Uutinen

Työnantaja päättää opettajienkin määräaikaisen palvelussuhteen pituuden

Turun hallinto-oikeus on antanut 25. elokuuta merkittävän päätöksen määräaikaisen opettajien ottamisesta virkaan vain opetukselliselle ajalle. Päätöksen mukaan kunta oli noudattanut menettelyllään viranhaltijalain ja hallintolain säännöksiä.

​Hallinto-oikeuden päätöksen mukaan kunta ei menetellyt viranhaltijalain syrjintäkiellon  eikä myöskään  hallintolaissa edellytettyjen tarkoitussidonnaisuuden ja suhteellisuusperiaatteiden vastaisesti, kun  se otti  opettajat määräaikaisesti täytettäviin avoimiin virkoihin (ei sijaisuuksiin) vain opetukselliselle ajalle. Määräaikaiset palvelussuhteet päättyivät kesäkeskeytyksen alkaessa.

Hallinto-oikeuden päätöksessä viitataan viranhaltijalakia koskevaan hallituksen esitykseen, jossa todetaan, että määräaikaisuuden perusteita koskevassa säännöksessä ei määritellä määräajan pituutta, vaan määräajan pituus määräytyy kussakin tapauksessa sen mukaan, miksi ajaksi määräaikaista viranhaltijaa tarvitaan.

Syrjintäkiellon, suhteellisuusperiaatteen ja tarkoitussidonnaisuuden periaatteen osalta hallinto-oikeus totesi, että menettely oli ollut lainmukainen. Kunnan esittämät perusteet kunnan heikosta taloudellisesta tilanteesta ja siitä, ettei määräaikaista viranhaltijaa tarvittu kesäajalle, olivat hyväksyttäviä perusteita tarkoitussidonnaisuuden periaatteen kannalta. Työvoiman palkkaaminen vain ajalle, jolloin työvoimaa tarvitaan, oli myös oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden.

Päätöksessä todettiin määräaikaisen virkasuhteen olennainen ero suhteessa toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen. Määräaikainen virkasuhde päättyy määräajan kuluttua.  Samalla päättyy viranhaltijan siihen liittyvä työntekovelvollisuus ja vastaavasti  oikeus palkkaan. Tämä ero huomioidaan myös virkaehtosopimuksessa. Näillä perusteilla määräaikaisten viranhaltijoiden kohtelu ei ollut syrjivää.

Työnantajalla on aina toimivalta päättää siitä, milloin palvelussuhde alkaa ja määräaikaisen palvelussuhteen osalta myös palvelussuhteen päättymisen ajankohta. Opettajien erilainen työaikajärjestelmä ei tee tähän poikkeusta.

Lisätietoja

Teija Metsäranta, johtava työmarkkinalakimies +358 9 771 2468, +358 50 562 7140

Muualla verkossa