Suomeksi
Publikation

Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal 2020–2021

Det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal (UKTA) 2020–2021 gäller 1.4.2020–28.2.2022. småbarnspedagogiken. Personal som arbetar som lärare, speciallärare och daghemsföreståndare inom småbarnspedagogiken har 1.9.2021 överförts från tillämpningsområdet för det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) till tillämpningsområdet för det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal (UKTA). Den andra reviderade upplagan av UKTA har publicerats som nätpublikationen på KT:s webbsidor.

Det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal (UKTA) tillämpas på cirka 80 700 lärare.

Lärarna inom småbarnspedagogiken övergick till att omfattas av UKTA från 1.9.2021. Anställningsvillkoren för den överförda personalen finns i del G i UKTA. Merparten av lärarna arbetar i grundskolor. Dessutom arbetar en del av lärarna i gymnasier och yrkesläroanstalter.

Lönejusteringar och arbetsgrupper i underteckningsprotokollet

Under avtalsperioden 2020–2021 görs två allmänna förhöjningar och i avtalet ingår en lokal justeringspott. Den första allmänna förhöjningen infaller 1.8.2020. Förhöjningen är 0,87 procent i grundskolor och gymnasier, 0,95 procent i yrkesläroanstalter och 1,24 i övriga läroanstalter.

Den andra allmänna förhöjningen görs 1.4.2021. Förhöjningen är 0,72 procent i grundskolor och gymnasier, 0,99 procent i yrkesläroanstalter och 0,75 i övriga läroanstalter. Också de individuella tilläggen enligt lönekapitlet höjs i enlighet med respektive allmänna förhöjning.

I avtalsperioden ingår också en lokal justeringspott som betalas från 1.4.2021. Potten är 0,8 procent av lönesumman inom UKTA. För undervisningspersonalen vid yrkesläroanstalter i del C är den lokala potten 0,4 procent av lönesumman för denna personal.
I underteckningsprotokollet till UKTA finns det bestämmelser om avtalsperiodens allmänna förhöjningar samt om fördelningen av och förhandlingar om den lokala justeringspotten.

I underteckningsprotokollet ingår en bestämmelse om de justeringspotter på central nivå som används inom den grundläggande utbildningen, gymnasierna och yrkesläroanstalterna samt inom det fria bildningsarbetet och den grundläggande konstundervisningen.

Arbetstidsförlängningen enligt konkurrenskraftsavtalet

De arbetstidsförlängningar som avtalats med stöd av konkurrenskraftsavtalet gällde till 31.7.2020. 

För undervisningspersonal med helhetsarbetstid enligt punkt 2 i tillämpningsanvisningen i UKTA del A § 31 var arbetstidsförlängningen i kraft i enlighet med byråarbetstiden i AKTA till 30.8.2020. För lärare och studiehandledare med helhetsarbetstid vid yrkesläroanstalter i del C är årsarbetstiden oförändrad.

I stället för de förlängningar av den ordinarie arbetstiden som avtalats med stöd av konkurrenskraftsavtalet och som nu slopats har parterna avtalat om vissa ändringar i specifika bilagor och delar. Dessa ändringar träder i kraft vid de tidpunkter som anges separat i respektive bilaga.

Undervisningspersonalen inom småbarnspedagogiken överfördes 1.9.2021 från AKTA till UKTA. Anställningsvillkoren ändras inte vid överföringen. KT har gett ut ett cirkulär med information om de bestämmelser som gäller undervisningspersonalen inom småbarnspedagogiken.

Uppgifter om publikationen

Antal sidor:
179 s.
ISBN (Tryckt):
978-952-293-721-6
ISBN (Www):
978-952-7465-11-0 (Den 2. reviderade upplGAN)
Utgiven:
10/2020 (tryckt), 9/2021 (nätpublikation)
Utgivare:
KT Kommnarbetsgivarna / Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT
Upplaga:
1. upplagan (tryckt) /2. reviderade upplagan (nätpublikation)