Suomeksi
Publikation

Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal 2020–2021

AKTA 2020–2021 gäller 1.4.2020–28.2.2022. De största yrkesgrupperna som omfattas av avtalet är sjukskötare, närvårdare, barnskötare, barnträdgårdslärare, socialhandledare, elevassistenter och skolgångsbiträden samt familjedagvårdare. Av den personal som omfattats av det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet har en del överförts till arbets- och tjänstekollektivavtalet för social- och hälsovårdssektorn (SH-avtalet) och en del till det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal (UKTA) från 1.9.2021. Bilagorna 3 och 4 i AKTA gäller inte längre från 1.9.2021. Den andra reviderade upplagan av AKTA har publicerats som nätpublikationen på KT:s webbsidor.

Under avtalsperioden 2020–2021 görs två allmänna förhöjningar och i avtalet ingår också en lokal justeringspott.

I AKTA ingår två allmänna förhöjningar och en lokal justeringspott

Den första allmänna förhöjningen infaller 1.8.2020. Förhöjningen är 26 euro, men minst 1,22 procent. Den andra allmänna förhöjningen görs 1.4.2021. Förhöjningen är då en procent. Också de individuella tilläggen enligt lönekapitlet höjs i enlighet med respektive allmänna förhöjning.

De allmänna förhöjningarna i AKTA gäller även anställda som står utanför lönesättningen. Också grundlönerna enligt lönebilagorna 1–8 och minimilönen enligt lönekapitlet höjs i enlighet med den allmänna förhöjningen.

I avtalsperioden ingår också en lokal justeringspott som betalas från 1.4.2021. Potten är 0,8 procent av lönesumman inom AKTA.
I underteckningsprotokollet till AKTA finns det bestämmelser om avtalsperiodens allmänna förhöjningar samt om fördelningen av och förhandlingarna om och den lokala justeringspotten.

I underteckningsprotokollet redogörs också för de gemensamma arbetsgrupper som KT och huvudavtalsorganisationerna tillsatt för avtalsperioden.

Ändringar i arbetstidsbestämmelserna

Det har gjorts ändringar i arbetstidsbestämmelserna i AKTA 2020–2021. Vissa beror på den nya arbetstidslagen och vissa på att arbetstidsförlängningen enligt konkurrenskraftsavtalet slopades 31.8.2020.
De ordinarie arbetstiderna har förkortats i motsvarande mån som arbetstiden förlängdes enligt konkurrenskraftsavtalet. För dem som omfattas av AKTA har den ordinarie arbetstiden förkortats med en halv timme per vecka.

I stället för de förlängningar av den ordinarie arbetstiden som slopas har det avtalats om vissa ändringar i bland annat arbetstidskapitlet och semesterkapitlet.

De avtalsändringar som beror på arbetstidslagen trädde i kraft 1.4.2020 och tillämpas retroaktivt. Begreppen i arbetstidskapitlet har ändrats så att de motsvarar dem som används i arbetstidslagen.

Det har också gjorts ändringar i arbetstidsbestämmelserna för familjedagvårdarna (AKTA bilaga 12) och lantbruksavbytarna (AKTA bilaga 13).

Parterna förhandlar om ett nytt avtalssystem

I avtalsuppgörelsen 2020–2021 ingår ett tjänste- och arbetskollektivavtal om förlängning av det kommunala huvudavtalet. Genom förlängningsavtalet fortsätter det kommunala huvudavtalet att gälla utan avbrott. Båda avtalen finns i avtalsboken AKTA 2020–2021.
 
I avtalet om förlängning av huvudavtalet kom avtalsparterna överens om att förhandlings- och avtalssystemet ska ses över. Förhandlingar om ändringarna förs inom de överenskomna tiderna.

Uppgifter om publikationen

Antal sidor:
336 s.
ISBN (Tryckt):
978-952-293-717-9
ISBN (Www):
978-952-7465-09-7 (den 2 reviderade upplagan)
Utgiven:
10/2020 (tryckt) / 9/2021 (den 2 reviderade upplagan)
Utgivare:
KT Kommunarbetsgivarna / Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT
Upplaga:
1. upplagan (tryckt) /2. reviderade upplagan (nätpublikation)