Suomeksi

Svar på frågor om social- och hälsovårdsreformen

Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT ger på denna sida svar på de vanligaste frågorna om social- och hälsovårdsreformen. Vi besvarar frågorna på ett allmänt plan och uppdaterar sidan i takt med att läget förändras.

KT tukee sote-uudistuksessa. Vektorikuva: pch.vector / Freepik.

Kan det temporära beredningsorganet eller välfärdsområdet ge rekommendationer om arbetstidsbanken hos de nuvarande arbetsgivarna för den personal som överförs till välfärdsområdet?

Det temporära beredningsorganet eller välfärdsområdet kan ge en rekommendation om att de ledigheter som samlats i arbetstidsbanken samt saldoledigheterna för flexibel arbetstid bör tas ut innan personalen genom överlåtelse av rörelse övergår till välfärdsområdet. De nuvarande arbetsgivarna måste handla i enlighet med gällande kollektivavtal och lokala avtal. Bestämmelser om arbetstidsbanker finns i AKTA och SH-avtalet kap. III § 30.

I de lokala avtalen fastställs närmare de villkor som arbetsgivaren ska iaktta för arbetstidsbanken.

Närmare upplysningar om arbetstidsbanken finns i KT:s cirkulär 6/2016 och 11/2019

Med arbetstidsbank avses ett på frivillighet baserat system där penningförmåner som omvandlats till ledig tid kan sparas för att tas ut i form av ledighet under en längre tidsperiod.

Kan det temporära beredningsorganet eller välfärdsområdet ge rekommendationer om flextidssaldot som den personal som överförs till välfärdsområdet har hos sina nuvarande arbetsgivare?

Det temporära beredningsorganet eller välfärdsområdet kan ge en rekommendation om att saldoledigheterna vid flexibel arbetstid bör tas ut innan personalen övergår till välfärdsområdet genom överlåtelse av rörelse. De nuvarande arbetsgivarna måste dock handla i enlighet med gällande kollektivavtal och det lokala systemet för flexibel arbetstid.

Med flexibel arbetstid avses att den ordinarie arbetstiden ordnas så att den anställde utanför den fasta arbetstiden inom vissa gränser kan bestämma när det dagliga arbetet börjar och slutar.

Arbetsgivaren får införa, och kan redan ha infört, ett för verksamheten ändamålsenligt system med flexibel arbetstid på de villkor och med de begränsningar som anges i AKTA och SH-avtalet kap. III § 31 vid allmän arbetstid enligt § 7 och byråarbetstid enligt § 8 i arbetstidskapitlet i AKTA och SH-avtalet samt vid sådan arbetstid som avses i SH-avtalet bilaga 4 och i AKTA bilaga 18.

Villkoren för systemet med flexibel arbetstid kan inte ändras medan villkoren är i kraft annat än genom att säga upp systemet med flexibel arbetstid i enlighet med tillämpningsanvisningen för AKTA § 31 mom. 2.

Kan det temporära beredningsorganet eller välfärdsområdet rekommendera att utbytesledigheten hos den personal som överförs till välfärdsområdet tas ut före 31.12.2022?

Det temporära beredningsorganet eller välfärdsområdet kan ge en rekommendation, men den nuvarande arbetsgivaren måste handla i enlighet med gällande kollektivavtal och eventuella lokala avtal.

Enligt AKTA kap. IV § 19 mom. 2 kan arbetsgivaren och den anställde komma överens om att semesterpenningen för kvalifikationsåret eller en del av den tas ut som motsvarande ledighet.

Enligt AKTA kap. IV § 19 mom. 5 förläggs utbytesledighet till en tid som arbetsgivaren och den anställde kommer överens om. Utbytesledigheten ska tas ut innan den semesterperiod som följer på semesteråret börjar.

Enligt AKTA kap. IV § 19 mom. 7 ska ersättning för utbytesledighet betalas när utbytesledighet inte tagits ut inom den tid som anges i mom. 5. Ersättningen beräknas enligt mom. 3.

Kan det temporära beredningsorganet eller välfärdsområdet rekommendera att utbytesledigheten hos den personal som överförs till välfärdsområdet tas ut före 31.12.2022?

