Suomeksi

Personalöverföring och anställningsvillkoren vid överlåtelse av rörelse

Bestämmelser om personalens ställning i social- och hälsovårdsreformen finns i lagen om genomförande av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet och om införande av den lagstiftning som gäller reformen (införandelagen). Då uppgifter inom social- och hälsovården samt räddningsväsendet och personal som arbetar med uppgifterna överförs från kommunerna och samkommunerna till välfärdsområden och välfärdssammanslutningar ska överföringen enligt 18 § i införandelagen betraktas som överlåtelse av rörelse. Även överföringen till ett välfärdsområde eller en välfärdssammanslutning av kuratorer och psykologer inom elevhälsan som är anställda av kommunen eller samkommunen ska betraktas som överlåtelse av rörelse.

KT stöder i personalöverföringarna i vårdreformen. Bild: Freepik.

Personalen överförs till den nya arbetsgivaren genom överlåtelse av rörelse 

Överlåtelse av rörelse innebär att de anställda övergår i den nya arbetsgivarens tjänst som så kallade gamla arbetstagare och att de bevarar de rättigheter och skyldigheter som de har i arbetsavtals- eller tjänsteförhållandet vid tidpunkten för övergången.

Anställning för de visstidsanställda som överförs gäller tills visstidsanställningen upphör.

Principen om överlåtelse av rörelse tillämpas på alla sådana ändringar där arbetsgivaren byts i samband med reformen. Dessa principer följs oberoende av om de kännetecken för överlåtelse av rörelse som anges i arbetsavtalslagen och i lagen om tjänsteinnehavare i kommunen och välfärdsområden uppfylls.

Vilka anställda överförs?

Enligt principen om överlåtelse av rörelse övergår personalen i den takt som deras uppgifter överförs till den nya organisationen.

De anställda inom kommunernas och samkommunernas social- och hälsovård samt räddningsväsende övergår till det välfärdsområde eller den välfärdssammanslutning som övertar produktionsansvaret för uppgifterna som de anställda har haft före övergången.

Även skolors och läroanstalters skol- och studerandehälsovård samt psykolog- och kuratorstjänster inom elevhälsan överförs till välfärdsområdena.

Övergången påverkas inte av i vilken uppgift de anställda arbetar vid tidpunkten för överföringen. 

Övergång för dem som arbetar med stödtjänster

En anställd i kommunen som arbetar med stödtjänster i anslutning till serviceproduktionen inom social- och hälsovården eller inom räddningsväsendet övergår till välfärdsområdet eller välfärdssammanslutningen, om minst hälften av den anställdas faktiska arbetsuppgifter utgör stödtjänster inom den kommunala social- eller hälsovården eller inom räddningsväsendet.

Som stödtjänster anses här alla uppgifter som stöder verksamheten inom social- och hälsovården eller räddningsväsendet såsom till exempel centraliserad matförsörjning, städning, underhåll av apparater, kontors- och förvaltningstjänster, tjänster för löneräkning, ekonomi- och personalförvaltning, IKT-tjänster, fastighetsväsende, tekniska tjänster samt laboratorier och bilddiagnostik. 

Den temporära välfärdsområdesförvaltningen måste tillsammans med kommunerna utreda de exakta årsverkena för uppgifterna i fråga, samt för vilka personer principen uppfylls, dvs. att minst hälften av uppgifterna är stöduppgifter inom kommunens social- eller hälsovård eller räddningsväsende. Detta ska göras i god tid före 31.12.2022

Enligt 26 § i införandelagen ska kommunen dock senast 28.2.2022 lämna in en uppskattning till välfärdsområdet om

  • antalet anställda som överförs med stöd av 18 §
  • lönekostnaderna och
  • semesterlöneskulden enligt 24 §.

I 13 § i införandelagen föreskrivs det om rätten att få uppgifter som är nödvändiga för det beredningsarbete med vilket välfärdsområdets verksamhet och förvaltning inleds.

Det är också viktigt att säkerställa att den nödvändiga serviceproduktionen tryggas i övergångsfasen. Personalresurserna bör också i övrigt samordnas så att såväl välfärdsområdena som kommunerna har ett fungerande nätverk av stödtjänster även i fortsättningen. 

Anställningsförhållanden i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt

Enligt 19 § i införandelagen ska de anställningsförhållanden vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt som är i kraft 1.1.2023 fortsätta i HUS-sammanslutningen enligt samma anställningsvillkor som tidigare.

KT:n muutostuki sote-uudistuksessa

E-post:
muutostuki@kt.fi