Suomeksi

KT är arbetsgivarnas intresseorganisation

KT är kommunsektorns arbetsgivarorganisation. KT bevakar kommunernas och samkommunernas arbetsmarknadsintressen. KT är också en av de centrala arbetsmarknadsorganisationerna och representerar de kommunala arbetsgivarna i de riksomfattande arbetsmarknadsförhandlingarna och i trepartssamarbetet.

KT:n organisaatio

KT förhandlar fram och ingår kommunala kollektivavtal med de huvudavtalsorganisationer som representerar personalen. KT stöder kommunernas arbetsgivarfunktioner bland annat genom att ge rekommendationer om anställningsfrågor, resultatutveckling och arbetslivskvalitet. KT bevakar också de kommunala arbetsgivarnas intressen i Europeiska unionen.

Kommunsektorns avtalssystem omfattar Finlands kommuner och samkommuner samt de kommunala affärsverken och deras anställda.

KT:s byrå

KT har cirka 50 anställda och leds av verkställande direktör Markku Jalonen.

Personalen vid KT arbetar med sakkunniguppgifter inom olika kompetensområden. Dessa områden är:
•    Kommunikation och Kuntatyönantajas redaktion
•    Allmänna anställningsfrågor
•    Anställningsfrågor inom social- och hälsovården samt småbarnspedagogiken
•    Anställningsfrågor inom undervisnings- och bildningsväsendet
•    Arbetsmarknadsutredningar
•    Utveckling av personalresurserna.

KT:s beslutanderätt utövas av verkets delegation

Medlemmarna och suppleanterna i KT:s delegation förordnas av Finansministeriet för en fyraårsperiod som inleds i början av året efter ett kommunalval.

Delegationens medlemmar representerar de kommunala arbetsgivarna och har en central ställning som förtroendevalda eller anställda i en kommun eller samkommun eller i kommunernas centralorganisation. När medlemmarna utses ska de rådande politiska styrkeförhållandena i kommunerna beaktas och opartiskhet iakttas.

Den nuvarande delegationens mandattid är 1.1.2018–31.12.2021.

Delegationen består av 11 medlemmar och en personlig suppleant för var och en av medlemmarna. Finansministeriet har förordnat dem i enlighet med Finlands Kommunförbunds förslag.

Delegationenes ordförande är personaldirektrör Kirsi-Marja Lievonen och vice ordförande projektchef Taina Niiranen och servicedirektör Jorma Haapanen.

Delegationen 1.1.2018–31.12.2021

Ordinarie ledamöter

Hemkommun

Personliga ersättare

Hemkommun

 

Haapanen Jorma,
servicedirektör

Kyrkslätt

Pirhonen Jarmo,
stadsdirektör

Kuopio

Saml

Leisimo Eino,
sektordirektör

Jyväskylä

Rahkonen Hannu,
kapten i.a.

Lahtis

Saml

Valtonen Sinikka,
personaldirektör

Åbo

Raukko Päivi,
bildnings- och välfärdsdirektör

Tavastehus

Saml

Lievonen Kirsi-Marja,
personaldirektör

Helsingfors

Vainio Eero,
stadsdirektör

Petäjävesi

SDP

Määttänen Petra,
administrativ direktör

Åbo

Alho Olli,
stadsutvecklingsdirektör

Sjundeå

SDP

Majalahti Juha,
kommundirektrö

Eura

Halonen Hilkka,
verksamhetsledare

Kemi

SDP

Niiranen Taina,
projektchef

Parkano

Ruhanen Seppo,
stadsdirektör

Hirvensalmi

C

Riikonen Olli,
kommundirektör

Tohmajärvi

Laine Marja-Leena,
chef för småbarnspedagogiken

Hyvinge

C

Ojansuu-Kaunisto Kirsi,
teol.kand., PeM, värdinna

Tavastehus

Nordström Paula,
verksamhetsledare

Lojo

Gröna

Koskinen Marko,
företagare

Kitee

Kärkkäinen Ilpo,
ordförande för kommunfullmäktige

Sonkajärvi

Sannf

Heikkinen Pekka,
förv.mag., fullmäktigeledamot

Tusby

Luosujärvi Riitta,
direktör för sydvästra Lapplands sjukvårdsdistrikt

Kemi

VF

KT:s ställning grundar sig på lag

Den centraliserade bevakningen av kommunsektorns arbetsgivarintressen inleddes år 1970 då lagen om KT:s föregångare Kommunala avtalsdelegationen trädde i kraft. Lagen reviderades år 1987 när Kommunala avtalsdelegationen blev Kommunala arbetsmarknadsverket och år 1993 när KT blev en del av Finlands Kommunförbund.

Lagen om anordnande av intressebevakning för kommunerna och välfärdsområdena som arbetsgivare trädde i kraft 1.7.2021 i samband med lagarna om social- och hälsovårdsreformen,

Lagen bestämmer KT:s uppgifter

Lagen ändrar KT:s ställning och uppgifter.
Enligt den nya lagen är KT ett självständigt offentligrättsligt samfund. KT:s nationella intressebevakning omfattar i fortsättningen utöver kommunerna och samkommunerna även välfärdsområdena. Även de företag och andra sammanslutningar som kommunerna och välfärdsområdena har bestämmande inflytande i kan vara medlemmar i nya KT.

Lagändringen ändrar inte väsentligt KT:s nuvarande uppgifter, men uppgifterna har fastställts noggrannare än tidigare i lagen. KT verkar som central arbetsmarknadsorganisation samt som arbetsgivarorganisation för kommunerna och välfärdsområdena.

KT:s uppgifter är bland annat

  • att förhandla och ingå avtal om tjänste- och arbetskollektivavtal och centralorganisationsavtal
  • att bevaka arbetsgivarnas intressen i beredningen av arbets-, pensions- och socialskyddslagar
  • att bevaka arbetsgivarnas intressen i internationella sammanslutningar.

Enligt lagen ska KT utföra och utveckla arbetsmarknadsutredningar som behövs i arbetsgivarverksamheten samt uppgifter som anknyter till personalledning, arbetslivskvalitet och resultatinriktning.

KT ger också rekommendationer om arbetslivsutveckling, främjar arbetsgivarkommunikationen och sköter annan lagstadgad bevakning av arbetsgivarintressen.

I lagen finns det också bestämmelser om KT:s ekonomi och kommunernas betalningsandelar. KT:s utgifter tas ut hos kommunerna i form av betalningsandelar som beräknas till hälften enligt antalet skatteören i kommunen och till hälften i proportion till invånarantalet.

KT:s årsberättelse 2020