På svenska
Ohje
OVTES

Paikalliset järjestelyerät 1.6.2023 OVTESin osioissa B–F

KT on tehnyt ohjeen, jonka avulla pystyt laskemaan OVTESin osioiden B-F paikallisen järjestelyerän. Ohjeita osio G:n laskentaan löytyy yleiskirjeestä 2/2023.

Paikallinen järjestelyerä 0,7 % (0,4 % + 0,3 %) ja kehittämisohjelman paikallinen järjestelyerä 1,2 % toteutetaan 1.6.2023. Paikalliset järjestelyerät lasketaan sopimuksen piiriin kuuluvien palkkasummasta mahdollisimman tavanomaiselta kuukaudelta (esimerkiksi maaliskuu).

Kesäkuun alussa toteutettavan paikallisen järjestelyerän (0,7 %) kohdennus toteutetaan allekirjoituspöytäkirjan 5 §:n mukaan. Sen ensisijaisina tavoitteina ovat henkilöstön saatavuuden turvaaminen, paikallisten palkkausepäkohtien korjaaminen sekä tuloksellisuutta ja tuottavuutta edistävien toimintojen ja tehtävien uudelleenjärjestelyjen tukeminen. Samalla huolehditaan siitä, että johto- ja esihenkilöasemassa toimivien sekä muiden palkkahinnoittelun ulkopuolella olevien palkkaus on oikeassa suhteessa heidän alaistensa tai verrokkiryhmien palkkaan nähden.

Kesäkuun kehittämisohjelman paikallista järjestelyerää voi käyttää muun muassa työvoiman saatavuuteen liittyviin tarkoituksiin. Erää voi kohdentaa tehtäväkohtaiseen palkkaan ja/tai henkilökohtaiseen lisään (ks. KT:n yleiskirje 15/2022).   

Järjestelyerän laskentaan liittyviä ohjeita

Paikallista järjestelyerää voidaan jakaa tehtäväkohtaisiin palkkoihin ja/tai henkilökohtaisiin lisiin.

Tehtäväkohtaisten palkkojen korotukset tehdään yleensä joko

  1. jakamalla erä euromääräisinä (epätasaisina tai tasaisina) korotuksina
    tai
  2. yleiskorotusluonteisesti eli korottamalla kaikkien palkkoja samalla prosentilla (ei suositeltava jakotapa).

Kummassakin tapauksessa halutun kustannusvaikutuksen aikaansaamiseksi on otettava huomioon se, että tehtäväkohtaisiin palkkoihin tehty korotus nostaa ylituntipalkkioita ja lisätyön korvausta vuosityöaikajärjestelmässä, mutta ei korota henkilökohtaisten lisien vuosidonnaisia osia eikä muita ns. ei-automaattisia lisiä. Kunnan on selvitettävä näiden palkanosien osuus kokonaisansioista, jotta oikea korotusprosentti tai euromäärä voidaan laskea.

Esimerkki:

1.6.2023 paikallinen järjestelyerä on 0,7 % (0,4 %+0,3 %). 0,4 %:n osuus järjestelyerästä käytetään tehtäväkohtaisiin palkkoihin.

Tehtäväkohtaisten palkkojen palkkasumma

250 000

Ylituntien/vuosityöajan lisätyön euromäärä

30 000

Korottuvien palkanosien summa

280 000

+ henkilökohtaisten lisien vuosidonnaiset osat ym. ei-automaattiset lisät*

45 000

= Kokonaisansioiden palkkasumma

325 000

josta 0,4 % järjestelyerä

1 300,00

*) rekrytointilisä (jos euromääräinen), kehitysalue- ja syrjäseutulisät, luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun palkkiot, koulukohtaiset palkkiot ja muut palkkaliitteessä määritellyt euromääräiset palkkiot

a) Tehtäväkohtaisia palkkoja korotetaan euromääräisesti

Jaettavasta euromäärästä tulee vähentää korotuksen heijastuminen ylituntipalkkioihin ja vuosityöaikajärjestelmän lisätyöhön, eli tehtäväkohtaisten palkkojen summa jaetaan korottuvien palkanosien eli tehtäväkohtaisten palkkojen, ylituntipalkkioiden ja lisätyön summalla ja kerrotaan osamäärä kokonaisansioista lasketun järjestelyerän euromäärällä.

250 000 x 1 300,00 = 1 160,71
280 000  

eli kun tehtäväkohtaisia palkkoja korotetaan 1 160,71 e, kokonaisansioiden palkkasumma korottuu 1 300,00 e.

b) Tehtäväkohtaisia palkkoja korotetaan samalla prosentilla

Tehtäväkohtaisten palkkojen korotusprosentti saadaan jakamalla kokonaisansioista lasketun järjestelyerän euromäärä korottuvien palkanosien eli tehtäväkohtaisten palkkojen, ylituntipalkkioiden ja lisätyön summalla eli

1 300,00 x 100 = 0,46 %
280 000  

eli kun tehtäväkohtaisia palkkoja korotetaan 0,46 % kokonaiskustannukseksi tulee 0,4 %.

Lisäksi on huomattava, että ne henkilökohtaiset palkanlisät ja siirtymäkauden lisät (esimerkiksi osio B:n 26 § ja 27 §), jotka pienenevät tehtäväkohtaisen palkan nousua vastaavasti, lisäävät korotusvaraa vastaavalla euromäärällä (vähennettynä ylituntipalkkioiden/lisätyön nousun vaikutuksella).  

Mikäli kokonaisansioista lasketun erän rahamäärä käytetään henkilökohtaisiin lisiin, tulee euromäärä käyttää vähentämättömänä (esimerkissä 1 300,00 e), sillä henkilökohtaisten lisien korotukset eivät heijastu muihin palkkatekijöihin. Poikkeuksen tähän tekee vuosityöaikajärjestelmä, jossa henkilökohtaisen lisän korotus heijastuu lisätyön palkkasummaan. Heijastusvaikutus tulee ottaa huomioon kokonaiskustannuksessa.

Opetus- ja sivistystoimen palvelussuhdeasiat

Sähköposti:
ovtes@kt.fi