Suomeksi

Vaccinationer i arbetslivet och lagen om smittsamma sjukdomar

I lagen om smittsamma sjukdomar träder 48 § om vaccination av anställda i kraft 1.3.2018. Arbetsgivarna bör bereda sig på det i förväg. Man kan emellertid inte kräva att de anställda har vaccinationsskydd innan lagen trätt i kraft.

Rokotukset työelämässä

Syftet med de vaccinationer som avses i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) är att skydda patienterna och klienterna.

Hurdant är vaccinationsskyddet enligt 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar?

Enligt 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar får de som har ett bristfälligt vaccinationsskydd bara av särskilda skäl arbeta i sådana klient- och patientutrymmen vid verksamhetsenheter inom socialvården och hälso- och sjukvården där man vårdar klienter eller patienter som medicinskt sett är utsatta för allvarliga följder av smittsamma sjukdomar.

Klienter eller patienter som är utsatta för allvarliga följder av smittsamma sjukdomar är till exempel

  • allvarligt sjuka personer
  • gravida personer
  • personer under 1 och över 65 år.

Anställda och studerande som deltar i praktik ska ha ett skydd mot mässling och vattkoppor antingen via vaccination eller via genomgången sjukdom.

Dessutom förutsätts det att anställda är skyddade mot influensa via vaccination och att de som arbetar med spädbarn har vaccinerats mot kikhosta.

Ett särskilt skäl för att anlita personal som inte är vaccinerad kan enligt regeringens proposition exempelvis vara att det inte finns tillgång till annan yrkeskunnig personal eller att en nyanställd snabbt måste fås in i arbetet. Det kan också vara fråga om överkänslighet eller någon annan egenskap hos den anställda.

Lagen om smittsamma sjukdomar påverkar inte lagstiftningen om anställningsförhållanden eller normal praxis i arbetslivet.

Lokaler enligt 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar

Ledningen för social- och hälsovårdsenheterna ska fastställa de lokaler där patienter som medicinskt sett är utsatta för allvarliga följder av smittsamma sjukdomar får vårdas. När man fastställer vilka dessa lokaler är kan man anlita medicinsk expertis och professionella som ansvarar för bekämpning av smittsamma sjukdomar.

Daghem och skolor är inte verksamhetsenheter inom social- och hälsovården och därför gäller 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar inte dem.

Kravet på vaccinationsskydd gäller inte heller personer som tillfälligt besöker men inte arbetar i lokalerna utan till exempel vistas i den för att utföra en kortvarig arbetsuppgift.

Det är ledningen för verksamhetsstället som alltid på lokalplanet avgör vilka personer paragrafen gäller. Beslutet ska fattas på medicinska grunder.

Hur utreds vaccinationsskyddet?

Då det gäller mässling och vattkoppor räcker det att den anställde meddelar att han eller hon genomgått sjukdomen. En tidigare genomgången sjukdom ger däremot inte ett tillräckligt skydd mot kikhosta eller influensa.

Om den anställde inte minns om han eller hon haft vattkoppor eller mässling eller blivit vaccinerad mot dem, kan vaccinationsskyddet stärkas genom ny vaccinering.
I oklara fall kan skyddet också kontrolleras med ett blodprov.

Influensavaccinet ska tas årligen.

Integritetsskyddet gäller vaccinationsuppgifterna

Vaccinationsuppgifterna omfattas av integritetsskyddet. Arbetsgivaren har rätt att behandla uppgifter om tillräckligt vaccinationsskydd hos en anställd eller studerande som utför praktik med samtycke av personen i fråga enligt lagen om integritetsskydd i arbetslivet (759/2004), lagen om företagshälsovård och personuppgiftslagen.

Arbetsgivaren får inte behandla vaccinationsuppgifterna utan den anställdas tillstånd. Uppgifterna får inte heller behandlas offentligt på arbetsplatsen.

Den som inte själv vill berätta för arbetsgivaren om omfattningen av sitt vaccinationsskydd när det gäller arbetsuppgifter som omfattas av lagen om smittsamma sjukdomar kan skaffa ett intyg över sitt hälsotillstånd hos företagshälsovården. Företagshälsovården bedömer i så fall om den anställde är lämplig för arbetsuppgifterna i fråga. Arbetstagaren kan välja om hon/han ger företagshälsovårdens intyg till arbetsgivaren. Om arbetsgivaren inte får uppgifter om arbetstagarens lämplighet ska denne anses vara olämplig för uppgiften.

Vaccinering

De vaccineringar som omfattas av lagen om smittsamma sjukdomar tas på arbetstid. Vaccinationerna är avgiftsfria för de anställda.

För de vaccinationer som avses i lagen om smittsamma sjukdomar kan vaccinerna i det nationella vaccineringsprogrammets användas.

Det är naturligt att företagshälsovården ser till att de anställda har ett nödvändigt vaccinationsskydd. Samtidigt kan företagshälsovården föra bok över de anställdas vaccinationsskydd. Företagshälsovården kan också erbjuda vaccinationer på arbetsplatsen.

Bristfälligt vaccinationsskydd

Att vaccinera sig ska vara frivilligt. Enligt lagen om smittsamma sjukdomar är det emellertid arbetsgivarens plikt att se till att personal som arbetar med patienter eller kunder som medicinskt sett är utsatta för allvarliga följder av smittsamma sjukdomar har fullgott vaccinationsskydd.

Om en anställd vägrar ta emot en lagstadgad vaccination och inte har det skydd en genomgången sjukdom ger, är personen inte lämplig för uppgiften i fråga och arbetsgivaren kan inte anlita honom eller henne för uppgiften.

I dessa fall ska arbetsgivaren i första hand erbjuda den anställde ett sådant arbete som motsvarar hans eller hennes arbetsavtal och som en ovaccinerad anställd kan utföra. Om ett sådant arbete inte finns att erbjuda kan avsaknaden av vaccination i enskilda fall till och med leda till att den anställde blir uppsagd.

Vaccinationsskyddet ska beaktas vid rekrytering

Från och med 1.3.2018 ska det i platsannonser framgå om en arbetsuppgift kräver ett sådant vaccinationsskydd som avses i 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Likaså ska man i samband med arbetsintervjun ta upp att arbetsuppgiften inte kan skötas utan lagstadgade vaccinationer.

I samband med hälsoundersökningen för nyanställda meddelar företagshälsovården om den anställde är lämplig för uppgiften i fråga.

Studerandehälsovården ansvarar för vaccinationerna för de studerande som inleder sin arbetspraktik.

Vanliga frågor

Mer på webben

Anställningsfrågor inom social- och hälsovården

E-post:
soster@kt.fi

Eeva Vesterbacka

arbetsmarknadsjurist
Telefon:
+358 9 771 2052
Mobiltelefon:
+358 40 701 5507
E-post:
Eeva.Vesterbacka@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT