,35
  910 144,34  1 183 417,39