Uutinen

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä voimaan vuonna 2016

Eduskunta hyväksyi 12.3.2015 lain sosiaalihuollon ammattihenkilöistä. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2016.

Sosiaalityön palvelut
Laissa on säännökset sosiaalihuollon keskeisten ammattiryhmien ammatinharjoittamisoikeuden myöntämisestä, sen rekisteröinnistä, ammattihenkilöiden ohjauksesta ja valvonnasta sekä valvontaviranomaisten tehtävistä ja työnjaosta. Näitä ammatteja ovat sosiaalityöntekijä, sosionomi ja geronomi.
 
Laillistettu ammattihenkilö on oikeutettu toimimaan asianomaisessa ammatissa ja käyttämään asianomaista ammattinimikettä. Lisäksi lähihoitajan ammattinimike tullaan nimikesuojaamaan valtioneuvoston asetuksella.

Laissa säännös sosiaalityöntekijän erityisistä velvollisuuksista

Lain 9 §:n mukaan sosiaalityöntekijä vastaa
  • sosiaalityön ammatillisesta johtamisesta
  • yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen sosiaalisen tuen ja palvelujen tarpeeseen vastaavasta sosiaalityön asiakas- ja asiantuntijatyöstä ja sen vaikutusten seurannasta ja arvioinnista
  • sekä sosiaalihuollon palvelujen antamisesta ja päätöksenteosta sen mukaan kuin muualla laissa erikseen säädetään.

Tiukennus sijaisen kelpoisuusvaatimuksiin

Jatkossa sosiaalityöntekijän sijaisena voi tilapäisesti toimia enintään vuoden ajan sosiaalityöntekijän ammattiin opiskeleva henkilö, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön aineopinnot ja käytännön harjoittelun. Muut henkilöt eivät siis voi toimia sosiaalityöntekijän sijaisena.
 
Kuntaliitto ja Kuntatyönantajat katsovat, että kyseessä oleva säännös on tiukennus kelpoisuusvaatimuksiin ja tulee Kuntaliiton ja Kuntatyönantajien näkemyksen mukaan olennaisesti vaikeuttamaan rekrytointia.
 
Muun laillistetun ammattihenkilön ammatissa voi toimia tilapäisesti enintään vuoden ajan kyseiseen laillistetun ammattihenkilön ammattiin opiskeleva tai sosiaalialalle soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö, jolla on riittävät edellytykset ammatissa toimimiseen.

Sosiaalihuollon ammattihenkilöt keskusrekisteriin

Valviralla tulee olla laissa tarkoitettu sosiaalihuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteri 1.8.2016 mennessä.
 
Henkilö, jolla on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005, kelpoisuuslaki) tai sen nojalla annetun asetuksen mukainen kelpoisuus, on oikeutettu toimimaan kelpoisuuslaissa säädetyn mukaisesti sellaisessa sosiaalihuollon ammattihenkilön tehtävässä, joka edellyttää uuden lain mukaista laillistamista. Tämä oikeus on voimassa siihen saakka, kunnes hänen hakemuksensa toimia tämän lain mukaisena ammattihenkilönä on ratkaistu, kuitenkin enintään 31.12.2017 saakka. Valviran on annettava päätös hakemukseen viimeistään kuuden kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta.
 
Lisäksi eduskuntakäsittelyssä lain voimaantulosäännökseen (32 §) lisättiin uusi 4 momentti, jonka mukaan lain voimaan tullessa kelpoisuuslain ja sen nojalla annetun asetuksen mukaiset kelpoisuusvaatimukset täyttävä henkilö täyttää tässä laissa säädetyt ammatinharjoittamisoikeuden myöntämiselle tai ammattinimikkeen käyttöoikeuden rekisteröinnille asetetut koulutusvaatimukset.