Suomeksi

Samarbete i vårdreformen

Kommunerna och samkommunerna tillämpar lagen om samarbete mellan kommunala arbetsgivare och arbetstagare, dvs. samarbetslagen. I vårdreformen är det fråga om både en överlåtelse av rörelse (11 §) och en förändring i serviceproduktionen som har betydande konsekvenser för personalens ställning (4 §).

KT stöder i samarbete i vårdreformen. Bild: Freepik.

I samband med vårdreformen ska kommunerna och samkommunerna från förberedningsskedet se till att personalen får kontinuerlig information och inleda ett samarbetsförfarande enligt samarbetslagen.

De arrangemang som reformen kräver bereds i samarbete med välfärdsområdena, kommunerna och samkommunerna samt dessas personalrepresentanter. Enligt regeringens proposition (RP 241/2020) ska lagen om samarbete mellan kommunala arbetsgivare och arbetstagare utvidgas till att även gälla välfärdsområdena.

Kommunerna och samkommunerna bör vara beredda på att lämna ut personaluppgifter 

När lagarna om inrättande av välfärdsområden och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet (införandelagen) träder i kraft, ska samarbetsförfaranden enligt den kommunala samarbetslagen inledas i de överlåtande organisationerna. I detta skede behandlas i samarbetsförfarandet utlämnande av uppgifter om personer och anställningsförhållanden – uppgifter som används vid beredningen av välfärdsområdena. 

Med stöd av lagen insamlas och utlämnas uppgifter om den personal som överförs till välfärdsområdena. Uppgifterna behövs bland annat för välfärdsområdenas ekonomiska planering och personalplanering. 

Kommunerna och samkommunerna ska lämna ut de uppgifter som avses i lagen i elektronisk form till välfärdsområdet. Välfärdsområdet ska komma närmare överens med kommunerna och samkommunerna om hur utlämnandet av uppgifter ska genomföras. 

I samarbetsförfarandet ges dessutom förhandsinformation om att personerna i fråga övergår i anställning hos välfärdsområdet. 

De egentliga samarbetsförhandlingarna som gäller överlåtelse av rörelse förs dock först år 2022. 

Utöver det representativa samarbetsförfarande som avses i lagen, hör det till god personalpolitik att den personal som berörs av utlämnandet av uppgifter också har informerats om saken både på arbetsenhets- och individnivå.

Samarbete i kommuner och välfärdsområden

Samarbetsförfarandena ska genomföras innan personalen överförs från en kommun eller samkommun till ett välfärdsområde så att förfarandena har slutförts i god tid innan välfärdsområdenas verksamhet inleds 1.1.2023.

Kommunerna och välfärdsområdenas temporära förvaltning ska utreda det exakta antalet anställda inom förvaltnings- och andra stödtjänster i god tid före 31.12.2022. 

Enligt 26 § i införandelagen ska kommunen dock senast 28.2.2022 lämna in en uppskattning till välfärdsområdet om

  • antalet anställda som överförs med stöd av 18 § samt lönekostnaderna
  • semesterlöneskulden enligt 24 §.

I 13 § i införandelagen föreskrivs det om rätten att få uppgifter som är nödvändiga för det beredningsarbete med vilket välfärdsområdets verksamhet och förvaltning inleds.
Utöver det officiella samarbetsförfarandet rekommenderar KT att personalen informeras om förändringar under processens gång.

I samband med välfärdsområdesreformen behövs tre slags samarbetsförfaranden.

Överföringen av personal från kommunen till välfärdsområdet förutsätter att överlåtaren, den temporära förvaltningen och förvärvaren genomför samarbetsförfaranden enligt 4 och 11 § i samarbetslagen. Detta innebär att varje överlåtare, dvs. kommunala arbetsgivare, självständigt genomför samarbetsförfaranden.

Inom den temporära förvaltningen kommer beslut som binder välfärdsområdena att fattas, så även inom den temporära förvaltningen behandlas ärendena i samarbete.

