Tjänste- och arbetsresor samt ersättningar för dem

Bestämmelser om resekostnadsersättningar finns i AKTA bilaga 16. KT informerar också om ersättningarna och förändringar i dem genom cirkulär.

Työmatkalla junassa

Tjänsteresa och tjänsteförrättningsresa

En tjänsteresa som berättigar till resekostnadsersättning är en sådan resa som den behöriga myndigheten i kommunen eller samkommunen beordrat genom reseförordnande och som inte hör till den vanliga tjänsteutövningen eller de vanliga arbetsuppgifterna. En tjänsteresa förutsätter att tjänsteinnehavaren reser utanför tjänstestället. Tjänsteförrättningsresor är resor i anslutning till tjänsteinnehavarens eller arbetstagarens vanliga tjänsteutövning eller vanliga arbetsuppgifter, dvs. resor som förekommer varje dag, varje vecka eller på något annat sätt regelbundet.

Tjänsteresor och tjänsteförrättningsresor ska företas på så kort tid och till så låga totalkostnader som möjligt med hänsyn till att resan och uppgifterna ska kunna utföras på ett ändamålsenligt sätt. Utöver färdkostnadsersättningar och dagtraktamenten ska då också beaktas en eventuell arbetstidsvinst.

För tjänsteresor och tjänsteförrättningsresor betalas inte ersättning till ett större belopp än vad som skulle ha betalats om resan hade företagits på det sätt som är förmånligast för kommunen eller samkommunen. Som resekostnader betraktas de extra utgifter som den anställde har haft med anledning av tjänsteresan eller tjänsteförrättningsresan.

För tjänste- och tjänsteförrättningsresor betalas i resekostnadsersättning färdkostnadsersättning, dagtraktamente, måltidsersättning, logi- eller hotellersättning och nattreseersättning. Förutsättningarna för betalning av dessa ersättningar är delvis olika för tjänsteresor och tjänsteförrättningsresor. Som kostnader för tjänsteresor ersätts också vissa särskilt fastställda nödvändiga kostnader, och för kurser betalas under vissa förutsättningar kursdagpenning.

Arbetsresor

En arbetsresa, dvs. resa från bostaden till en verksamhets-, arbets- eller mötesplats och tillbaka, berättigar i allmänhet inte till ersättningar. Ersättning för en arbetsresa betalas bara i följande undantagsfall:

 1. Om det för tjänsteinnehavaren eller arbetstagaren har fastställts ett tjänstgöringsställe av bestående natur, dvs. huvudsakligt tjänstgöringsställe, och resan från bostaden till något annat första arbetsställe eller från det sista arbetsstället till bostaden föranleder större kostnader än resorna till det huvudsakliga tjänstgöringsstället, ersätts skillnaden i enlighet med bestämmelserna om färdkostnader.
   
 2. Om tjänstgöringsstället tillfälligt flyttas så att kostnaderna för arbetsresan från den stadigvarande bostaden till det nya tjänstgöringsstället är avsevärt större än kostnaderna för arbetsresan till det tjänstgöringsställe som är av bestående natur, ersätts resekostnaderna i högst sex månader, till den del de överstiger de vanliga resekostnaderna.
   
 3. Om inget tjänstgöringsställe av bestående natur har fastställts på grund av tjänste- eller arbetsuppgifternas art, ersätts kostnaderna för resan från bostaden till det första arbetsstället och från det sista arbetsstället till bostaden, till den del resorna överskrider sammanlagt 15 kilometer per arbetsdag.
   
 4. Om en tjänsteinnehavare eller arbetstagare är skyldig att infinna sig till ett kommunalt organs möte som börjar minst två timmar efter den ordinarie arbetstidens slut och resan till mötesplatsen förorsakar kostnader, betalas ersättning för dessa kostnader och för de direkta minimikostnader som returresan till bostaden föranleder.

Kommunen eller samkommunen kan ge en tjänsteinnehavare eller arbetstagare en personlig personalbiljett för resor mellan bostaden och arbetsplatsen, om överenskommelse ingåtts med den anställde om att biljetten ges som en del av lönen eller utöver penninglönen.

Dagtraktamente

Betalning av dagtraktamente förutsätter att tjänsteresan, uppmätt längs allmänt använd färdväg, sträcker sig längre än 15 km från tjänsteinnehavarens eller arbetstagarens bostad respektive tjänsteställe/arbetsplats, utgående från var tjänsteresan börjar och slutar.

Om tjänsteinnehavaren eller arbetstagaren med anledning av tjänste- eller arbetsuppgifter undantagsvis eller på arbetsgivarens uttryckliga order blir tvungen att övernatta någon annanstans än i sin bostad under en tjänsteförrättningsresa, betalas dagtraktamente under samma förutsättningar som för tjänsteresa.

Ett resedygn som används som grund vid fastställandet av dagtraktamente utgörs av en 24-timmarsperiod, som börjar när tjänsteinnehavaren eller arbetstagaren ger sig av från sitt tjänsteställe/sin arbetsplats eller sin bostad och slutar när den anställde återvänder till tjänstestället/arbetsplatsen eller bostaden.

Partiellt dagtraktamente betalas när en tjänsteresa har varat

 1. över åtta timmar, eller
 2. över sex timmar, om mer än tre timmar av resan har infallit mellan kl. 16.00 och kl. 7.00.

Som partiellt dagtraktamente betalas 19 euro (år 2018) för varje resedygn som berättigar till sådant dagtraktamente.

Fullt dagtraktamente betalas när en tjänsteresa har varat över 12 timmar. Som fullt dagtraktamente betalas 42 euro (år 2018) för varje resedygn som berättigar till sådant dagtraktamente.