Det temporära beredningsorganet eller välfärdsområdet kan ge en rekommendation, men den nuvarande arbetsgivaren måste handla i enlighet med gällande kollektivavtal.

Av de semesterdagar som en tjänsteinnehavare eller arbetstagare tjänar in under vart och ett kvalifikationsår kan enligt AKTA kap. IV § 12 den del som överstiger 15 semesterdagar sparas för att tas ut som sparad ledighet efter den semesterperiod som följer på semesterårets semesterperiod, om den anställde och arbetsgivarens representant kommer överens om detta. Den sparade ledigheten tas ut vid en tid som den anställde och arbetsgivarens representant kommer överens om.

Det är befogat att även beakta tillämpningsanvisningen till AKTA kap. IV § 12: ”i allmänhet är det ändamålsenligt att komma överens om sparad ledighet och, om möjligt, när den ska tas ut samtidigt som arbetsgivaren fastställer sommarsemestern i enlighet med § 7 mom. 1 och 2. Se också § 8 mom. 2.”

Exempel på hur sparad ledighet kan tas ut

Om man kommer överens om att semester som tjänats in under kvalifikationsåret 2021–2022 ska överföras till sparad ledighet, kan arbetsgivaren och den anställda komma överens om att sparad ledighet tas ut tidigast 1.10.2023. Den sparade ledigheten kan därmed tas ut från 1.10.2023 vid en tid som den anställda och arbetsgivarens representant kommer överens om.

Kan välfärdsområdesreformen vara en grund för visstidsanställning när personer anställs i kommuner eller samkommuner?

Grunden för visstidsanställningen ska vara förenlig med arbetsavtalslagen eller lagen om tjänsteinnehavare i kommuner och välfärdsområden. Välfärdsområdesreformen kan inte i sig vara en grund för visstidsanställning.

Stödtjänstuppgifterna för de tjänster som överförs till välfärdsområdena har organiserats på flera sätt. Hur kan stödtjänstpersonalen i olika fall överföras till välfärdsområdet med stöd av införandelagen?

Samkommunen för social- och hälsovården köper kostservice av staden. Överförs den personal inom kostservicen som är anställd av staden till välfärdsområdet till den del som över 50 procent av den anställdas arbetsinsats gäller tjänster som produceras inom social- och hälsovårdssektorn?

Om staden producerar stödtjänster direkt för samkommunen inom social- och hälsovården, överförs de anställda som till mer än 50 procent arbetar med sådana uppgifter till välfärdsområdet.

Om staden ordnar kostservicen via sitt bolag som producerar stödtjänster, överförs personalen inte till välfärdsområdet. Stödtjänsternas strukturer måste granskas ur både kommunernas och välfärdsområdenas synvinkel.

Kommunen äger den fastighet som välfärdsområdet kommer att hyra för servicen. Personalen inom fastighetsväsendet är för närvarande anställd hos kommunen, överförs den till välfärdsområdet?

Anställda inom kommunernas fastighetsväsende överförs inte till välfärdsområdet, om deras uppgifter hänför sig till fastigheter som är avsedda för social- och hälsovård eller räddningsväsendet och som kvarstår i kommunens ägo.

Hur överförs stödtjänstpersonalen till välfärdsområdet på basis av de anställdas arbetsuppgifter? Kommunens samtliga fyra lönesekreterare har till uppgift att även producera stödtjänster för samkommunen för social- och hälsovården, men ingen av dem arbetar till mer än 50 procent med dessa uppgifter. Vem överförs till välfärdsområdet?

Resurserna måste granskas som en helhet för att stödtjänsterna ska kunna fördelas utifrån personalens arbetsmängd. Det är ytterst viktigt att såväl den som överför personal som den som tar emot personal tryggar den nödvändiga tjänsteproduktionen under övergången samt att personalresurserna även annars samordnas så att såväl välfärdsområdet som kommunerna har ett fungerande nätverk av stödtjänster också i fortsättningen.

I fråga om nämnda lönesekreterare ska innehållet i arbetsuppgifterna och arbetsprofilerna ordnas inom ramen för kollektivavtalen, arbetslagarna och arbetsgivarens rätt att leda arbetet så att arbetsinsatsen överförs till välfärdsområdet i rätt proportion.

KT:n muutostuki sote-uudistuksessa

E-post:
muutostuki@kt.fi