Uutinen

Sosiaalihuollon ammattihenkilöt jatkossa Valviran rekisteriin

Hallitus esittää lakia, jolla luotaisiin perusteet keskeisten sosiaalihuollon ammattien laillistamiselle, rekisteröinnille ja valvonnalle. Näitä ammatteja olisivat sosiaalityöntekijä, sosionomi ja geronomi. Lisäksi lähihoitajalle annettaisiin sosiaalihuollon ammattihenkilön nimikesuoja valtioneuvoston asetuksella.

Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2016.

Sosiaali- ja terveydenhuollon lupa- ja valvontavirasto (Valvira) myöntäisi oikeuden harjoittaa sosiaalihuollon ammatteja tai käyttää lähihoitajan nimikettä.

Sosiaalihuollon ammattihenkilöistä keskusrekisteri

Valvira ryhtyisi ylläpitämään sosiaalihuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriä samaan tapaan kuin se nyt ylläpitää rekisteriä terveydenhuollon ammattihenkilöistä.

Sosiaalihuollon ammattirekisteriin merkittäisiin muun muassa

  • henkilötiedot
  • tiedot ammatinharjoittamisoikeudesta ja sen mahdollisesta rajoittamisesta tai poistamisesta
  • tutkintotiedot
  • mahdolliset huomautukset. 

Tavoitteena turvata asiakkaiden oikeuksia ja tukea tehtävien ja työnjaon uudistamista

Jatkossa asiakas voisi hakea sosiaalihuollon ammattihenkilörekisterin julkisesta palvelusta tiedon nimestä, rekisteröintinumerosta, syntymävuodesta sekä ammatinharjoittamisoikeuden rajoittamisesta

Lisäksi sosiaalihuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteri mahdollistaisi sosiaalihuollossa toimivien henkilöiden luotettavan tunnistamisen ja asiakirjojen sähköisen allekirjoittamisen. Rekisteri on keskeinen osa sosiaalihuollon kansallista tietojärjestelmäpalvelua ja sen rakentamista.

Lain tarkoituksena on edistää asiakkaiden oikeuksia sekä ammatillisen henkilöstön tehtävärakenteiden ja työnjaon uudistamista. Samalla sosiaali- ja terveydenhuollossa toimivia ammattihenkilöitä koskeva sääntely yhdenmukaistuisi. Terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvontalautakunnan tehtävät laajenisivat sosiaalihuoltoon.

KT:lta tulossa tarkempia ohjeita

KT valmistelee asiasta tarkempia ohjeita ja tiedottaa niistä myöhemmin.