Suomeksi

Det kommunala arbetslivet utvecklas i samverkan

De flesta utvecklingsprogram och utvecklingsprojekt i kommunsektorn har byggt på samverkan. Ur arbetsplatsens synvinkel betyder det att ledningen, cheferna, personalen och numera ofta också serviceanvändarna och samarbetspartnerna deltar i utvecklingsarbetet.

Undersökningsresultat och erfarenheter har visat att de bästa utvecklingsprojekten och de mest lyckade förändringarna har genomförts i samverkan. De pågående stora strukturförändringarna i offentliga sektorn, trycket på ekonomin och befolkningens stigande ålder skapar ett ännu större behov av utveckling i samverkan.

Förutom arbetsmarknadsparterna har också många frivilliga kommun- och landskapsorganisationer och deras enheter deltagit i nationella projekt och program för arbetslivsutveckling. Samarbetspartner eller delfinansiärer i projekten och programmen har varit bland annat universiteten, Europeiska socialfonden, Tekes, Arbetarskyddsfonden, Arbetarskyddscentralen, Arbetshälsoinstitutet och olika ministerier.

Rekommendationer styr utvecklingen

KT och organisationerna har tillsammans förhandlat fram flera rekommendationer för utveckling av bland annat arbetshälsan, arbetslivskvaliteten och resultaten.

Som centralorganisation har KT varit en aktiv aktör också i sådana program för arbetslivsutveckling som är gemensamma för alla sektorer. Det pågående projektet Arbetslivet 2020 har som mål att Finland ska ha det bästa arbetslivet i Europa år 2020.

 

Figur 1. Dimensioner i arbetslivsutvecklingen. Källa: Strategin för utveckling av arbetslivet fram till 2020.