KT stöder de kommunala arbetsgivarna i omvärldsförändringarna

KT ger kommunerna och samkommunerna stöd i uppgiften som arbetsgivare och utarbetar redskap för en bra personal- och arbetsgivarpolicy.

Toimintaympäristö

Strukturomvandlingarna inom den offentliga ekonomin påverkar också de kommunala arbetsgivarnas uppgifter och den kommunala arbetsmarknadsverksamheten. I samband med vård- och landskapsreformen förflyttas ungefär hälften av kommunsektorns personal till landskapen och deras koncernsammanslutningar. Samtidigt strävar man efter att minska kommunernas kostnader genom att skära ner på olika lagstadgade uppgifter.

KT:s verksamhet och service utvecklas utgående från arbetsgivarnas behov

Nya KT:s intressebevakning för arbetsgivare, tjänster och utvecklingsverksamhet byggs upp utgående från kommunernas, landskapens och organisationsmedlemmarnas behov. Fackföreningarna å sin sida förnyar sin verksamhet och sina förhandlingsorganisationer.

Framtiden präglas av ekonomisk osäkerhet. Arbetskraftskostnaderna behöver tyglas och resultatorienteringen och konkurrenskraften inom de tjänster som kommunerna och landskapen ansvarar för bör förbättras. KT svarar på dessa krav i egenskap av central arbetsmarknadsorganisation och arbetsgivarorganisation på förbundsnivå.

Målet är en stabil arbetsmarknadsutveckling och förnyelse

Vi vill främja en stabil arbetsmarknadsutveckling och en förnyelse som utgår från medlemsorganisationernas behov.

EU:s reglering inom arbetslagstiftningen, ekonomi- och sysselsättningspolitiken samt välfärdstjänsterna påverkar också kommunerna och de framtida landskapen. Den EU-intressebevakning som gäller arbetslivsfrågor är en viktig del av KT:s intressebevakning för arbetsgivarna.

Koncernstrukturen, bolagiseringen och marknadstjänsternas växande roll präglar arbetsmarknadsverksamheten inom kommun- och landskapssektorn. Vi utvecklar personalresurserna och prognostiseringen inom kommun- och landskapskoncernerna.

De omfattande organisationsreformerna är mångfacetterade förändringar i många olika skeden, där personalledningen har en viktig roll. Inom servicestrukturerna uppstår det nya uppgifter och verksamhets- och serviceprocesser med nya kompetenskrav.  Såväl arbetsorganisationerna som sätten att utföra arbetet på blir allt mera varierande. Den nya tekniken omformar dem också.
Utöver intressebevakningen består en viktig del av KT:s verksamhet av att utveckla personalledningen, resultaten och arbetslivskvaliteten.