Suomeksi

Avtal om företagshälsovård inom välfärdsområdena

Organiseringen av företagshälsovården för välfärdsområdets personal är en av de viktigaste frågorna som är under beredning inför överföringen av organiseringsansvaret för social- och hälsovårdstjänsterna och räddningsväsendet från kommunerna till välfärdsområdena i början av år 2023.

Personalen övergår i välfärdsområdenas tjänst i enlighet med principerna för överlåtelse av rörelse. Anställningsvillkoren kvarstår oförändrade trots bytet av arbetsgivare. Företagshälsovården hör inte till anställningsvillkoren. Lagstadgad förebyggande företagshälsovård ska ordnas i enlighet med lagen om företagshälsovård och god företagshälsovårdspraxis. Dessutom kan välfärdsområdet ordna frivilliga sjukvårdstjänster för sina anställda. När företagshälsovård ordnas ska kravet på opartiskt bemötande iakttas.

Formen för och omfattningen av företagshälsovården

I det första skedet ska välfärdsområdena avgöra hur företagshälsovården ska ordnas och i vilken omfattning. Välfärdsområdet ska ordna företagshälsovården för sin personal i enlighet med lagen om företagshälsovård och god företagshälsovårdspraxis och se till att avtalet om företagshälsovård, arbetsplatsutredningen och verksamhetsplanen för företagshälsovården är uppdaterade. 

Överföring av avtal och skyldigheter inom företagshälsovården

Vid organiseringen av företagshälsovården ska välfärdsområdet utreda vilka företagshälsovårdsavtal som i enlighet med införandelagen överförs till området och de skyldigheter som följer av dem.  

Avtalen om företagshälsovård som sjukvårdsdistrikten och specialomsorgsdistrikten ordnar för sin personal överförs till välfärdsområdena. Överföringen av kommunalt bindande avtal och ansvar till välfärdsområdet berör däremot inte de avtal som gäller företagshälsovård som kommunen ordnar för sin personal. Dessa avtal kan man även komma överens om på annat sätt.

Ett avtal som eventuellt överförs till välfärdsområdet följer dock inte automatiskt den personal som överförs, och dess innehåll kan inte som sådant tillämpas på personalen eller en del av den. Personalen övergår i början av nästa år i enlighet med principerna för överlåtelse av rörelse till att omfattas av den avtalsenliga företagshälsovård som välfärdsområdet ordnar för sin personal. Det bör dock noteras att välfärdsområdet ansvarar för de avtalsenliga skyldigheter som överförs till det. Avtalsändringar är möjliga i enlighet med avtalsvillkoren och upphandlingslagen. 

Det är också viktigt att kommunerna ser till att göra en lägesuppdatering om företagshälsovården för den egna personalen när en del av personalen överförs till välfärdsområdena.

KT har i samarbete med Social- och hälsovårdsministeriet och Kommunförbundet sammanställt en promemoria (13.5) om huvudpunkterna i fråga om överföringen av avtal. Det väsentliga är att få en uppfattning om vilken helhet det är fråga om och ställa det i relation till hur man tänkt organisera företagshälsovården.

Promemoria 13.5.2022
ÖppnaStäng

Promemorian behandlar i första hand välfärdsområdets skyldighet att ordna företagshälsovård för sin personal i enlighet med 4 § i lagen om företagshälsovård (1383/2001).