När en tjänsteresa har varat längre än ett resedygn, och den tid som åtgått till tjänsteresan överskrider det sista fulla resedygnet med över två timmar, betalas för detta ofullständiga resedygn ett nytt dagtraktamente i form av partiellt dagtraktamente om den överskjutande tiden uppgår till högst 12 timmar och i form av fullt dagtraktamente om den överskjutande tiden är mer än 12 timmar.

Om tjänsteinnehavaren eller arbetstagaren under något resedygn har fått eller hade haft möjlighet att få fri lunch och middag eller lunch och middag som ingår i färdbiljettens eller hotellrummets pris, betalas dagtraktamentet för detta resedygn minskat med 50 %. I fråga om partiellt dagtraktamente räcker det med en enda måltid för att dagtraktamentet ska minskas. Dagtraktamentet minskas inte om det i priset på ett hotellrum eller i någon annan helpension ingår frukost, kaffe på dagen eller kaffe på kvällen.

Dagtraktamenten vid utlandsresor

Dagtraktamentet bestäms enligt det land eller område där resedygnet avslutas. Om resedygnet avslutas på en båt eller i ett flygplan, fastställs dagtraktamentet enligt det land eller område från vilket båten eller flygplanet senast har avgått eller till vilket båten eller flygplanet först anländer efter avfärden från Finland.

För den del av tjänsteresan som överskrider det sista fulla resedygn som avslutas utomlands betalas dagtraktamente enligt följande:

 1. 35 % av dagtraktamentet för det sista fulla resedygn som avslutats utomlands, om resedygnet överskrids med mer än två timmar
 2. 65 % av dagtraktamentet för det sista fulla resedygn som avslutats utomlands, om resedygnet överskrids med mer än 12 timmar, eller
 3. för den tid som överskrider ett fullt resedygn som avslutats i Finland, i enlighet med bestämmelserna om inrikesdagtraktamente.

Om den sammanlagda tid som använts till en tjänsteresa underskrider 24 timmar, betalas dagtraktamente i enlighet med bestämmelserna och beloppen för inrikesresor. Om en tjänsteresa emellertid har varat över 15 timmar och den anställde under denna tid på grund av tjänsteförrättning eller av någon annan giltig orsak har vistats över fem timmar på utländsk mark, bestäms dagtraktamentet enligt landet eller området i fråga.

För båtseminarier samt konferens- och utbildningskryssningar betalas dagtraktamente i enlighet med gällande lagstiftning och andra bestämmelser om inrikesresor.

Inräknande av restid i arbetstiden

Tid som används till resor räknas inte in i arbetstiden, om den inte samtidigt ska anses vara en arbetsprestation.

Av den tid som använts för en tjänsteresa räknas endast den tid som åtgått för skötseln av tjänste- eller arbetsuppgifter in i arbetstiden. Om den anställde använt arbetstid till resor, förlängs arbetstiden inte med anledning av detta.

Vid tjänsteförrättningsresor räknas resor under arbetsdagen från ett arbetsställe till ett annat in i arbetstiden, förutsatt att resorna sker på billigaste sätt och längs den rakaste och snabbaste vägen.

Exempel på ersättningar för tjänste- och arbetsresor

Ersättningar för tjänste- och arbetsresor

Exempel 1

En tjänsteinnehavare eller arbetstagare tar sig på morgonen från sin bostad till det huvudsakliga tjänstgöringsstället. Under arbetsdagen tar sig den anställde till mötesplats A, varifrån han efter arbetsdagens slut kör till sin bostad.

 • Den vanliga arbetsresan från bostaden till det huvudsakliga tjänstgöringsstället berättigar inte till ersättning. Resan från det huvudsakliga tjänstgöringsstället till mötesplats A är en tjänsteförrättningsresa, för vilken betalas kilometerersättning för 12 kilometer. Resan från mötesplats A till bostaden är en arbetsresa. För den betalas ingen ersättning, eftersom resan från det sista arbetsstället till bostaden inte föranleder större kostnader än en resa från det huvudsakliga tjänstgöringsstället till bostaden.

Exempel 2

En arbetstagare tar sig på morgonen från sin bostad till den tillfälliga arbetsplatsen A. Under arbetsdagen tar han sig till mötesplats B, varifrån han efter arbetsdagens slut kör till sin bostad.

 • Arbetsresan från bostaden till den tillfälliga arbetsplatsen A berättigar inte till ersättning, eftersom resan till det första arbetsstället inte föranleder större kostnader än resan till det huvudsakliga tjänstgöringsstället. Resan från den tillfälliga arbetsplatsen A till mötesplats B är en tjänsteförrättningsresa, för vilken betalas kilometerersättning för 5 kilometer. Arbetsresan från mötesplats B till bostaden berättigar till kilometerersättning för 12 kilometer (25–13 km), eftersom resan från det sista arbetsstället till bostaden föranleder större kostnader än resan från det huvudsakliga tjänstgöringsstället till bostaden.

Ytterligare information

Anne Kiiski

Anne Kiiski

förhandlingschef
Telefon:
+358 9 771 2508
Mobiltelefon:
+358 50 414 0718
E-post:
Anne.Kiiski@kt.fi
Organisation:
KT Kommunarbetsgivarna
Allmänna anställningsfrågor

Merja Renko

arbetsmarknadsombudsman
Telefon:
+358 9 771 2111
Mobiltelefon:
+358 50 305 3026
E-post:
Merja.Renko@kt.fi
Organisation:
KT Kommunarbetsgivarna
Allmänna anställningsfrågor