Vuosikertomus 2021

Vuosi 2021 oli KT:n 51. toimintavuosi. Vuoden alussa toimimme vielä nimellä KT Kuntatyönantajat. Sote-uudistusta koskevien lakien yhteydessä hyväksyttiin 1.7.2021 alkaen myös laki kuntien ja hyvinvointialueiden työnantajaedunvalvonnan järjestämisestä, joka määritteli uudelleen KT:n aseman ja tehtävät.

KT irtaantui Suomen Kuntaliitto ry:stä omaksi julkisoikeudelliseksi yhteisökseen. Lakimuutoksen jälkeen KT:n lakisääteisiä asiakkaita ovat kunnat ja kuntayhtymät sekä hyvinvointialueet ja hyvinvointiyhtymät. Lisäksi asiakkaiksi voivat hakeutua lain säädösten mukaan edellisten määräysvallassa olevat yhteisöt (yritykset, osuuskunnat ja säätiöt).

Strategia hyväksyttiin

Muutostilanteen yhteydessä päivitettiin myös KT:n strategia, jonka valtuuskunta hyväksyi kokouksessaan 21. lokakuuta. Strategiassa painottuu lakisääteisten tehtävien hoitaminen KT:n arvojen mukaan. KT:n arvot ovat vaikuttavuus, rohkeus, vastuullisuus ja asiakaslähtöisyys. Strategian valmisteluun osallistui henkilöstön edustajien lisäksi myös asiakkaita.

Ensimmäiset yritysasiakkaat liittyivät KT:n jäseniksi

Lokakuussa KT sai ensimmäiset yritysjäsenensä ja KT:n yritysjaoston perustamiskokous pidettiin 16.12.2021. Kokouksessa hyväksyttiin yritysjaoston työjärjestys sekä nimettiin yritysjaoston jäsenet. KT:n valtuuskunta johtaa toimintaa, kunnes uusi hallitus aloittaa vuonna 2023. 

Sopimusjärjestelmä muuttui historiallisella tavalla

Sosiaali- ja terveydenhuollon uusi työ- ja virkaehtosopimus (SOTE-sopimus) tuli voimaan 1. syyskuuta 2021. Siihen siirrettiin noin 177 500 palkansaajaa Kunnallisesta yleisestä virka- ja työehtosopimuksesta (KVTES). Myös Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES 2020–2021) muutokset tulivat voimaan samaan aikaan.

Eläkejärjestelmien yhdistäminen kariutui syyskuussa

Pitkään valmisteltu kunnallisen ja yksityisen sektorin eläkejärjestelmien yhdistämistä valmistellut hanke kariutui syyskuussa. KT toivoi hankkeelle pikaista jatkoa, koska eläkejärjestelmien kestävyyden vahvistaminen nähdään edelleen tärkeänä.

Osaajapula näkyy yhä laajemmin eri aloilla

Osaajapula on näkynyt yhä laajemmin koko kunta-alalla ja sen hoitamiseen on esitetty keinoja työryhmissä ja hallituksen suuntaan. Henkilöstön saatavuuteen vaikuttavat myös henkilöstömitoitukset, joita KT on vastustanut, koska ne edellyttävät epärealistisia henkilöstö- ja koulutusmääriä toteutuakseen. Lastensuojelun sosiaalityön mitoitus tuli voimaan viimeisimpänä 1.1.2022.

Sosiaali- ja terveysministeriö käynnisti marraskuussa ohjelman sote-henkilöstön saatavuuden ratkaisemiseksi. Lisäksi työ- ja elinkeinoministeriö käynnisti hankkeen, jolla vaikutetaan muiden alojen työvoiman saatavuuteen Suomessa. Kumpikin hanke tukee KT:n henkilöstön saatavuuteen liittyviä tavoitteita ja työ jatkuu tulevina vuosina.

Koronatilanne paheni syksyllä

Koronaviruspandemian vaikutukset talouteen näkyivät voimakkaasti vielä vuoden 2021 aikana. Koronatilanne paheni jälleen syksyllä, joten koronarokotekattavuutta, koronapassia ja työelämän koronapassia koskevat valmistelut työllistivät asiantuntijoita niin työryhmissä kuin asiakaspalveluna. Tartuntatautilakia päivitettiin vuoden viimeisinä päivinä, minkä seurauksena 1.1.2022 tuli voimaan väliaikainen säädös hoitajien rokotussuojasta tietyissä työtehtävissä.

Lainsäädännön uudistuksia

Heinäkuussa tuli voimaan myös hyvinvointialueita koskeva lainsäädäntö. Hyvinvointialueet perustettiin hallinnollisesti ja toiminnan valmistelut käynnistyivät valmistelutoimielinten (VATE) alaisuudessa. KT koordinoi HR-valmistelijoiden pääverkostoa sekä juridisiin ja johtamisen kysymyksiin keskittyviä alatyöryhmiä. KT:n edustajat osallistuivat myös useisiin STM:n kansallisiin toimeenpanotyöryhmiin hallinnon ja johtamisen alalla. 

Eduskunta päätti perhevapaauudistuksesta joulukuussa ja uudistus tulee voimaan elokuussa 2022. Uudistuksen tavoitteena on ollut vanhempainvapaiden käytön joustavuuden lisääminen vanhempien kesken. KT on ollut huolissaan perhevapaiden kasautumisesta naisvaltaisille aloille ja työnantajille, kuten kunta-alalle.

Parlamentaarinen sosiaaliturvakomitea jatkoi sosiaaliturvauudistuksen valmistelua vuoden 2021 aikana. Kolmikantayhteistyössä toimeenpantiin hallitusohjelman mukaisia linjauksia kuntoutuksen uudistamiskomitean ehdotusten pohjalta. Lisäksi valmisteltiin väliaikaiset sairausvakuutuslain muutokset koronarokottamisen ja -testaamisen korvaamiseksi työterveyshuollossa sekä tartuntatautipäivärahan myöntämisen edellytyksistä.

Työnantajamaksut vähenivät

KT vaikuttaa työnantajamaksuista päättävien tahojen hallinnossa (Keva, Työllisyysrahasto) ja vuoden 2021 päätöksillä kuntatyönantajien työnantajamaksut vuonna 2022 vähenevät yhteensä 0,45 prosenttiyksikköä, mikä tarkoittaa noin 100 miljoonan euron säästöä työnantajille. Työttömyysvakuutusmaksu nousi kohtuulliset 0,2 prosenttiyksikköä, kun huomioidaan koronan vaikutukset työllisyysasteeseen.

Sopimusneuvotteluihin valmistautumista

Loppuvuonna 2021 valmistauduttiin myös kunta-alan sopimuskauden 2020–2021 päättymiseen 28.2.2022. Jatkuvan neuvottelun periaatteella valmistelutyötä on tehty koko syksyn ajan. Varsinaiset sopimusneuvottelut käynnistetään tammikuussa.