 1. Personalen övergår 1.1.2023 i välfärdsområdenas tjänst enligt principerna för överlåtelse av rörelse.
  • Lagen om genomförande av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet och om införande av den lagstiftning som gäller reformen, 18 § (nedan införandelagen).
  • I samband med överlåtelse av rörelse övergår personalen i tjänst hos förvärvaren (välfärdsområdet) och personalens anställningsvillkor kvarstår oförändrade trots bytet av arbetsgivare.
  • Företagshälsovården hör inte till anställningsvillkoren.
 2. Välfärdsområdet ska se till att företagshälsovård ordnas för den egna personalen nu och 1.1.2023.
 3. I det första skedet ska välfärdsområdet avgöra hur företagshälsovården ska ordnas och i vilken omfattning (den lagstadgade enligt 12 § i lagen om företagshälsovård, övriga företagshälsovårdstjänster enligt 14 § i lagen).
 4. Material om välfärdsområdets skyldigheter att ordna företagshälsovård. Statsrådets material 9.3.2022: ”Hyvinvointialueen velvoitteet työterveyshuollon järjestämisessä” (PDF) på webbplatsen Soteuudistus.fi (på finska) >
 5. Vid organiseringen av personalens företagshälsovård ska välfärdsområdet utreda de företagshälsovårdsavtal som i enlighet med införandelagen överförs till välfärdsområdet och de skyldigheter som följer av dem:
  • Välfärdsområdena övertar i enlighet med 20 § i införandelagen avtalen om sådan företagshälsovård som sjukvårdsdistrikten och specialomsorgsdistrikten ordnar för sin personal med stöd av lagen om företagshälsovård.
  • Den överföring till välfärdsområdet av avtal och ansvar som är bindande för kommunen som avses i 25 § i införandelagen gäller inte avtal om sådan företagshälsovård som kommunen ordnar för sin personal med stöd av lagen om företagshälsovård, utan kommunerna fortsätter att ansvara för avtalen, om inte kommunen och välfärdsområdet kommer överens om något annat.
  • Enligt 23 § 3 mom. i införandelagen överförs inte de aktier som kommunen äger för att fullgöra sina förpliktelser enligt lagen om företagshälsovård, om inte kommunen och välfärdsområdet kommer överens om något annat.
 6. Eftersom företagshälsovården inte hör till anställningsvillkoren (punkt 1), tillämpas i princip inte ett avtal som överförs i enlighet med punkt 5 eller villkoren i avtalet som sådana på den personal som överförs eller någon del av den, utan personalen omfattas från 1.1.2023 av den företagshälsovård som välfärdsområdet ordnar (observera dock punkt 9).
 7. När välfärdsområdet tillhandahåller företagshälsovårdstjänster ska det beakta kravet på opartiskt bemötande (2 kap. 2 § i arbetsavtalslagen (55/2001) och 3 kap. 12 § i lagen om tjänsteinnehavare i kommuner och välfärdsområden (304/2003)).
 8. Välfärdsområdet ska tillhandahålla företagshälsovårdstjänsterna i enlighet med god företagshälsovårdspraxis och se till att avtalet om företagshälsovård, arbetsplatsutredningen samt verksamhetsplanen för företagshälsovården är uppdaterade (4, 6, 7, 8, 12 och 14 § i lagen om företagshälsovård).
 9. Välfärdsområdet ansvarar i enlighet med punkt 5 för de avtalsenliga skyldigheter som överförs till välfärdsområdet, och i fråga om dem måste välfärdsområdet inleda avtalsförhandlingar. I fråga om de avtal som överförs ska i första hand avtalsvillkoren iakttas. Avtalsändringar (uppsägning, utvidgning till att gälla hela välfärdsområdet osv.) är möjliga i enlighet med avtalsvillkoren. Därtill ska lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016, nedan upphandlingslagen) iakttas.
  • Man bör bland annat beakta bestämmelserna i upphandlingslagen om direktupphandling vid kompletterande beställningar (41 §), ändring av upphandlingskontrakt (136 §) samt tröskelvärden (25 §).
  • Svar på frågor om upphandling på webbplatsen Soteuudistus.fi/sv
   • ”Hur kan upphandlingarna delas upp i etapper?”
   • ”Hur kan gällande avtal ändras?”
   • ”Hur kan gällande avtal utnyttjas inom välfärdsområdet?”
  • Kommunerna och välfärdsområdena kan ta kontakt via Kommunförbundets e-postservice upphandling@kommunforbundet.fi i frågor som gäller upphandling i enskilda kommuner/välfärdsområden.
  • På Kommunförbundets webbplats kan man göra en förfrågan om förändringsstöd för vårdreformen.
 10. Det är också viktigt att kommunerna ser till att göra en lägesuppdatering om företagshälsovården för den egna personalen när en del av personalen överförs till välfärdsområdena.
  • Överföringen av social- och hälsovårdstjänsterna till välfärdsområdena förutsätter att avtalsvillkoren för företagshälsovården för kommunernas egen personal ses över, att avtalet uppdateras och att verksamhetsplanen fås att motsvara nuläget.

Mer på webben

Ordnande av företagshälsovård för företag inom välfärdsområdet enligt 18 § i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010)

 1. När organiseringsansvaret för social- och hälsovården överförs till välfärdsområdena 1.1.2023 överförs även ansvaret enligt 18 § i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) för ordnandet av företagshälsovård för företag, företagare och andra som utför eget arbete i välfärdsområdet.
 2. Likaså överförs de åtaganden som är kopplade till detta ansvar i enlighet med 25 § i införandelagen till välfärdsområdet, om inte välfärdsområdet och kommunen kommer överens om något annat.
  • Till välfärdsområdena överförs exempelvis aktier som kommunen äger i ett aktiebolag för att fullgöra skyldigheterna enligt 18 § i hälso- och sjukvårdslagen.
 3. Välfärdsområdena ska också utreda eventuella behov av bolagsarrangemang (t.ex. ett bolag som ägs av kommunerna och som producerar service både enligt lagen om företagshälsovård och enligt hälso- och sjukvårdslagen / kommunen eller kommunerna äger ett moderbolag som i sin tur äger de bolag som producerar servicen på ovan nämnda sätt).
 4. Välfärdsområdet ska också fundera över hur det uppfyller den lagstadgade förpliktelsen och tryggar en tillräcklig egen produktion enligt 18 § i hälso- och sjukvårdslagen samt uppvisar att den som ordnar företagshälsovården har tillräcklig lagstadgad kompetens. omaa työtä tekeville.

Mer på webben