Suomeksi

Hur påverkas antalet anställda av vårdreformen?

I oktober 2021 arbetade 222 700 anställda i uppgifter som genom vårdreformen kommer att överföras till välfärdsområdena eller som har anknytning till särlösningen för Nyland. Av de kommunalt anställda arbetade cirka 211 500 i uppgifter som kommunerna också i framtiden kommer att ansvara för.

KT stöder arbetsgivarna i vårdreformen på adressen www.kt.fi/forandringstod.

Största delen av den personal som överförs arbetar inom social- och hälsovården eller brand- och räddningsväsendet.

Från kommunernas undervisningsväsende överförs kuratorerna och psykologerna inom elevvården.

Personalen inom miljö- och hälsoskydd kommer inte att överföras åtminstone i det här skedet av reformen, med undantag av veterinärerna vid Siun sote (Norra Karelens välfärdsområde).

Felmarginal i personaluppskattningarna

Uppskattningarna av den personal som överförs baserar sig på Statistikcentralens Löner inom kommunsektorn. Antalet anställda som överförs har uppskattats med hjälp av uppgifter om sektor, yrkesbeteckning och arbetsgivare.

Uppskattningarna av den personal som överförs är inexakta med dessa avgränsningar, eftersom kommunerna har organiserat personalen på många olika sätt. Särskilt statistikföringen av sektorerna kan vara brokig.

En anställd inom stödfunktioner övergår till ett välfärdsområde, om minst hälften av personens arbete anknyter till uppgiftsområden som överförs. Det statistiska materialet innehåller dock inte information om de anställdas arbetsuppgifter. Det finns därför en statistisk felmarginal framför allt i uppskattningen av antalet anställda inom stödtjänsterna och förvaltningen.

Personalen överförs enligt principen om överlåtelse av rörelse

De anställda övergår som så kallade gamla arbetstagare enligt principen om överlåtelse av rörelse och de bevarar de rättigheter och skyldigheter som de har i arbetsavtals- eller tjänsteförhållandet vid tidpunkten för överföringen.

De arrangemang som reformen kräver bereds i samarbete med representanter för välfärdsområdena, kommunerna och kommunernas personal.

Tabell 1. Personal som överförs till välfärdsområdena/stannar kvar i kommunerna

 

Personal som överförs

Personal som stannar kvar

Antal anställda

222 670

211 537

Heltid

185 962 (83,5 %)

184 853 (87,4 %)

Deltid

35 937 (16,1 %)

26 335 (12,4 %)

Bisyssla

771 (0,3 %)

349 (0,2 %)

Andel kvinnor

84 %

76 %

Fast anställda

76 %

75 %

Genomsnittlig ålder

44,7

46,4

Källa: Lönestatistik för kommunsektorn 2021, Statistikcentralen.

Tabell 2. Personal som överförs från kommunsektorn till välfärdsområdena, enligt uppgiftsområde.

Välfärdsområde

Social- och hälsovård

Brand- och räddnnings-tväsendet

Anställda som får lön, sammanlagt

%-del

Tjänste-lediga

Alla samman-lagt

Södra-Karelen

4 847

158

5 005

2,2

289

5 294

Södra-Österbotten

8 625

143

8 768

3,9

347

9 115

Södra-Savolax

6 907

180

7 087

3,2

300

7 387

Kajanaland

3 760

93

3 853

1,7

71

3 924

Egentliga Tavastland

6 232

282

6 514

2,9

190

6 704

Mellersta Österbotten

3 575

63

3 638

1,6

201

3 839

Mellersta Finland

10 193

441

10 634

4,8

547

11 181

Kymmenedalen

6 257

185

6 442

2,9

406

6 848

Lappland

7 734

163

7 897

3,5

402

8 229

Birkaland

18 612

667

19 279

8,7

1 026

20 305

Österbotten

7 602

313

7 915

3,6

502

8 417

Norra Karelen

7 294

353

7 700

3,5

128

7 828

Norra Österbotten

17 292

825

18 117

8,1

943

19 060

Norra Savolax

11 967

339

12 306

5,5

589

12 895

Päijänne-Tavastland

6 879

261

7 140

3,2

468

7 608

Satakunta

9 630

214

9 844

4,4

456

10 300

Egentliga Finland

21 285

422

21 707

9,7

1 098

22 808

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt

24 660

0

24 660

11,1

1 446

26 106

Helsingfors

14 060

715

14 775

6,6

1 092

15 867

Östra Nyland

1 948

122

2 070

0,9

124

2 194

Mellersta Nyland

4 208

1

4 209

1,9

90

4 299

Västra Nyland

7 881

575

8 456

3,8

377

8 833

Vanda och Kervo

4 182

472

4 654

2,1

321

4 975

Sammanlagt

215 630

6 987

222 670

100

11 413

234 083

Källa: Lönestatistik för kommunsektorn 2021, Statistikcentralen.

Arbetskraftskostnader för dem som överförs till välfärdsområdena och dem som blir kvar i kommunerna

Arbetskraftskostnaderna inom kommunsektorn var 22,25 miljarder år 2021. Fördelningen av kostnaderna mellan dem som överförs till välfärdsområdena och dem som blir kvar i kommunerna framgår av tabell 3 utgående från antalet anställda. Antalet anställda baserar sig på KT:s uppskattning av den personal som överförs och den som blir kvar i kommunen 1.9.2021.

Tabell 3. Arbetskraftskostnader år 2021 i förhållande till dem som överförs till välfärdsområdena respektive blir kvar i kommunerna

De som överförs till välfärds-områdena och de som blir kvar i kommunerna

Arbetskrafts-kostnader
totalt

Md euro

%andel av arbetskrafts-kostnaderna

Överförs till välfärdsområdena

11,86

53,3 %

Blir kvar i kommunerna

10,39

46,7 %

Totalt

22,25

100,0 %

Källa: Statistikcentralens lönestatistik för kommunsektorn, personal som fått lön oktober 2021.

KT uppdaterade i februari 2022 sina beräkningar av kostnaderna för löneharmoniseringen i samband med välfärdsområdesreformen. KT betraktar som mest sannolikt att harmoniseringen kommer att öka arbetskraftskostnaderna med cirka 680 miljoner euro på årsnivå.