Ohje
OVTES

Ammatillisen oppilaitoksen tuntiopettajan palkkaus

Ammatillisessa koulutuksessa on päätoimisia ja sivutoimisia tuntiopettajia. Näiden kahden ryhmän palvelussuhteen ehdot poikkeavat merkittävästi toisistaan. Vaikka tuntiopettaja olisi otettu sivutoimiseksi, häneen saatetaan joutua soveltamaan päätoimisen tuntiopettajan palvelussuhteen ehtoja (ks. A osio 51 §). Edellä mainitun takia on tärkeää tietää palvelussuhteen alkaessa, kummasta tuntiopettajasta on kysymys.

Tässä ohjeessa annetuissa palkkaesimerkeissä ei ole käytetty todellista palkkatasoa.

1. Yleistä tuntiopettajan palkkauksesta

Päätoimisen tuntiopettajan palkkausjärjestelmässä pyritään noudattamaan vastaavaa opetusta antavan viranhaltijan palkkausjärjestelmää siihen liittyvine etuuksineen. Tässä yhteydessä on kuitenkin huomattava, että virkaehtosopimus on kirjoitettu koskemaan ensisijaisesti viranhaltijaa ja jotta vastaavaa etuutta voitaisiin soveltaa tuntiopettajaan, täytyy siitä löytyä viittauspykälä joko OVTES:n yleisen osan tuntiopettajaa koskevasta luvusta tai siitä sopimusliitteestä, jonka opetuksesta on kyse.

Sivutoimisen tuntiopettajan palkkausjärjestelmä on hyvin yksinkertainen, hänelle maksetaan pitämistään oppitunneista tuntiopetuspalkkio, joka määräytyy sen mukaan missä ja mitä opetusta tuntiopettaja antaa.

2. Päätoimisuuteen vaadittavan opetustuntimäärän täyttyminen

Tuntiopettaja on päätoiminen opettaessaan yhdessä tai useammassa oppilaitoksessa yhteensä vähintään keskimäärin 16 tuntia viikossa. Tunnit voivat kertyä myös useamman eri kunnan tai muun ylläpitäjän oppilaitoksista, eivät kuitenkaan kansalais- tai kansanopistossa tai ammatillisessa aikuiskoulutuskeskuksessa. Poikkeuksena OVTES:n C osion yhteisten määräysten mukainen soveltaminen 31.7.2018 saakka, jonka mukaan aikuiskoulutuskeskuksen (osio E) tunnit voidaan kuitenkin ottaa huomioon C osion tuntiopettajan päätoimisuuden täyttymistä määriteltäessä. Palkka määritellään kuitenkin OVTES:n A osion 52 §:n 3 momentin mukaisesti. 

Jos tuntiopettaja opettaa viranhaltijan opetusvelvollisuutta vastaavan tuntimäärän yhdessä oppilaitoksessa, hän on kyseisessä oppilaitoksessa päätoiminen tuntiopettaja, vaikka hän opettaisi lisäksi muussa oppilaitoksessa. Muussa oppilaitoksessa opettaja on sivutoiminen.

Usein kysytään, kenen velvollisuus on selvittää, missä kaikkialla tuntiopettaja opettaa. Saadakseen päätoimisuuden edut on tuntiopettaja velvollinen itse ilmoittamaan pitämiensä oppituntien kokonaismäärän. Aina tuntiopettajat eivät välttämättä tiedä kaikista oikeuksistaan, joten heiltä on syytä kysyä opettavatko he mahdollisesti jossain muussakin oppilaitoksessa.

Määräaikaisen tuntiopettajan on esitettävä tieto muualla annettavista tunneista ennen palvelussuhteen alkua etukäteen, jotta ne vaikuttaisivat heti palvelussuhteen ehtoihin. Määräaikaisen sivutoimisen tuntiopettajan toisessa oppilaitoksessa pitämiä tunteja ei siis oikaista jälkikäteen päätoimisen tuntiopettajan tunneiksi.

Jos sivutoiminen tuntiopettaja on toistaiseksi voimassa olevassa palvelussuhteessa ja menee toisen työnantajan palvelukseen tuntiopettajaksi, tämän työnantajan tunnit otetaan huomioon päätoimisuuteen sen jälkeen, kun ilmoituksesta on kulunut työantajalle sovittu OVTES:n mukainen irtisanomisaika (OVTES A osio 51 § 4 mom.).

