Vanliga frågor
AKTA

Kan 2 kap. 12 § 2 mom. i arbetsavtalslagen tillämpas till följd av coronapandemin?

Enligt 2 kap. 12 § 2 mom. i arbetsavtalslagen har en arbetstagare rätt att få sin lön i högst 14 dagar om han eller hon är förhindrad att utföra sitt arbete på grund av en eldsvåda eller exceptionell naturtilldragelse som drabbat arbetsplatsen eller av en annan liknande orsak som är oberoende av arbetstagaren eller arbetsgivaren.

KT har tagit ställning till tillämpningen av bestämmelsen i sina anvisningar om beredskapslagen som gavs 17.3.2020 och uppdaterades 18.3.2020. Enligt KT:s tolkning uppfylls villkoren i bestämmelsen på grund av coronapandemin åtminstone i de enheter som är stängda enligt regeringens riktlinjer.

Bestämmelsen gäller hinder för arbete av orsaker som inte beror på parterna i arbetsavtalet. Arbetsgivaren ska i och för sig förbereda sig på normala störningar som ingår i verksamheten, såsom vanlig frånvaro på grund av sjukdom.

Tidsfristen på fjorton dagar räknas i första hand från det att hindret för arbete började (t.ex. 18.3). Om en löntagare exempelvis har arbete på ett annat arbetsställe för en vecka, räknas tiden från det att detta arbete upphör. Och när till exempel arbets- eller tjänstledighet upphör räknas tiden från den tidpunkt då löntagaren borde ha återvänt till arbetet. Bestämmelsen gäller också visstidsanställningar.

Det är bra att ge arbetstagarna anvisningar om att anmäla sig som arbetslösa arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån i god tid innan den oavlönade tiden börjar. Det är inte fråga om uppsägning. Arbets- och näringsbyrån, arbetslöshetskassorna och FPA behöver ett intyg över de åtgärder som arbetsgivaren har vidtagit. Av intyget ska framgå det datum från vilket den oavlönade tiden börjar.