Suomeksi

Arbetshälsoarbetet ingår i den strategiska personalledningen

Arbetshälsokonceptet betyder i praktiken att det på arbetsplatsen bestäms vad arbetshälsa innebär i det dagliga arbetet. Dessutom ska arbetsgivaren bedöma hur arbetshälsoarbetet genomförs och vilka effekter det har.

Arbetshälsa består av flera faktorer, exempelvis

  • individens arbetsförmåga, kompetens och motivation
  • en fungerande arbetsplats
  • arbetsförhållandena
  • ett smidigt arbete.

I den strategiska ledningen av arbetshälsan ingår enskilda hälsostödjande åtgärder i en planerad helhet och de är sammanlänkade med de strategiska målen för hela organisationen. Därför borde arbetshälsan ledas som en del av det normala ledningsarbetet så att alla från högsta ledningen neråt förbinder sig till den.

De bästa resultaten av arbetshälsoarbetet fås när man

  • ställer tydliga mål för arbetshälsan
  • bestämmer de åtgärder och resurser med vilka målen för arbetshälsan nås
  • väljer sådana mått med vilka åtgärderna och måluppfyllelsen kan utvärderas.

Professionella inom HR, arbetarskyddet, företagshälsovården och cheferna leder arbetshälsan i samarbete. 

Arbetshälsan syns som ekonomisk nytta

En lyckad ledning av arbetshälsan syns som besparingar exempelvis i sjukfrånvarokostnaderna och arbetspensionsavgifterna. Dessutom kan denna ledning påverka resultaten och kvaliteten, för personalens motivation återspeglas på tjänsterna och därmed också på organisationens ekonomi.

Omsorg om personalens arbetshälsa och ett meningsfullt arbete är konkurrensfördelar också när det gäller styrning av personaltillgången och arbetsgivarens image.

Arbetshälsan kan förbättras exempelvis genom att man utvecklar flexibiliteten i arbetsprocesserna, arbetsinnehållet och chefsarbetet.

Arbetshälsoarbetet vid förändringar

Arbetshälsoarbetet är särskilt krävande i en arbetsmiljö som genomgår stora strukturella förändringar.

Förändringarna kan genomföras genom att man stöder de anställda och ser till att de har tillräcklig kompetens och att de bibehåller sin känsla av att de kan sitt arbete. Det är viktigt att de anställda får delta i planeringen och genomförandet av förändringarna.

Arbetsgivaren ska också se till att kommunikationen är tillräcklig och att de anställda får det stöd av ledningen och cheferna som de behöver.

Läs mer om förändringsledning på KT:s sidor om förändringsstöd >

Mer på webben

Arbetshälsoinstitutets sidor om arbetshälsa >

Arbetslivstjänster hos Keva >

Arbetarskyddscentralens sidor om arbetshälsa >