KT är kommunarbetsgivarnas intresseorganisation

KT är kommunsektorns arbetsgivarorganisation. KT bevakar kommunernas och samkommunernas arbetsmarknadsintressen. KT är också en av arbetsmarknadens centralorganisationer och representerar de kommunala arbetsgivarna i de riksomfattande arbetsmarknadsförhandlingarna samt i trepartssamarbetet.

KT:n organisaatio

KT förhandlar och avtalar om de kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalen med de huvudavtalsorganisationer som representerar de anställda. KT stödjer kommunernas arbetsgivarverksamhet bl.a. genom att utfärda rekommendationer om anställningsvillkor, resultatorientering och arbetslivskvalitet. KT bevakar också kommunarbetsgivarnas intressen i Europeiska unionen.

I kommunsektorns avtalssystem ingår alla finländska kommuner och samkommuner och deras anställda.

KT:s byrå

KT har cirka 50 anställda och leds av verkställande direktör Markku Jalonen.

KT:s personal arbetar med sakkunniguppgifter inom följande områden:

  • kommunikation och Kuntatyönantajas redaktion
  • allmänna anställningsfrågor
  • anställningsfrågor inom social- och hälsovården samt småbarnspedagogiken
  • anställningsfrågor inom undervisnings- och bildningsväsendet
  • arbetsmarknadsutredningar
  • utveckling av personalresurserna

KT:s beslutanderätt utövas av verkets delegation

Delegationens medlemmar utses av finansministeriet enligt Finlands Kommunförbunds förslag för en fyraårsperiod, som inleds vid ingången av oktober året efter kommunalval.

Medlemmarna representerar de kommunala arbetsgivarna och står i en central ställning som förtroendevalda eller anställda i en kommun eller samkommun eller i kommunernas centralorganisation. När medlemmarna förordnas ska de rådande politiska styrkeförhållandena i kommunerna beaktas och även i övrigt iakttas opartiskhet.

Den nuvarande delegationens verksamhetsperiod är 1.1.2018–31.12.2021. Delegationens 11 medlemmar har var och en en personlig er sättare. 

Delegationenes ordförande är personaldirektrör Kirsi-Marja Lievonen och vice ordförande projektchef Taina Niiranen och servicedirektör Jorma Haapanen.

Delegationen 1.1.2018–31.12.2021

Ordinarie ledamöter

Hemkommun

Personliga ersättare

Hemkommun

 

Haapanen Jorma,
servicedirektör

Kyrkslätt

Pirhonen Jarmo,
stadsdirektör

Kuopio

Saml

Leisimo Eino,
sektordirektör

Jyväskylä

Rahkonen Hannu,
kapten i.a.

Lahtis

Saml

Valtonen Sinikka,
personaldirektör

Åbo

Raukko Päivi,
bildnings- och välfärdsdirektör

Tavastehus

Saml

Lievonen Kirsi-Marja,
personaldirektör

Helsingfors

Vainio Eero,
stadsdirektör

Petäjävesi

SDP

Määttänen Petra,
administrativ direktör

Åbo

Alho Olli,
stadsutvecklingsdirektör

Sjundeå

SDP

Majalahti Juha,
kommundirektrö

Eura

Halonen Hilkka,
verksamhetsledare

Kemi

SDP

Niiranen Taina,
projektchef

Parkano

Ruhanen Seppo,
stadsdirektör

Hirvensalmi

C

Riikonen Olli,
kommundirektör

Tohmajärvi

Laine Marja-Leena,
chef för småbarnspedagogiken

Hyvinge

C

Ojansuu-Kaunisto Kirsi,
teol.kand., PeM, värdinna

Tavastehus

Nordström Paula,
verksamhetsledare

Lojo

Gröna

Koskinen Marko,
företagare

Kitee

Kärkkäinen Ilpo,
ordförande för kommunfullmäktige

Sonkajärvi

Sannf

Heikkinen Pekka,
förv.mag., fullmäktigeledamot

Tusby

Luosujärvi Riitta,
direktör för sydvästra Lapplands sjukvårdsdistrikt

Kemi

VF

KT:s ställning grundar sig på en lag

Den centraliserade bevakningen av kommunsektorns arbetsgivarintressen inleddes år 1970 då lagen om KT:s föregångare Kommunala avtalsdelegationen trädde i kraft. Lagen reviderades år 1987 när Kommunala avtalsdelegationen blev Kommunala arbetsmarknadsverket och år 1993 när KT blev en del av Finlands Kommunförbund.

I lagen om kommunala arbetsmarknadsverket från 1993 fastställs bland annat KT:s grundläggande uppgifter, hur KT:s delegation tillsätts och hur verksamheten finansieras. År 1999 kompletterades lagen med en bestämmelse som gav KT rätt att få uppgifter av statliga myndigheter. År 2007 ändrades 2 §, som gäller delegationen.

I lagen finns det också bestämmelser om arbetsmarknadsverkets ekonomi och kommunernas betalningsandelar. KT:s utgifter tas ut hos kommunerna i form av betalningsandelar som beräknas till hälften enligt antalet skattören i kommunen och till hälften i proportion till invånarantalet.

Lag om kommunala arbetsmarknadsverket (254/1993) på Finlex >

Lag om ändring av 9 § i lagen om kommunala arbetsmarknadsverket (64/1999) på Finlex >

Lag om ändring av 2 § i lagen om kommunala arbetsmarknadsverket (1007/2007) på Finlex >

KT:s årsberättelse

Bekanta dig med KT:s intressebevakning år 2020 via vår  årsberättelse >