Edunvalvonta

Kaartuva kaide sisätiloissa.

KT hoitaa kuntien ja kuntayhtymien edunvalvontaa siten, että kunta-, ja hyvinvointialuetyönantajien sekä KT:n yritysjaoston jäsenten toimintaedellytykset yhteiskunnassa ovat mahdollisimman hyvät.

Kestävä julkinen talous ja työllisyyden parantaminen ovat keskeisiä KT:n edunvalvontatyön tavoitteita.  KT:n tehtävänä oli varmistaa, että lakisääteisten tehtävien hoitaminen ja työnantajavelvollisuuksista huolehtiminen oli kunta- ja hyvinvointialuetyönantajille mahdollista. Edunvalvonnassa tukeuduttiin muun muassa KT:n oman työmarkkinatutkimuksen tuottamiin ajantasaisiin tietoihin.

Edunvalvonta on laaja-alaista

Edunvalvontatyötä tehdään sekä pysyvien hallintoedustusten kautta että määräaikaisten työryhmien kautta. Edunvalvonnassa viedään eteenpäin KT:n tavoitteita osana maan hallitusohjelman tavoitteita, lainsäädännössä ja työelämän kehittämisessä.  

KT osallistui aktiivisesti muun muassa hyvinvointialueuudistuksen toteuttamisen valmisteluun ministeriöiden asettamissa työryhmissä. KT oli mukana myös työryhmissä, joissa valmistellaan sosiaaliturvan ja työttömyysturvan uudistamista. Toimintavuonna edunvalvontaa ohjasivat myös kuntatalouden vaikeudet ja koronapandemian vaikutukset palveluihin.

Yhteistyötä työmarkkinakeskusjärjestöjen kanssa

KT tekee tiivistä yhteistyötä työmarkkinakeskusjärjestöjen kanssa. Koronapandemian aikana KT oli mukana kolmikantisessa työryhmässä, jossa arvioitiin pandemian vaikutuksia työmarkkinoihin. Työryhmä antoi yhteisiä suosituksia muun muassa rokotuksista ja työelämän koronapassista. 

Samapalkkaisuusohjelmassa 2020–2023 työmarkkinakeskusjärjestöt ovat sitoutuneet siihen, että järjestöt pyrkivät sukupuolten keskimääräisen palkkaeron kaventamiseen sopimuspolitiikalla, palkkausjärjestelmien kehittämisellä, työn ja perhe-elämänyhteensovittamisella sekä purkamalla työelämän sukupuolen mukaista eriytymistä. Ohjelman mukaisesti työmarkkinakeskusjärjestöt päivittivät toimintavuonna suosituksen työ- ja virkaehtosopimusten sukupuolivaikutusten arviointiin.  

KT sitoutui yhdessä työmarkkinakeskusjärjestöjen kanssa edistämään STM:n laatimaa Mielenterveyden manifestia. Mielenterveyden edistäminen ja työelämän mielenterveysongelmien ehkäisy ovat parhaita investointeja työelämään. KT sitoutui myös yhdessä muiden työmarkkinaosapuolten kanssa vaikuttamaan asenteisiin seksuaalisen häirinnän poistamiseksi.