Asiantuntijalausunnot

Läppäri, muistikirja ja silmälasit ovat pöydällä.

 

KT osallistuu lainsäädännön valmisteluun antamalla ministeriöiden ja lainsäädäntöä valmistelevien virkamiesten pyynnöstä lausuntoja valmistelussa oleviin lakiluonnoksiin.

Toimintavuonna KT:lle saapui 107 lausuntopyyntöä, joista suurin osa tuli eri ministeriöistä. Ministeriöiden lisäksi kirjallisia lausuntopyyntöjä esitettiin muun muassa eduskunnalta ja kunnilta. Lausuntopyyntöjen määrä oli lähes 70 prosenttia enemmän kuin vuonna 2020. Lausuntopyyntöjen lisäksi KT:lle lähetettiin useita palvelu- ja tietopyyntöjä eri yhteistyökumppaneilta. 

Kaikkiin lausuntopyyntöihin KT ei ole antanut kirjallista vastinetta. Joissakin tapauksissa lausunto on saatettu antaa osana Kuntaliiton tai muun yhteistyökumppanin lausuntoa tai kannanotto on toimitettu muulla tavoin tiedoksi.  

Lausuntoja annettiin kirjallisina sekä kuulemistilaisuuksissa  

KT antoi kaikkiaan 56 kirjallista lausuntoa tai asiantuntijalausuntoa.  Annetut lausunnot koskivat pääosin lain valmistelua luonnos- tai valmisteluvaiheessa ja työryhmien raportteja. Joihinkin lausunto on annettu useaan kertaan riippuen asian valmisteluvaiheesta.

Kirjallisten lausuntojen lisäksi KT:n asiantuntijat osallistuivat eduskunnan kuulemistilaisuuksiin, joissa he antoivat 14 eri esitykseen asiantuntijalausuntoa lain valmisteluun tai esimerkiksi koulutuspoliittiseen selontekoon. 

Kuulemistilaisuuksien asiantuntijalausunnot koskivat muun muassa hallituksen esityksiä eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta, hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi sekä varhaiskasvatuslain muuttamisesta.

Kirjallisia lausuntoja annettiin muun muassa seuraaviin aiheisiin:  

Lausunto eduskunnan hallintovaliokunnalle hyvinvointialueiden perustamisesta ja sote-uudistuksesta: KT pitää hyvinvointialueita koskeva työ- ja virkasuhdelainsäädäntöä koskevaa kokonaisuutta kannatettavana. Palkkojen yhteensovittamisen kustannukset uhkaavat kuitenkin ylittää julkisen talouden kantokyvyn, ellei niitä rajata lainsäädännöllä.

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle työturvallisuuslain muuttamisesta: KT on ollut mukana käsittelemässä ja hyväksymässä kolmikantaisesti esityksen pohjalla olevan esitysluonnoksen työturvallisuuslain muuttamisesta. KT katsoo, että esityksen mukainen työn vaarojen selvitys ja arviointi olisi huomioitava työhön liittyvässä työajan ulkopuolella tapahtuvassa matkustamisessa. KT nostaa lausunnossaan esiin yötyötä koskevan säännöksen sisältöä ja työnantajan työntekijälle antaman selvityksen merkitystä.

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksesta ja siihen liittyviksi laeiksi: KT kannattaa esitystä uudistaa jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelujärjestelmää siten, että työikäisten osaamisen kehittäminen on vahvemmin yhteydessä työelämän tarpeisiin ja alueiden elinvoiman kehittämiseen. Esityksessä on kuitenkin puutteita. 

Hyvinvointipalvelujen edellyttämä työvoiman saatavuus on varmistettava: KT pitää välttämättömänä, että hallituksen puoliväliriihessä päätetään kattavasta kansallisesta toimenpideohjelmasta hyvinvointipalveluiden työvoimatarpeiden turvaamiseksi. Hallituksen keskeinen tavoite on korottaa Suomen työllisyysastetta. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalle jäi TEM:n mukaan 24 000 työpaikkaa syntymättä osaajapulan vuoksi vuonna 2019. 

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työeläkelakien ja kansaneläkelain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi: KT kannattaa leskeneläkkeisiin ja lapseneläkkeisiin ehdotettuja muutoksia. Muutoksilla voidaan parantaa työeläkejärjestelmän rahoituksellista kestävyyttä ja hillitä työeläkemaksun nousupainetta. 

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta annettujen lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta: KT kannattaa esitystä ja jatkettavaksi sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta annettuja lakeja. Koronavirustutkimuksen ja covid-19-taudilta suojaamiseksi annetun rokotteen rokottamistoimenpiteen korvattavuutta koskevien väliaikaisten säännösten voimassaoloa ehdotetaan jatkettavaksi 1.1.2022 lukien kesäkuun loppuun 2022 saakka. KT korostaa, että kunnille ja kuntatyönantajille tulee kompensoida oman henkilöstönsä koronarokottamisen työterveyshuollon kustannuksia muiden toimialojen tapaan.

Lausunto eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle hallituksen esityksestä lastensuojelulain 13 b §:n muuttamisesta: KT toteaa, että ei pidä säätää sellaisia uusia velvoitteita, joista jo lakia säädettäessä tiedetään, että niitä ei mahdollista noudattaa. Ratkaisuna lain velvoitteiden täyttämiseksi ei voi olla jo palveluksessa olevan henkilöstön töiden uudelleen kohdentaminen siten, että muut palvelutehtävät jäävät hoitamatta tai se, että sosiaalityöntekijöitä rekrytoitaisiin muiden työnantajien palveluksesta.

Hallituksen esitysluonnos tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta: KT suhtautuu myönteisesti lakiesitykseen ja kannattaa lain säätämistä nopeasti ja pitkään voimassa olevaksi. Sote-alan työnantajilla tulee olla keinoja turvata sekä asiakkaiden ja potilaiden, että oman henkilöstönsä turvallisuus riittävällä tavalla.