Vanliga frågor
UKTA

Tillämpas inom UKTA:s tillämpningsområde protokollsanteckningen i AKTA kap. II § 11, enligt vilken minst 1,3 procent ska användas till individuella tillägg?

Protokollsanteckningen tillämpas inte.

Inom UKTA:s tillämpningsområde baserar sig betalningen av individuella tillägg på bestämmelsen i del A § 11 i avtalet.

Hänvisningen till AKTA gäller endast grunderna för betalning av det individuella tillägget.