Nyhet

Lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården i kraft 1.1.2016

Riksdagen godkände 12.3.2015 en lag om yrkesutbildade personer inom socialvården. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2016.

Sosiaalityön palvelut

Den innehåller bestämmelser om beviljande av rätt för de centrala yrkesgrupperna inom socialvården att utöva sitt yrke och registrering av denna rätt. Det föreskrivs också om styrningen av och tillsynen över yrkesutbildade personer och om tillsynsmyndigheternas uppgifter och arbetsfördelning. Till de centrala yrkesgrupperna inom socialvården hör bland annat socialarbetare, socionomer och geronomer.

Yrkesutbildade personer som är legitimerade har rätt att arbeta inom sitt yrke och använda den vedertagna yrkesbeteckningen. Dessutom kommer närvårdarnas yrkesbeteckning att skyddas genom statsrådets förordning.

Bestämmelse om socialarbetarens särskilda skyldigheter

Enligt 9 § i lagen svarar socialarbetaren för  den yrkesmässiga ledningen av det sociala arbetet

  • det sociala klient- och sakkunnigarbete som svarar mot individens, familjens eller gemenskapens behov av socialt stöd och service samt för uppföljningen och bedömningen av effekterna av detta arbete
  • tillhandahållandet av och besluten om socialvårdstjänsterna enligt vad som särskilt föreskrivs någon annanstans i lag.

Strängare behörighetsvillkor för vikarier

I fortsättningen kan en person som studerar till socialarbetare och som fullgjort ämnesstudier och praktik tillfälligt vikariera för en socialarbetare i högst ett år. Inga andra personer kan alltså vikariera för socialarbetare.

Kommunförbundet och Kommunarbetsgivarna anser att bestämmelsen skärper behörighetsvillkoren och att den kommer att försvåra rekryteringen väsentligt.

Den som studerar för att bli legitimerad som yrkesutbildad person i ett yrke eller har avlagt en för det sociala området lämplig högskoleexamen och som har tillräckliga förutsättningar att vara verksam i yrket kan tillfälligt i högst ett år arbeta som legitimerad yrkesutbildad person.

Centralregister för yrkesutbildade inom socialvården

Tillstånds- och tillsynsverket Valvira ska ha ett centralregister över yrkesutbildade personer inom socialhälsovården före 1.8.2016.

En person som har den behörighet som avses i lagen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården (272/2005) och den förordning av statsrådet som utfärdats med stöd av den lagen, har rätt att enligt bestämmelserna i nämnda lag vara verksam som yrkesutbildad person inom socialvården i en sådan uppgift som förutsätter legitimering enligt den nya lagen. Rätten gäller till dess att personens ansökan om legitimering som yrkesutbildad person enligt den nya lagen har avgjorts, dock högst till 31.12.2017. Valvira ska avgöra ansökan senast inom sex månader från det att den lämnades in.

Vid riksdagsbehandlingen fogades dessutom till bestämmelsen om ikraftträdande (32 §) ett nytt 4 mom. Det nya momentet innebär att en person som har behörighet enligt behörighetslagen och förordningen som utfärdats med stöd av den uppfyller de krav på utbildning som är en förutsättning för beviljande av rätt att utöva yrket eller registrering av rätten att använda yrkesbeteckningen.