Suomeksi
Publikation

Kommunalt arbetskollektivavtal för timavlönade 2020–2021

Det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade tillämpas på 6 300 löntagare. TIM-AKA 2020–2021 gäller 1.4.2020–28.2.2022.

Timlön används i säsongsbetonade arbetsuppgifter, såsom underhåll och renhållning av gator, park- och trädgårdsarbeten och olika bygg- och installationsarbeten.

Lönejusteringar i underteckningsprotokollet

Under avtalsperioden 2020–2021 görs två allmänna förhöjningar och i avtalet ingår också en lokal justeringspott. 

Den första allmänna förhöjningen infaller 1.8.2020. Grundtimlönerna höjs 1.8.2020 genom en allmän förhöjning på 12–20 cent och ackordslönerna höjs med 1 procent. De individuella tilläggen höjs med 1 procent, dock minst med 1 cent.

Den andra allmänna förhöjningen görs i april 2021. Grundtimlönerna och ackordslönerna höjs 1.4.2021 eller vid ingången av den lönebetalningsperiod som börjar närmast detta datum genom en allmän förhöjning på 1,0 procent.

I avtalsperioden ingår också en lokal justeringspott som betalas från 1.4.2021. Potten är 0,8 procent av lönesumman inom TIM-AKA.  
I underteckningsprotokollet finns det bestämmelser om avtalsperiodens allmänna förhöjningar samt om fördelningen av och förhandlingarna om den lokala justeringspotten. I underteckningsprotokollet finns det också en bestämmelse där ändringarna och preciseringarna i avtalstexterna har listats. 

Ändringar i arbetstidsbestämmelserna

Det har gjorts ändringar i arbetstidsbestämmelserna i TIM-AKA. Vissa beror på den nya arbetstidslagen och vissa på att arbetstidsförlängningen enligt konkurrenskraftsavtalet slopades 31.8.2020.

De ordinarie arbetstiderna har förkortats i motsvarande mån som arbetstiden förlängdes enligt konkurrenskraftsavtalet. Den ordinarie arbetstiden för dem som omfattas av TIM-AKA har förkortats till 38 timmar 15 minuter per vecka.

Söckenhelgsersättningen har höjts så att den betalas för 7 timmar 39 minuter. Avtalet innehåller en ny bestämmelse om semesterlöneledighet.

Ändringar som beror på arbetstidslagen har gjorts i de avtalsbestämmelser som gäller veckovila, den maximala arbetstiden och definitionen på skiftarbete. Ändringarna trädde i kraft retroaktivt 1.4.2020.

Parterna förhandlar om ett nytt avtalssystem

I avtalsuppgörelsen 2020–2021 ingår ett tjänste- och arbetskollektivavtal om förlängning av det kommunala huvudavtalet. Genom förlängningsavtalet fortsätter det kommunala huvudavtalet att gälla utan avbrott. Båda avtalen finns i avtalsboken TIM-AKA 2020–2021.

I avtalet om förlängning av huvudavtalet kom avtalsparterna överens om att förhandlings- och avtalssystemet ska ses över. Förhandlingar om ändringarna förs inom de överenskomna tiderna.

Uppgifter om publikationen

ISBN (Tryckt):
978-952-293-733-9
ISBN (Www):
978-952-293-734-6
Utgiven:
10/2020 (tryckt)
Utgivare:
KT Kommunarbetsgivarna
Upplaga:
1. upplagan