Paikalliset tulkintaerimielisyydet

Jos virka- tai työehtosopimuksen määräyksien tulkinnasta tai soveltamisesta syntyy paikallisesti erimielisyyttä, niistä käydään paikallisen työnantajan ja pääsopijajärjestön edustajien kesken paikallisneuvottelut.

Neuvottelumenettelystä on määräykset kunnallisessa pääsopimuksessa. Suurin osa työ- ja virkaehtosopimusmääräyksiin liittyvistä erimielisyyksistä ratkeaa paikallisella tasolla, mikä on myös KT:n tavoite. 

Mikäli paikallisneuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen, paikallinen tulkintaerimielisyys voidaan tuoda ratkaistavaksi KT:n ja pääsopijajärjestön väliseen keskusneuvotteluun.

Keskusneuvottelupyyntöjen määrä kasvoi 

Vuonna 2021 KT:lle jätettiin 151 keskusneuvottelupyyntöä, mikä on 60 pyyntöä enemmän kuin edellisvuonna. Keskusneuvottelu voi päättyä yksimieliseen ratkaisuun, molempien osapuolten kompromissiin tai se voi jäädä erimieliseksi. Osa keskusneuvotteluista sisältää hyvin laajoja kokonaisuuksia ja vaativat paljon selvittelyä. Keskusneuvottelut voivat olla vireillä hyvin pitkään. 

Mikäli erimielisyys ei ratkea keskusneuvotteluissa, asia voidaan viedä työtuomioistuimen ratkaistavaksi. Toimintavuonna tuli vireille yli 20 työtuomioistuinasiaa, joka oli huomattavasti enemmän kuin edellisvuonna, mutta samaa tasoa kuin vuonna 2020. 

Järjestöille sakkoja laittomista työtaisteluista 

KT vei toimintavuoden aikana työtuomioistuimeen järjestöjen ja niiden paikallisten osastojen järjestämiä työtaistelutoimia. Osan tuomioista odotetaan saavan ratkaisun seuraavan vuoden puolella.  

Toimintavuonna työtuomioistuin antoi ratkaisuja vuonna 2020 järjestetyistä työtaisteluista. Helmikuussa annetuissa tuomioissa Oulussa syksyllä 2020 järjestetyt työtaistelut ateria- ja puhtauspalveluissa tuomittiin laittomiksi. Kaikkiaan neljässä tuomiossa (R 63/20, R 65/20, R 64/20 ja R 66/20) JAU, JHL ja Jyty sekä niiden Oulun ja Pohjois-Pohjanmaan paikallisyhdistykset määrättiin hyvityssakkoihin KT:n kanteiden mukaisesti. 

Maaliskuussa työtuomioistuin antoi ratkaisun, jossa JAU ja JHL paikallisosastoineen tuomittiin hyvityssakkoihin Jyväskylässä syksyllä 2020 järjestetyistä lakoista KT:n kanteiden mukaisesti (TT 2021:22 ja TT 2021:23).  

Kesäkuussa työtuomioistuin antoi tuomion (TT2021:57) Turun kaupungin työntekijöiden tukityötaistelutoimenpiteistä, jotka järjestettiin marraskuussa 2019 Turun kaupungin omistaman Arkea Oy:n työntekijöiden lakkoilun tueksi. Tuomion mukaan tukityötaistelutoimet olivat työrauhavelvoitteen vastaisia toimia, koska tuettava työtaistelu oli työrauhavelvollisuuden vastainen. JHL ja Jyty tuomittiin hyvityssakkoihin. 

Lisäksi työtuomioistuin, hovioikeus ja korkein oikeus antoivat alla olevat merkittävät kunta-alaa koskevat ratkaisut:  

KHO 23.2.2021: Korkeimman hallinto-oikeuden päätös koski hallintoriitaa määräaikaisten virkasuhteiden käyttämisestä. Ratkaisun mukaan opettajan ottaminen kuuteen peräkkäiseen virkasuhteeseen oli perusteltua. Vakiintunutta tai pysyväisluonteista työvoimantarvetta ei ollut. KHO katsoi, että merkitystä oli annettava myös toteutuneiden opetustuntien määrälle. Tuntimäärä ei ollut vakiintunut niin, että virkasuhde olisi tullut täyttää toistaiseksi voimassa olevana. 

Työtuomioistuin TT 2021:2: Työtuomioistuimen tuomio koski eläkeläisopettajan vuosisidonnaista lisää koskevasta OVTES:n määräystä.  Määräys oli 31.7.2020 saakka yhdenvertaisuuslain välillisen kiellon vastainen ja siten pätemätön.