3. Viranhoitomääräyksen vaikutus palvelussuhteen ehtojen määräytymiseen

Tuntiopettajalle annetussa viranhoitomääräyksessä voidaan määritellä, onko henkilö otettu pää- vai sivutoimiseksi tuntiopettajaksi. Määräyksestä huolimatta sivutoimisen tuntiopettajan palvelussuhteen ehdot määräytyvät kuten päätoimisella tuntiopettajalla, jos hänen tuntimääränsä yltää päätoimisuuteen palvelussuhteen ajalle laskettuna. Jos sivutoiminen tuntiopettaja on otettu toistaiseksi, tarkastelujakso on työvuosi.

Jos päätoimiseksi otetun opettajan tuntimäärä jää päätoimisuusrajan alle, palkka maksetaan kuitenkin päätoimisuudelta edellytettävän tuntimäärän mukaisesti, kunnes palvelussuhteeseen on tehty tarvittavat muutokset, esimerkiksi palvelussuhde on muutettu sivutoimiseksi tuntiopettajaksi irtisanomismenettelyä noudattaen.

4. Palvelussuhteen kestoaika

Jos tuntiopettajan työ on pysyvää, tuntiopettaja on otettava toistaiseksi voimassa olevaan palvelussuhteeseen. Määräaikaiselle palvelussuhteelle on aina oltava kunnallisesta viranhaltijasta annaetun lain (KVhL) 3 §:ssä mainittu peruste. Tuntiopettajuus itsessään ei voi olla määräaikaisuuden peruste.

Yleinen määräaikaisuuden peruste on opettajan puuttuva kelpoisuus. Jos tuntiopettajalta puuttuu tehtävässä vaadittava kelpoisuus, ei häntä voida ottaa toistaiseksi voimassa olevaan palvelussuhteeseen. Mutta, jos opettajalla on pätevyys johonkin opetettavaan aineeseen, jonka opettaminen voidaan katsoa pysyväksi, opettaja otetaan toistaiseksi voimassa olevaan palvelussuhteeseen joko tuntiopettajaksi tai sivutoimiseksi tuntiopettajaksi, vaikka päätoimisuus ei täyty.

5. Päätoiminen tuntiopettaja yhdessä oppilaitoksessa

Jos päätoiminen tuntiopettaja opettaa samassa oppilaitoksessa eri aineita, joissa opetusvelvollisuus ja/tai hinnoittelutunnuksen mukainen peruspalkka ovat erisuuruiset, lasketaan hänelle aineiden luokkatuntimäärillä painotettu peruspalkka ja/tai opetusvelvollisuus. Painotettua opetusvelvollisuutta ja painotettua peruspalkkaa laskettaessa otetaan huomioon vain varsinaiset oppiainetunnit, ei erityistehtävätunteja.

Päätoimisen tuntiopettajan tehtäväkohtaiseen palkkaan vaikuttaa tehtävien vaativuus. Jos tuntiopettaja opettaa samassa oppilaitoksessa aineita, joissa viranhaltijalla on eri peruspalkka, lasketaan hänelle edellä mainitun mukaisesti painotettu peruspalkka. Mikäli tuntiopettajan tehtävät ovat jossakin virkaehtosopimuksen liitteessä olennaisesti vaativammat ja tehtäväkohtainen palkka tämän vuoksi asianomaisen liitteen hinnoittelutunnuksen mukaista peruspalkkaa korkeampi, palkan painotuksessa käytetään kyseessä olevaa tehtäväkohtaista palkkaa.

Esimerkki

Monialaisen ammatillisen oppilaitoksen opettajan palvelussuhteen ehtoihin sovelletaan liitteitä 4 ja 5, jossa liitteen mukaan määräytyvä tehtäväkohtainen palkka on korkeampi kuin hinnoittelutunnuksen peruspalkka. Palkka lasketaan seuraavasti:

(liitteen 4 tuntimäärä x liitteen 4 tehtäväkohtainen palkka) + 
            (liitteen 5 tuntimäärä x liitteen 5 peruspalkka)
kokonaistuntimäärä (liitteen 4 tuntimäärä + liitteen 5 tuntimäärä)

HUOM! Usein etenkin lyhytaikaisten sijaisten palkkaus määräytyy hinnoittelutunnuksen peruspalkan mukaan, joten oppaan 6. kohdan laskentaesimerkeissä on ylituntipalkkion laskemisessa käytetty hinnoittelutunnuksen mukaista peruspalkkaa.

Painotettu peruspalkka pyöristetään normaalin pyöristyssäännön mukaisesti. Painotettu opetusvelvollisuus pyöristetään kokonaisluvuksi, paitsi ammattioppilaitoksessa (liite 4), jossa se pyöristetään kahden desimaalin tarkkuuteen. Opetusvelvollisuuden ollessa yhtä lähellä kahta lukua, pyöristys tehdään alaspäin. Esimerkiksi luku 22,50 pyöristetään luvuksi 22 ja vasta luku 22,51 pyöristetään luvuksi 23. Päätoimisen tuntiopettajan palkan laskentaesimerkkejä löytyy luvusta X Palkanmääräämisen laskentakaavoja.

5.1 Päätoiminen tuntiopettaja ammatillisessa oppilaitoksessa (liite 4)

Päätoiminen tuntiopettaja, joka opettaa ainoastaan ammattioppilaitoksessa esimerkiksi keskimäärin 16 tuntia viikossa, saa osapalkan pitämiensä tuntien suhteessa opetettavan aineen opetusvelvollisuuteen.

Esimerkiksi liikuntaa edellä mainitun 16 tuntia viikossa opettavan tuntiopettajan palkan määräämistä varten haetaan tuntiopettajan oman pätevyyden ja opetettavan aineen mukaan määräytyvä peruspalkka liitteestä 4. Opetusvelvollisuus, joka on määritelty vuotuisena, muutetaan viikoittaiseksi opetusvelvollisuudeksi seuraavasti: liikunnan vuotuinen opetusvelvollisuus 874 jaetaan luvulla 38 ja näin saadaan viikoittaiseksi opetusvelvollisuudeksi 23. Kun tuntiopettajalla on ylempi korkeakoulututkinto ja opettajan kelpoisuus, peruspalkka II kalleusluokassa on 2 676,20. Tuntiopettajan, jolla ei ole yhtään vuosisidonnaista lisää, palkka on 16 : 25,50 x 2 676,20 = 1 679,18 €/kk.

Jos ammatillisten aineiden tuntiopettaja opettaa esimerkiksi keskimäärin 28 tuntia viikossa, tuntiopettaja on muodollisesti pätevä, hän on suorittanut insinöörin tutkinnon, mutta hänellä ei ole vuosisidonnaista lisää, hänen palkkansa määräytyy seuraavasti:

Ammatillisten aineiden vuotuinen opetusvelvollisuus 931 jaetaan luvulla 38, jolloin viikoittainen opetusvelvollisuus on 24,50. Tuntiopettajan peruspalkka kalleusluokassa II on 2 563,05 € ja lisäksi hänelle maksetaan ylituntipalkkio 3,5 tunnista. Ylituntipalkkio lasketaan II kalleusluokassa kertomalla tehtäväkohtainen palkka luvulla 0,84 ja tämä jaetaan opetusvelvollisuudella eli luvulla 24,50 saadaan luku 87,88 €, joka kerrotaan ylituntien määrällä 3,50, joten ylituntipalkkio kuukaudessa on 307,57 €.

Ammattioppilaitoksen opettajilla käytetään kahden numeron tarkkuudella olevaa desimaalilukua viikoittaisena opetusvelvollisuutena. Tuntiopettajan, joka opettaa eri opetusvelvollisuudella olevia aineita, painotettu opetusvelvollisuus lasketaan niin ikään desimaalilukuna, jota ei pyöristetä puolen tunnin tarkkuudella. Esimerkiksi teknikon tutkinnon suorittaneelle tuntiopettajalle vahvistetaan vuositasolla 513 työnopetusta ja 452 ammatillista teoria opetusta, hänen opetusvelvollisuutensa on:

(513 x 25,5) + (452 x 24,5) = 25,03
                  965 

Kun tuntiopettajan viikoittaiseksi kokonaistuntimääräksi muodostuu 25,39, jää hänelle korvattavia ylitunteja 0,36 tuntia. Ylituntipalkkioperusteena jakajana käytetään lukua 25,03.

Muissa oppilaitosliitteissä opetusvelvollisuus on aina kokonaisluku.

5.2 Päätoiminen tuntiopettaja kauppaoppilaitoksessa (liite 5)

Päätoimiseen tuntiopettajan palkka kauppaoppilaitoksessa määräytyy periaatteessa samoin perustein kuin ammatillisessa oppilaitoksessa.

Esimerkiksi äidinkielen tuntiopettaja, jolla on ylempi korkeakoulututkinto ja muodollinen kelpoisuus, mutta ei vuosisidonnaista lisää, opettaa yhteensä 20 tuntia viikossa. Tuntiopettajan peruspalkka II kalleusluokassa on 2 785,17 € ja opetusvelvollisuus 17 tuntia. Tämän lisäksi maksetaan 3 ylitunnista seuraavasti: 2 785,17 x 0,84 : 17 x 3  = 412,86 €.

5.3 Päätoiminen tuntiopettaja sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksessa tai metsä- ja puualan oppilaitoksessa (liitteet 7 ja 8)

Näissä liitteissä viranhaltijat ovat kokonaistyöajassa. Työnantaja voi päättää ottaako päätoimisen tuntiopettajan kokonaistyöaikaan vai opetusvelvollisuustyöaikajärjestelmään. Viimeksi mainittua järjestelmää käytetään yleensä, jos tuntiopettaja opettaa monialaisessa oppilaitoksessa useamman liitteen alaista opetusta eikä vain sosiaali- ja terveysalan tai metsä- ja puualan oppilaitosten liitteissä. Tällöin opetusvelvollisuus teoriaopetuksessa on 22 ja käytännönläheisessä opetuksessa 25 tuntia viikossa.

Kokonaistyöaikaan otetun tuntiopettajan palkka määräytyy samoin perustein kuin viranhaltijankin. Tuntiopettaja, jonka kokonaistyöajan osuus on vähintään 19 tuntia viikossa tai 760 tuntia vuodessa, on päätoiminen. Tällaisen tuntiopettajan palkka on samassa suhteessa alempi, kuin mitä tuntiopettajalle määrätty työaika on kokonaistyöaikaa lyhyempi.

5.4 Päätoiminen tuntiopettaja monialaisessa ammatillisessa oppilaitoksessa

Monialainen ammatillinen oppilaitos voi olla nimeltään esimerkiksi palvelualojen ammatti-instituutti, jossa opetetaan seuraavia koulutusaloja: matkailu-, ravitsemis- ja talousalaa sekä sosiaali- ja terveysalaa. Tämän oppilaitoksen opetushenkilöön sovelletaan kolmen ensimmäisen alan osalta virkaehtosopimusliitettä 4 (ammattioppilaitos) ja kahden viimeksi mainitun osalta liitettä 7 (sosiaali- ja terveysalan oppilaitos). Oppilaitos on niin sanottu monialainen ammatillinen oppilaitos.

Jos tuntiopettaja opettaa monialaisessa oppilaitoksessa koulutusaloilla, joiden palvelussuhteen ehdot määräytyvät eri liitteiden mukaan, lasketaan tuntiopettajalle sekä painotettu peruspalkka että opetusvelvollisuus.

Esimerkki 1

Palvelualojen ammatti-instituuttiin palkataan muodollisesti kelpoinen, mutta ilman työkokemusta oleva tuntiopettaja. Opettaja palkataan opettamaan liikuntaa liitteen 4 mukaisessa opetuksessa yhteensä 10 tuntia ja liitteen 7 mukaisessa opetuksessa yhteensä 12 tuntia viikossa. Hänelle lasketaan painotettu peruspalkka ja painotettu opetusvelvollisuus, jonka mukaan hänen palkkansa maksetaan. Liitteen 4 mukainen peruspalkka on ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneella II kalleusluokassa 2 676,20 € ja liitteen 7 mukainen peruspalkka on 3 031,81 €.

Painotettu peruspalkka on (10 x 2 676,20) + (12 x 3 031,81) : 22 = 2 870,17 €

Painotettu opetusvelvollisuus on (10 x 25,50) + (12 x 25) : 22 = 25,23

Tuntiopettajan palkka on siis 22 : 25,23 x 2 870,17 = 2 502,72 €

Mikäli tällä tuntiopettajalla olisi pitkä työkokemus takanaan ja hänellä olisi oikeus vuosisidonnaiseen lisään, määräytyisi se sen liitteen määräysten mukaan, missä opetusta on eniten. Tässä tapauksessa siis liitteen 7 mukaan.

Esimerkki 2

Kieliä (kun ammatillinen teoria-aine) opettava tuntiopettaja, jolla on ylempi korkeakoulututkinto ja 5 vuotta opettajan palvelua, opettaa C osion kaupan liitteen 5 opetuksessa 15 tuntia viikossa ja ammattioppilaitoksen liitteen 4 opetuksessa 8 tuntia viikossa.

Peruspalkka kalleusluokassa II, liitteessä 5 = 2 785,17 € ja liitteessä 4 = 2 676,20 €.

Painotettu peruspalkka 
(15 x 2 785,17) + (8 x 2 676,20) = 2 747,27 €   
                        23 

Painotettu opetusvelvollisuus 
(15 x 20) + (8 x 20,50) = 20,17
               23 


Ylituntipalkkio 23 – 20,17 = 2,83.

Ylituntipalkkio maksetaan 2,83 ylitunnilta:

2 747,27 x 0,84 = 114,41 x 2,83 = 323,79 € 
          20,17

Vuosisidonnainen lisä määräytyy liitteen 5 määräysten mukaisesti, koska opettajalla on liitteessä 5 enemmän tunteja. Tuntiopettajan painotettu peruspalkka + vuosisidonnainen lisä (peruspalkka kerrottuna vuosisidonnaisten lisien prosentilla), 2 747,27 x 1,06 = 2 912,11 €.

6. Sivutoiminen tuntiopettaja

Sivutoimiselle tuntiopettajalle maksetaan oppitunneista tuntipalkkio, joka määräytyy sen mukaan, missä ja mitä opetusta tuntiopettaja antaa. Tuntipalkkiot maksetaan jokaisesta oppitunnista erikseen. Painotuslaskelmia ei tehdä.

Sivutoimisen tuntiopettajan tuntipalkkio pidetyltä tunnilta lasketaan samoin kuin kertatuntipalkkio. (Ks. luku IV kohta 7.2).

Sivutoimiselle tuntiopettajalle maksetaan työnantajan määräämän täydennyskoulutuksen, reservin kertausharjoitusten sekä itsenäisyyspäivän ajalle sijoitettujen oppituntien palkkio, muita etuuksia sivutoimisilla tuntiopettajilla ei ole. Sivutoimiselle tuntiopettajalle maksetaan sairausajan palkkaa tietyin edellytyksin OVTES:n A osion sivutoimisia tuntiopettajia koskevan luvun mukaisesti. (Ks. luku VII kohta 4.1.4).

7  Eri oppilaitosten yhteiset päätoimiset tuntiopettajat

Eri oppilaitosten yhteisillä päätoimisilla tuntiopettajilla tarkoitetaan tuntiopettajaa, joka kerää päätoimisuutensa useamman eri oppilaitoksen tuntien perusteella (ks. luku VIII kohta 2.). Tuntiopettajan palkka määräytyy kunkin oppilaitoksen osalta erikseen asianomaisen sopimusliitteen mukaisesti.

Jokaisessa oppilaitoksessa lasketaan se tuntien määrä, joka siinä oppilaitoksessa kuuluu maksettavan varsinaisen palkan piiriin ja se tuntien määrä, joka siinä oppilaitoksessa muodostuu ylitunneiksi ja joilta maksetaan ylituntipalkkio. Varsinaisen palkan määrittävät tunnit pyöristetään lähimpään tai lähimpään alempaan kokonaislukuun.

Esimerkiksi liikunnan opettajan kelpoisuuden omaava tuntiopettaja opettaa ammattioppilaitoksessa (liite 4) 12 tuntia ja lukiossa (liite 2) 13 tuntia viikossa. Ammattioppilaitoksessa liikunnan opetusvelvollisuus on 25,5 tuntia ja, kun tuntiopettajan kokonaistuntimäärä ei ylitä opetusvelvollisuutta, maksetaan palkka ammattioppilaitoksessa seuraavasti:

12 : 25,5 x 2 676,20 €

OVTES A osio 52 § 3 mom.). Opettajalla ei ole vuosisidonnaista lisää.

Jos samalla tuntiopettajalla on seuraavana lukuvuonna tunteja ammattioppilaitoksessa 15 ja lukiossa 14, tuntien yhteistuntimäärä nousee 29 tunniksi, jolloin ammattioppilaitoksessa joudutaan laskemaan varsinaisen palkan tuntien osuus ja ylituntien osuus seuraavasti: varsinainen palkka maksetaan tuntimäärästä 15 x 25,5 : 29 = 13,19 ja näin ollen ylituntien osuudeksi jää 1,81 tuntia (15 – 13,18 = 1,81).

Palkka on 13,19 : 25,5 x 2 676,20 (II kalleusluokka) = 1 384,28 ja

1,81 ylituntia on (2 676,20 x 0,84) : 25,50 = 88,16 x 1,81 = 159,56 €/kk.

Lukiotuntien osalta sovelletaan lukion liitettä 2.

Jos yksi kuntayhtymä tai kunta ylläpitää useampaa hallinnollista itsenäistä oppilaitosta, käytetään palkanlaskennassa nimenomaan tätä periaatetta eikä palkkaa tai opetusvelvollisuutta voida laskea, kuten monialaisessa ammatillisessa oppilaitoksessa.

8. Osio C:n ja E:n sopimusmääräysten soveltaminen opettajaan (1.1.2012 – 31.7.2018)

OVTES:n osion C:n ja E:n sopimusmääräyksiä voidaan soveltaa opettajaan, joka opettaa aikuiskoulutuskeskuksessa, kun koulutuksen järjestäjällä ei ole erillistä aikuiskoulutuskeskusta.

Jos koulutuksen järjestäjä on soveltanut opettajaan ennen 1.1.2012 osio C liitteiden 4–9 mukaisia palvelussuhteen ehtoja, edellyttää E osion soveltaminen opettajan suostumusta, jollei kyseessä ole uuden viran tai vastaavan tehtävän hoitaminen. 

Mikäli koulutuksenjärjestäjällä on ollut erillinen aikuiskoulutuskeskus ja sen lakkautettuaan se on edelleen paikallisesti soveltanut opetushenkilöstöön E osion palvelussuhteen ehtoja, työnantaja voi edelleen soveltaa E osion palvelussuhteen ehtoja opettajaan, joka on työnantajan palveluksessa 1.1.2012 ja, johon on sovelletettu E osiota. E osiota voidaan soveltaa niin kauan aikaa kuin palvelussuhde jatkuu keskeytymättömänä.

Jos opettaja opettaa ammattioppilaitoksen, kauppaoppilaitoksen, taide- ja viestintäkulttuurioppilaitoksen tai merenkulkuoppilaitoksen nuorisoasteella vähintään 50 % opetusvelvollisuudestaan hänen palvelussuhteensa ehtoihin sovelletaan ammatillisia oppilaitoksia koskevia liitteitä 4–6 ja/tai 9. Muussa tapauksessa työnantaja voi soveltaa opettajan palvelussuhteen ehtoina ammatillista aikuiskoulutuskeskusta koskevaa E osiota.

Jos opettajan opetustyöhön varattavissa olevasta työajasta vähintään 50 % kertyy sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksen tai metsä- ja puutalousalan oppilaitoksen nuorisoasteelta, hänen palvelussuhteensa ehtoihin sovelletaan ammatillisia oppilaitoksia koskevia liitteitä 7 ja 8.  Muussa tapauksessa työnantaja voi soveltaa opettajaan palvelussuhteen ehtoina ammatillisista aikuiskoulutuskeskusta koskevaa E osiota.

9. Aikuiskoulutuskeskuksen (osio E) tuntien huomioon ottaminen C osion tuntiopettajan päätoimisuuden täyttymisessä (1.1.2012 – 31.7.2018)

Mikäli koulutuksen järjestäjällä on erillinen aikuiskoulutuskeskus, voidaan osion C tuntiopettajan päätoimisuuteen lukea E osion opetustunteja toisin kuin OVTES:n A osion 51 § 2 momentissa on määrätty. Tuntiopettajan palkkaus määräytyy edellä mainitusta huolimatta A osion 52 §:n 3 momentin mukaisesti. Opettajaan sovelletaan useamman oppilaitoksen tuntien perusteella päätoimiseksi tulevan tuntiopettajan palkan määräytymistä, joten palkka määräytyy kunkin oppilaitoksen osalta erikseen asianomaisen liitteen mukaisesti. Tuntiopettajalle määrätään kussakin oppilaitoksessa erikseen peruspalkat/palkka ja opetusvelvollisuustyöaika. (Ks. kohta 7).

10  Päätoimisen tuntiopettajan palkan laskentaesimerkkejä

I Päätoiminen tuntiopettaja yhdessä oppilaitoksessa

Päätoiminen tuntiopettaja ammatillisessa oppilaitoksessa, jossa opetushenkilöstöön sovelletaan vähintään kahta OVTES:n liitteistä 4–9 (= monialainen ammatillinen oppilaitos)​

Tuntiopettaja opettaa äidinkieltä tekniikan ja liikenteen koulutusalalla 7 tuntia, matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla 6 tuntia sekä kaupan ja hallinnon koulutusalalla 10 tuntia. Hänellä on ylempi korkeakoulututkinto ja opettajan kelpoisuus ja vuosisidonnaiseen lisään oikeuttavaa palvelua 5 vuotta.​

Tekniikka ja liikenne
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala >> liite 4​

Kauppa- ja hallinto >>  liite 5
 

Vuosiviikkotunnit 13
Opetusvelvollisuus = 20,50​

Vuosiviikkotunnit 10
Opetusvelvollisuus = 17​

Painotettu opv  
(20,50 x 13) + (10 x 17) = 18,98 
                   23

Opettajan tehtäväkohtainen peruspalkka on yhtä suuri kuin hinnoittelutunnuksen mukainen peruspalkka:​

Hinnoittelutunnuksen mukainen
peruspalkka II: 2 676,20 €

 

Hinnoittelutunnuksen mukainen peruspalkka II:
2 785,17 €

Painotettu peruspalkka
(2 676,20 x 13) + (2 785,17 x 10) = 2 723,58 €
                        23

Vuosisidonnaiset lisät määräytyvät sen virkaehtosopimusliitteen mukaan, jonka mukaista opetusta tuntiopettaja antaa eniten, ts. tässä tapauksessa liitteen 4 mukaan.

Tuntiopettajalle maksettava palkka on seuraava:

2 723,58 x 1,06 = 2 887 €

Yli painotetun opv:n 23 - 18,98 = 4,02 ylituntia
Ylituntipalkkioperuste 2 723,58 x 0,84 = 2 287,81
Ylituntipalkkio 2287,81 : 18,98 = 120,54
4,02 x 120,54 = 484,56 € ​

Kokonaisansio (2 887 + 484,56)​

3 371,56 €

II Päätoiminen tuntiopettaja eri oppilaitoksissa

Päätoimisen tuntiopettajan tunnit kuten edellisessä esimerkissä, mutta kaupan ja hallinnon koulutus annetaan saman työnantajan erillisessä itsenäisessä oppilaitoksessa. Ts. tuntiopettajan päätoimisuus täyttyy kahden eri oppilaitoksen tunneilla.

LIITE 4

LIITE 5

Opetustunnit 13

Opetustunnit 10

Opetusvelvollisuus 20,50

Opetusvelvollisuus 17

Varsinaisen palkan tuntien osuus:
13 x 20,50 = 11,59
    23

Varsinaisen palkan tuntien osuus:
10 x 17  = 7,39 ~ 7
    23

Ylituntipalkkioperusteella jää maksettavaksi 1,41 tuntia

Ylituntipalkkioperusteella jää maksettavaksi 3 tuntia

Vuosisidonnaisen lisän sisältämä palkka:
2 676,20 x 1,06 = 2 836,78 €

Vuosisidonnaisen lisän sisältämä palkka:
2 785,17 x 1,06 = 2 952,28 €

Varsinainen palkka:
11,59 : 20,50 x 2 836,78 =
1 603,82 €  

Varsinainen palkka:
7 : 17 x 2 952,28 =
1 215,64 €

Ylituntipalkkioperuste:
2 676,20 x 0,84 = 2 248,01

Ylituntipalkkioperuste:
2 785,17 x 0,84 = 2 339,54

Ylituntipalkkio:
2 248,01 : 20,50 = 109,66

Ylituntipalkkio:
2 339,54 : 17 = 137,62

Ylitunnit yhteensä
1,41 x 109,66  =154,62 €

Ylitunnit yhteensä
3 x 137,62 = 412,86 €

Kokonaisansio 1 758,44 €

Kokonaisansio 1 628,50 €

Työnantajan maksettava palkka yhteensä on

3 386,94 (1 758 + 1 628,50)