KT är kommunarbetsgivarnas intresseorganisation

KT Kommunarbetsgivarna är kommunsektorns arbetsgivarorganisation. KT bevakar kommunernas och samkommunernas arbetsmarknadsintressen. KT är också en av arbetsmarknadens centralorganisationer och representerar de kommunala arbetsgivarna i de riksomfattande arbetsmarknadsförhandlingarna samt i trepartssamarbetet.

KT förhandlar och avtalar om de kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalen med de huvudavtalsorganisationer som representerar de anställda. KT stödjer kommunernas arbetsgivarverksamhet bl.a. genom att utfärda rekommendationer om anställningsvillkor, resultatorientering och arbetslivskvalitet. KT bevakar också kommunarbetsgivarnas intressen i Europeiska unionen.

I kommunsektorns avtalssystem ingår alla finländska kommuner och samkommuner och deras anställda.

Som en del av Kommunförbundet sköter KT frågor som gäller arbetsmarknaden och utvecklingen av arbetslivet.

KT:s byrå

KT har cirka 50 anställda och leds av kommunsektorns arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen.

KT:s personal arbetar med sakkunniguppgifter inom följande områden:

  • kommunikation och Kuntatyönantajas redaktion
  • allmänna anställningsfrågor
  • anställningsfrågor inom social- och hälsovården samt småbarnspedagogiken
  • anställningsfrågor inom undervisnings- och bildningsväsendet
  • arbetsmarknadsutredningar
  • utveckling av personalresurserna

KT:s beslutanderätt utövas av verkets delegation

Delegationens medlemmar utses av finansministeriet enligt Finlands Kommunförbunds förslag för en fyraårsperiod, som inleds vid ingången av oktober året efter kommunalval.

Medlemmarna representerar de kommunala arbetsgivarna och står i en central ställning som förtroendevalda eller anställda i en kommun eller samkommun eller i kommunernas centralorganisation. När medlemmarna förordnas ska de rådande politiska styrkeförhållandena i kommunerna beaktas och även i övrigt iakttas opartiskhet.

Den nuvarande delegationens verksamhetsperiod är 1.10.2013–30.9.2017. Delegationens 11 medlemmar har var och en en personlig er sättare. 

Delegationens ordförande är specialexperten för ledningen Ritva Viljanen och vice ordförande läkaren Jaana Ylä-Mononen och servicedirektör Jorma Haapanen.

Delegationen 1.10.2013–30.9.2017

Ordinarie

ledamöter

 

Personliga

ersättare

   
 

Hemkommun

 

Hemkommun

 

Jorma Haapanen,
servicedirektör

Kyrkslätt

Miia-Hannele Vuori,
servicechef

Tammerfors

Saml

Maritta Vuorinen,
sektordirektör

Lahtis

Pekka Majuri,
fullmäktigeledamot

Helsingfors

Saml

Markku Lumio,
stadsdirektör

Kauhava

Sari Raassina,
specialläkare

Kuopio

Saml

Kirsi-Marja Lievonen,
personaldirektör

Helsingfors

Matti Viialainen,
landskapsdirektör

Puumala

SDP

Juha Majalahti,
kommundirektör

Eura

Petra Määttänen,
administrativ direktör

Åbo

SDP

Ritva Viljanen,
specialexpert för ledningen

Vanda

Kari Kiiskinen,
arbetarskydds-
inspektör

Äänekoski

SDP

Pentti Itkonen,
verkställande direktör

Villmanstrand

Seppo Ruhanen, kommundirektör

Hirvensalmi

C

Jaana Ylä-Mononen,
läkare

Virrat

Jouko Kantola, personalchef

Joensuu

C

Aulis Laaksonen,

jur.mag.

Björneborg

Riitta Pitkänen, administrativ direktör

Lojo

VF

Kirsi Ojansuu-Kaunisto,
teol.
kand., PeM,
värdinna

Tavastehus

Paula Nordenström,
studerande,
företagare

Lojo

Gröna

Reijo Ojennus,
företagare

Parkano

Armi Kärki,
lektor

Pirkkala

Sannf

KT:s ställning grundar sig på en lag

Den centraliserade bevakningen av kommunsektorns arbetsgivarintressen inleddes år 1970 då lagen om KT:s föregångare Kommunala avtalsdelegationen trädde i kraft. Lagen reviderades år 1987 när Kommunala avtalsdelegationen blev Kommunala arbetsmarknadsverket och år 1993 när KT blev en del av Finlands Kommunförbund.

I lagen om kommunala arbetsmarknadsverket från 1993 fastställs bland annat KT:s grundläggande uppgifter, hur KT:s delegation tillsätts och hur verksamheten finansieras. År 1999 kompletterades lagen med en bestämmelse som gav KT rätt att få uppgifter av statliga myndigheter. År 2007 ändrades 2 §, som gäller delegationen.

I lagen finns det också bestämmelser om arbetsmarknadsverkets ekonomi och kommunernas betalningsandelar. KT:s utgifter tas ut hos kommunerna i form av betalningsandelar som beräknas till hälften enligt antalet skattören i kommunen och till hälften i proportion till invånarantalet.

Lag om kommunala arbetsmarknadsverket (254/1993) på Finlex >

Lag om ändring av 9 § i lagen om kommunala arbetsmarknadsverket (64/1999) på Finlex >

Lag om ändring av 2 § i lagen om kommunala arbetsmarknadsverket (1007/2007) på Finlex >