Samarbete inom välfärdsområdenas temporära förvaltning

Enligt lagförslaget inrättas i välfärdsområdena ett temporärt beredningsorgan som ansvarar för beredningen av inledandet av välfärdsområdets verksamhet och förvaltning till dess att ett välfärdsområdesfullmäktige har valts och den välfärdsområdesstyrelse som tillsätts av fullmäktige har inlett sin verksamhet (8 § i införandelagen).

Bestämmelser om det temporära beredningsorganets uppgifter och behörighet finns i 10 § i införandelagen.

Välfärdsområdenas temporära förvaltning kommer inom ramen för sina befogenheter att fatta sådana beslut och ingå sådana avtal om personalen som är bindande för välfärdsområdena. Därför är också den temporära förvaltningen skyldig att iaktta principerna i samarbetslagen.

Den temporära förvaltningen inrättar ett temporärt samarbetsorgan för sin mandatperiod.

Inom den temporära förvaltningen väljs företrädarna för personalen till samarbetsorganet för välfärdsområdet så att organet i enlighet med 14 § i samarbetslagen i lämplig omfattning sätts samman enligt samma principer som i kommunens samarbetsorgan.

De föreningar som avses i 19 § i samarbetslagen eller dessa föreningars registrerade lokala underföreningar utser företrädare för personalen till samarbetet. De kommunala huvudavtalsorganisationerna ger närmare anvisningar om saken.

Hur framskrider samarbetsförfarandet?

Enligt 5 § i samarbetslagen ska ett ärende som omfattas av samarbetsförfarande behandlas i samarbetsförfarande innan arbetsgivaren fattar sitt beslut. Vittgående ärenden och ärenden som gäller personalen allmänt behandlas av samarbetsorganet. Bland annat överföringen av personal från kommunerna eller samkommunerna till välfärdsområdena hör till de ärenden som behandlas i samarbetsorganet.

Arbetsgivaren ska innan samarbetsförfarandet inleds ge personalen de uppgifter som behövs för behandlingen av ärendet. Uppgifterna ska lämnas i ett så tidigt skede som möjligt innan förhandlingarna inleds, så att personalen har möjlighet att sätta sig in i ärendet i tillräcklig utsträckning.

Vid överlåtelse av rörelse ska överlåtaren och förvärvaren informera företrädarna för de arbetstagare som överlåtelsen gäller om

  • tidpunkten eller den planerade tidpunkten för överlåtelsen,
  • orsakerna till överlåtelsen,
  • de juridiska, ekonomiska och sociala följderna av överlåtelsen för arbetstagarna, samt planerade åtgärder som berör arbetstagarna.

Överlåtaren ska ge företrädarna för personalen dessa uppgifter i god tid innan överlåtelsen genomförs.

Förvärvaren ska i sin tur lämna dessa uppgifter till företrädarna för personalen senast en vecka efter det att överlåtelsen har skett.

Samarbetsskyldigheten har fullgjorts när förhandlingarna har förts och informationen har getts på ovan nämnda sätt.

Förtroendemännens ställning och tidsanvändning vid förändringar i anknytning till vårdreformen

KT Kommunarbetsgivarna och de kommunala huvudavtalsorganisationerna har 16.9.2019 gett en rekommendation enligt vilken man vid beslut om personalorganisationernas regionala representation iakttar samma principer som i övrigt när det gäller antalet huvudförtroendemän (de kommunala huvudavtalsorganisationernas s.k. jämlika representation 2 + 2 + 2).

Detta gäller bland annat de beredningsgrupper som i samverkan arbetar över kommungränserna i regionerna.

Regionens arbetstagarföreningar inom organisationen i fråga väljer en person att företräda huvudavtalsorganisationen eller dess underförening exempelvis i ärenden som gäller beredningen av vårdreformen.

Tidsanvändningen beviljas av den arbetsgivare hos vilken förtroendemannen är anställd. Inom kommunsektorn har en rekommendation om tidsanvändning getts i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA kap. VII § 8 mom. 5).

Det kan vara nödvändigt för de kommunala arbetsgivarna i regionen att sinsemellan komma överens om hur förtroendemännens kostnader täcks, så att de inte endast ska betalas av den arbetsgivare hos vilken den förtroendeman som företräder regionen är anställd.

KT:n muutostuki sote-uudistuksessa

E-post:
muutostuki@kt.fi