Suomeksi

Utnyttja prövotiden

Det är i allmänhet befogat för arbetsgivaren att använda prövotid i både tjänster och arbetsavtalsförhållanden. Prövotid kan tillämpas på både visstids- och tillsvidareanställningar.

Den myndighet som fattar beslut om prövotid är vanligen samma myndighet som beslutar om anställningen. Prövotiden fastslås senast när beslutet att anställa en tjänsteinnehavare fattas, men det är befogat att nämna prövotiden redan i samband med intervjuerna.

Prövotid kräver inte tjänsteinnehavarens samtycke. Om den som blivit vald inte godkänner prövotiden kan personen vägra ta emot tjänsten.

I fråga om anställda i arbetsavtalsförhållande kommer arbetsgivaren och arbetstagaren överens om prövotiden.

Båda parterna kan häva anställningen under prövotiden

Under prövotiden kan vardera parten häva anställningsförhållandet med omedelbar verkan.
Som grund räcker i princip att prövotiden åberopas.

Högsta förvaltningsdomstolen har i vissa beslut som gäller hävning av tjänsteförhållande under prövotiden (t.ex. HFD:2014:103) ansett att arbetsgivaren ska motivera sin ståndpunkt på ett objektivt godtagbart sätt som visar att förutsättningarna för hävning under prövotid uppfylls. I de olika skedena av förfarandet (kallelse till hörande, hörande och beslutsfattande) ska grunderna för hävningen beskrivas på ett sådant sätt och på en sådan nivå att orsakerna till arbetsgivarens missnöje och grunderna för att hävningen är godtagbar framgår.

Hävningen får inte ske på diskriminerande eller i övrigt osakliga grunder. En saklig grund är till exempel att arbetsgivaren är missnöjd med arbetstagarens eller tjänsteinnehavarens arbetsinsats.

Den anställde ska ges tillfälle att bli hörd före hävning under prövotiden.

Prövotidens längd varierar

För både tjänsteinnehavare och arbetstagare kan prövotiden vara högst sex månader räknat från den dag då tjänsteutövningen/arbetet inleds.

I tidsbegränsade anställningar som är kortare än ett år kan prövotiden vara högst hälften av anställningens längd.

Om en arbetstagare (gäller inte tjänsteinnehavare) under prövotiden har varit frånvarande från arbetet på grund av arbetsoförmåga eller familjeledighet, har arbetsgivaren rätt att förlänga prövotiden med en månad för varje period av 30 kalenderdagar som arbetsoförmågan eller familjeledigheten fortgår. Arbetsgivaren ska innan prövotiden går ut underrätta arbetstagaren om att prövotiden förlängts.

Också ny prövotid kan tillämpas

En ny prövotid kan fastställas för en tjänsteinnehavare eller arbetstagare som omplaceras i en annan tjänst eller i andra arbetsuppgifter hos samma arbetsgivare, om uppgifterna eller ställningen förändras väsentligt.
En arbetstagare som övergått till andra uppgifter under anställningen har rätt att återgå till sina tidigare uppgifter om hävning under prövotiden skulle bli aktuell i de nya uppgifterna.

Om en visstidsanställd tjänsteinnehavare utan avbrott övergår till ett tjänsteförhållande som gäller tills vidare kan en ny prövotid fastställas, men prövotidernas längd (prövotiden i visstids- och tillsvidareanställningen) får tillsammans vara högst sex månader om tjänsteinnehavarens uppgifter och ställning inte ändras.

Om det sker en väsentlig förändring i arbetsuppgifterna när den anställde själv söker sig till nya uppgifter kan en ny prövotid fastställas. När flera tidsbegränsade anställningar följer på varandra kan en ny prövotid inte fastställas om inte den anställdes uppgifter eller ställning förändras.