Suomeksi

Arbetarskyddsval arrangeras år 2021

Snart är det arbetarskyddsval. I arbetarskyddsvalet väljer arbetstagarna sina representanter till arbetarskyddssamarbetet på arbetsplatsen. Avtalen om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatserna i kommunsektorn är fortfarande i kraft. Vid förhandlingarna om samarbetsorganisationen för arbetarskyddet ska man beakta det kommunala avtalet om arbetarskyddssamarbete (2008) och avtalet om tidsanvändning och kompensation för inkomstbortfall för arbetarskyddsfullmäktiga (2011).

Työsuojeluvaalit

Arbetarskyddsval

Bestämmelser om arbetarskyddsval finns i i lagen om tillsyn över arbetarskyddet (2006/4) (Finlex).

Arbetstagarna arrangerar ett val där de väljer en arbetarskyddsfullmäktig och ersättare för fullmäktigen. Valet ska arrangeras så att alla arbetstagare på arbetsplatsen har möjlighet att delta, dvs. att ställa upp som kandidat och att rösta.

Enligt det kommunala avtalet om arbetarskyddssamarbete har personalen inom arbetarskyddssamarbetet en mandatperiod på fyra år.

Det lönar sig att börja förbereda valet i god tid.

Utlåtande av Samarbetsgruppen för arbetarskydd om förlängning av den nuvarande mandattiden för arbetarskyddet på grund av strukturreformen

Arbetarskyddets samarbetsgrupp (TYRY) har 29.3.2021 gett ett utlåtande om förlängning av den nuvarande mandattiden för arbetarskyddet. Arbetsgruppen anser det obefogat att förlänga mandattiden på grund av strukturreformen.

Anvisningar om förberedelse av arbetarskyddsval

1. I samband med förberedelserna inför valet lönar det sig att utvärdera den nuvarande periodens verksamhet och uppnådda verkan samt begrunda utvecklingsbehov.

Mera information som stöd för bedömningen finns till exempel i KT:s och huvudavtalsorganisationernas gemensamma promemoria Utveckling av ett effektivare arbetarskyddssamarbete i kommunen. Promemorian har publicerats som bilaga (pdf) till KT:s cirkulär 15/2010.

På Arbetarskyddscentralens webbsidor finns det blanketter för planeringen och bedömningen av arbetarskyddsverksamheten (på finska).

2. Vid förhandlingarna om samarbetsorganisationen för arbetarskyddet ska man beakta det kommunala avtalet om arbetarskyddssamarbete och avtalet om tidsanvändning och kompensation för inkomstbortfall för arbetarskyddsfullmäktiga. Avtalen är fortfarande i kraft.

Det kommunala avtalet om arbetarskyddssamarbete har publicerats i KT:s cirkulär 8/2008.

Avtalet om tidsanvändning och kompensation för inkomstbortfall för arbetarskyddsfullmäktiga finns i KT:s cirkulär 32/2011, bilaga 1. Tillämpningsanvisningen för avtalet har publicerats i KT:s cirkulär 3/2013.

3. Tidsanvändningskoefficienten för en arbetarskyddsfullmäktig är fortfarande 0,12–0,22. Koefficienten är individuell. Detta bör beaktas också vid planeringen av de arbetarskyddsfullmäktigas verksamhetsområden.

4. De arbetarskyddsfullmäktiga verkar enligt villkoren för det egna anställningsförhållandet.

5. Om arbetarskyddsfullmäktigen inte längre kan utföra sitt ordinarie arbete på grund av uppdragets omfattning, kan arbetsgivaren anvisa honom eller henne annat arbete som anknyter till arbetarskyddet så att veckoarbetstiden uppnås.

6. . Då arbetarskyddskommissionens sammansättning planeras på arbetsplatsen ska man minnas att de arbetarskyddsfullmäktiga enligt lagen alltid är medlemmar i arbetarskyddskommissionen.

Bestämmelser om arbetarskyddskommissionens sammansättning finns i 39 § i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen (44/2006)(Finlex).

7. Valet arrangeras av en valbestyrelse som består av de representanter personalen valt.

8. Arbetsgivaren stöder genomförandet av valet genom att erbjuda utrymmen och utrustning.

Arbetarskyddscentralens kommungrupp har tagit fram anvisningar för genomförandet av valet. En handledning för val av personal för arbetarskyddssamarbete inom kommunsektorn för perioden 1.1.2022–31.12.2025 finns på Arbetarskyddscentralens webbplats.

På kommungruppens webbsidor finns dessutom ett inspelat webbinarium om genomförande av arbetarskyddsval samt sektorvisa nyhetsbrev från april 2021 (på finska).

 9. Då de arbetarskyddsfullmäktiga valts och arbetsgivaren informerats om valen ska arbetsgivaren vidarebefordra uppgifterna till Arbetarskyddscentralens personregister för arbetarskyddet.

Mer information om personregistret för arbetarskyddet finns på Arbetarskyddscentralens webbplats.

Anna Kukka

förhandlingschef
Telefon:
+358 9 771 2385
Mobiltelefon:
+358 50 347 9342
E-post:
Anna.Kukka@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT