Ohje
KVTES

Lastentarhanopettajan työaikaa koskevaan erityismääräykseen muutoksia 1.5.2018 alkaen

Päiväkodin johtajan, lastentarhanopettajan ja erityislastentarhanopettajan työaikaa koskeva erityismääräys muuttuu 1.5.2018 alkaen. Uudistuneen sopimusmääräyksen vuoksi kunnassa on tarpeen muuttaa voimassa olevia lastentarhanopettajan työaikaa koskevia ohjeistuksia.

Työmarkkina-asiamies Canelia Wessman: Varhaiskasvatuksen työajan erityismääräykset ja sak-työaika (15.4.2019)

1. Miten päiväkodin johtajan, lastentarhanopettajan ja erityislastentarhanopettajan työaikaa koskevaa erityismääräys muuttuu 1.5.2018 alkaen?

Työaikamääräykseen tehtiin kolme suurta muutosta:

 • Viikkotyöajasta varattava työaikaosuus nousi noin 13 prosenttiin.
   
 • Viikkotyöajasta varattava työaikaosuus on tarkoitettu suunnittelu-, arviointi- ja kehittämistehtäviin sekä varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmien laatimiseen. Jatkossa yhteistyötehtäviin pitää varata työaikaa edellä mainittuihin tehtäviin varatun ajan lisäksi.
   
 • Määräyksen soveltamisala laajennettiin koskemaan varhaiskasvatuksessa työskentelevien johtajien ja opettajien lisäksi sairaaloissa työskenteleviä erityislastentarhanopettajia ja lastentarhanopettaja.

2. Miksi päiväkodin johtajan, lastentarhanopettajan ja erityislastentarhanopettajan työaikaa koskevaa erityismääräys muuttuu 1.5.2018 alkaen?

Sopimusmääräyksen uudistus liittyy näiden ammattiryhmien työssä tapahtuneisiin muutoksiin kymmenen viime vuoden aikana sekä muun muassa varhaiskasvatuksen lakisääteisten tavoitteiden ja suunnitelmien määrän ja laadun kehitykseen.

Päiväkodin johtajien, lastentarhanopettajien ja erityislastentarhanopettajien pedagogisen suunnittelun sekä arviointi- ja kehittämistehtävien (SAK) määrä on varhaiskasvatuslain velvoitteiden myötä selkeästi lisääntynyt. Varhaiskasvatussuunnitelmien laatimisesta vastaa lain mukaan varhaiskasvatuksen opettaja.

Ajankohta 1.5.2018 määräytyi siitä syystä, että toukokuussa tulee voimaan muitakin uudistettuja työaikamääräyksiä. Sopimuskauden alkuun jätettiin aikaa uusien sopimusmääräysten täytäntöönpanon valmisteluun sekä digitaalisten työajan suunnittelu- ja seurantaohjelmien päivityksiin.

3. Millä tavalla päiväkotien voimassa olevia, lastentarhanopettajan työaikaa koskevia ohjeistuksia tulee muuttaa?

Uudistuneen sopimusmääräyksen johdosta kunnassa on tarpeen muuttaa voimassa olevia lastentarhanopettajan työaikaa koskevia ohjeistuksia ennen toukokuuta 2018. Uutta ohjeistusta on hyvä valmistella päiväkodin johtajien ja lastentarhanopettajien edunvalvonnasta vastaavien pääluottamusmiesten kanssa.

Tämän jälkeen päiväkodin johtaja käsittelee päiväkodissa tai varhaiskasvatusyksikössä opetus- ja kasvatushenkilöstön työajankäytön muutokset henkilöstön kanssa. Toiminnan suunnittelun yhteydessä on tärkeää luoda suuntaviivat lapsiryhmän ulkopuoliselle työskentelylle koko lukuvuoden/toimintavuoden ajaksi.

Asiasta on syytä tiedottaa myös koko henkilöstölle, sillä työyhteisön on kokonaisuudessaan hyvä tietää työajan käyttöä koskevat pelisäännöt.

4. Miten suunnittelu-, arviointi- ja kehittämistehtäviin tarvittava aika otetaan huomioon työvuoroluettelossa?

Edellä mainittujen ammattiryhmien työaika suunnitellaan niin, että työvuoroluetteloon varataan kulloinkin riittävä aika lapsiryhmän ulkopuolella tehtäviin

 • varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opetus- ja kasvatustyön suunnitteluun
 • arviointi- ja kehittämistehtäviin
 • sekä esiopetus- ja varhaiskasvatussuunnitelmien laatimiseen.

Edellä mainittuihin tehtäviin katsotaan yleisesti kuluvan noin 13 prosenttia työajasta eli viikossa näihin tehtäviin tulee varata työvuoroluettelosta noin 5 tuntia.

Työntekijän ja/tai viranhaltijan pitää voida tosiasiallisesti tehdä suunnittelu-, arviointi- ja kehittämistehtäviä työvuoroluetteloon merkittynä ajankohtana. SAK-aikaa ei pidä jakaa liian pieniin osiin tai merkitä sellaiseen ajankohtaan, jolloin pedagogista asiantuntijuutta tarvitaan erityisen paljon lapsiryhmässä.

5. Mihin tehtäviin viikkotyöajasta varattava noin 13 prosentin työaikaosuus on tarkoitettu?

Uuden sopimusmääräyksen mukaan tämä työaikaresurssi on tarkoitettu työhön, jota lastentarhanopettajat ja erityislastentarhanopettajat tekevät lapsiryhmän ulkopuolella kuten

 • varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opetus- ja kasvatustyön pedagoginen suunnittelu
 • arviointi- ja kehittämistehtävät
 • sekä esiopetus- ja varhaiskasvatussuunnitelmat.

Lapsiryhmän opetukseen ja kasvatukseen osallistuvan päiväkodin johtajan tai vastaavassa asemassa olevan varajohtajan tai lastentarhanopettajan työajan käyttöä suunniteltaessa on otettava huomioon päiväkodin johtamiseen ja esimiestyöhön tarvittava aika sekä suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen sekä yhteistyöhön tarvittava aika.

Näiden ammattiryhmien tekemiä varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen suunnittelu-, arviointi- ja kehittämistehtäviä voidaan tehdä itsenäisesti tai lastentarhanopettajien tai erityislastentarhanopettajan ja lastentarhanopettajan yhteisenä suunnitteluna. Lain mukaan opettaja vastaa varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmista.

6. Millä ajalla yhteistyötehtäviä hoidetaan?

Kaikki työtehtävät suoritetaan säännöllisen työajan puitteissa, ja työtehtäviin käytetty aika on työaikaa.

Työvuoroluettelosta tulee varata kulloinkin riittävä aika lasten vanhempien tapaamisiin sekä moniammatilliseen- ja asiantuntijayhteistyöhön.

Jatkossa yhteistyötehtäviin käytettävä työaika tulee varata suunnittelu- arviointi- ja kehittämistehtäviin varatun ajan lisäksi.

7. Mitä tarkoitetaan moniammatillisella tai asiantuntijayhteistyöllä?

Moniammatillinen yhteistyö on päiväkodin sisäistä yhteistyötä, jota tehdään oman henkilökunnan kesken, kuten esimerkiksi tiimi- ja henkilöstöpalaverit.

Asiantuntijayhteistyö on monialaista yhteistyötä, jota tehdään eri sektoreiden välillä, kuten esimerkiksi opetustoimen, terveydenhuollon ja sosiaalitoimen kanssa.

8. Voiko tätä työaikaresurssia käyttää koko henkilöstön yhteisiin viikkopalavereihin tai kehittämis- tai koulutustilaisuuksiin tai vanhempien osallisuuden mahdollistavaan suunnitteluun?

Työaikaresurssi on tarkoitettu käytettäväksi lapsiryhmän ulkopuolella tehtäviin

 • varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opetus- ja kasvatustyön pedagogiseen suunnitteluun
 • arviointi- ja kehittämistehtäviin
 • sekä esiopetus- ja varhaiskasvatussuunnitelmien laatimiseen.

Koko henkilöstöä koskeviin palavereihin sekä kehittämis- ja koulutustilaisuuksiin tarvittava aika tulee varata suunnittelu- arviointi- ja kehittämistehtäviin varatun ajan lisäksi.

Vanhempien tapaamisiin tarvittava aika tulee varata suunnittelu- arviointi- ja kehittämistehtäviin varatun ajan lisäksi riippumatta siitä, mitä asioita vanhempien tapaamisessa käsitellään.

9. Voiko suunnittelu-, arviointi- ja kehittämisajan osuus vaihdella toimintavuoden aikana?

Suunnittelu- arviointi- ja kehittämisajan tarve voi vaihdella esimerkiksi kuukausittain muun muassa lastentarhanopettajan tehtävistä ja toiminnan tarpeista lähtien.

Toimintakauden alussa suunnittelutarve on suurempi ja vastaavasti toimintakauden lopussa arviointi ja kehittäminen ovat suuremmassa roolissa. Suunnitelmien laatimiseen tarvittavan ajan määrä voi vaihdella, sillä lasten esiopetus- ja varhaiskasvatussuunnitelmien laatiminen ei välttämättä sijoitu tasaisesti jokaiselle kuukaudelle toimintavuoden aikana.

10. Voiko lastentarhanopettaja tehdä suunnittelu-, arviointi- ja kehittämistehtäviä kotonaan? Miten se merkitään työvuoroluetteloon?

Osa työajasta voidaan käyttää esimiehen antamien tarkempien ohjeiden mukaisesti työpaikan ulkopuolella. Esimerkiksi opettajan itsenäisesti tekemiä suunnittelu-, arviointi- ja kehittämistehtäviä voidaan tehdä myös etänä. Yhteinen suunnittelu ja lasten henkilökohtaiset suunnitelmat tehdään yleensä työpaikalla.

Vahvistettuun työvuoroluetteloon tulee merkitä kaikki lapsiryhmän ulkopuolella tehtävään työhön varattu työaika. Tästä työajasta osa voidaan merkitä työvuoron alkuun tai loppuun työpaikan ulkopuolella tehtävää työtä varten. Työn tekemisestä työpaikalla tai sen ulkopuolella päättää työnantaja/esimies. Toteutumaosioon tulee vastuukysymysten vuoksi kirjata, onko työ tehty työpaikalla vai sen ulkopuolella.

11. Millaisia edellytyksiä voidaan asettaa suunnittelutehtäviin tarvittaville, asianmukaisille työtiloille ja välineille?

Lasten esiopetus- ja varhaiskasvatussuunnitelmat on yleensä laadittava työpaikalla, jotta salassapitomääräyksiä noudatetaan. Tästä syystä jokaisessa päiväkodissa pitäisi olla riittävästi rauhallisia työtiloja ja -välineitä tätä työtä varten.

Opettajan itsenäisesti hoitamia suunnittelu-, arviointi- ja kehittämistehtäviä voi tehdä myös kotona. Työnantaja voi päättää näin etenkin silloin, jos päiväkodin työtilat ovat riittämättömät.

Työnantajan järjestäessä työtilat on syytä arvioida muun muassa

 • tietokoneiden riittävyys
 • työtilan häiriöttömyys ja rauhallisuus sekä valaistus ja ilmanvaihto
 • työpöydän ja -tuolin säädettävyys
 • suunnittelumateriaalien säilytystilojen riittävyys
 • päiväkodin kaikkien opettajien mahdollisuus tehdä kirjallisia töitä tehtävään varattuna aikana ja mahdollisesti samaan aikaan.

Sivua on päivitetty 20.9.2018 tarkentamalla kohdassa 5, että opettaja vastaa varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmista.

Sivua on päivitetty 25.4.2019 lisäämällä sille video, jossa työmarkkina-asiamies Canelia Wessman kertoo työaikaa koskevasta erityismääräyksestä ja SAK-työajasta.

Sivua on päivitetty 3.10.2019 korjaamalla kohtaan 2, että varhaiskasvatussuunnitelmien laatimisesta vastaa lain mukaan varhaiskasvatuksen opettaja.