Virka- ja työmatkat ja niiden korvaukset

Matkakustannusten korvauksia koskevat määräykset ovat KVTES:n liitteessä 16. Lisäksi KT:n yleiskirjeillä tiedotetaan korvauksista sekä niiden muutoksista.

Työmatkalla junassa

Virkamatka ja virantoimitusmatka

Matkakustannusten korvaukseen oikeuttava virkamatka on kunnan tai kuntayhtymän asianomaisen viranomaisen antamaan matkamääräykseen perustuva matka, joka ei kuulu tavanomaiseen virkatoimintaan tai tavanomaisiin työtehtäviin. Virkamatka edellyttää matkustamista virkapaikan ulkopuolelle. Virantoimitusmatka on viranhaltijan tai työntekijän tavanomaiseen virkatoimintaan tai tavanomaisiin työtehtäviin liittyvä matka eli matkustaminen on päivittäistä, viikoittaista tai muuten toistuvaa.

Virka- ja virantoimitusmatka on tehtävä niin lyhyessä ajassa ja vähin kokonaiskustannuksin kuin mahdollista ottaen huomioon matkan ja hoidettavien tehtävien tarkoituksenmukainen suorittaminen. Tällöin on otettava huomioon paitsi matkustamiskustannusten korvaus ja päiväraha, myös mahdollisesti saavutettu työajan säästö.

Virka- ja virantoimitusmatkasta ei makseta korvausta enempää kuin olisi maksettava, jos matka olisi tehty kunnalle tai kuntayhtymälle edullisimmalla tavalla. Matkakustannuksina pidetään niitä ylimääräisiä menoja, joita viranhaltijalla/työntekijällä on ollut virkamatkan tai virantoimitusmatkan johdosta.

Virka- ja virantoimitusmatkasta maksetaan matkakustannusten korvauksena matkustamiskustannusten korvausta, päivärahaa, ateriakorvausta, majoittumis- tai hotellikorvausta ja yömatkarahaa. Virka- ja virantoimitusmatkojen osalta näiden korvausten maksun edellytykset ovat osin erilaiset. Lisäksi virkamatkasta aiheutuneina kuluina korvataan eräitä erikseen määriteltyjä välttämättömiä kuluja, ja oppikurssien ajalta maksetaan tietyin edellytyksin kurssipäivärahaa.

Työmatka

Työmatka eli matka asunnosta toimi-, työ- tai kokoontumispaikkaan ja takaisin ei yleensä oikeuta korvauksiin. Työmatkasta maksetaan korvausta vain seuraavissa poikkeustapauksissa:

 1. Jos viranhaltijalle tai työntekijälle on määrätty pysyväisluonteinen eli pääasiallinen toimipaikka ja matkasta asunnosta muuhun ensimmäiseen työpisteeseen tai vastaavasti viimeisestä työpisteestä asunnolle aiheutuu pysyväisluonteiselle toimipaikalle matkustamista suurempia kustannuksia, kustannusten erotus korvataan matkustamiskustannuksia koskevien määräysten mukaan.
   
 2. Jos toimipaikkaa siirretään tilapäisesti, jonka seurauksena työmatkakustannukset vakinaisesta asunnosta uuteen toimipaikkaan ovat huomattavasti suuremmat kuin pysyväisluonteiseen toimipaikkaan, korvataan tavanomaisia matkakustannuksia ylittävältä osalta enintään kuuden kuukauden ajan.
   
 3. Jos pysyväisluonteista toimipaikkaa ei ole määrätty virka-/työtehtävien laadun johdosta, niin matkasta asunnosta ensimmäiseen työpisteeseen ja viimeisestä työpisteestä asunnolle aiheutuvat menot korvataan siltä osin kuin matkat ylittävät työpäivässä yhteensä 15 kilometriä.
   
 4. Jos viranhaltija tai työntekijä on velvollinen saapumaan kunnallisen toimielimen kokoukseen, joka alkaa vähintään kaksi tuntia varsinaisen työajan päättymisen jälkeen ja hänelle aiheutuu kokouspaikalle saapumisesta kustannuksia, maksetaan hänelle näistä ja paluumatkasta asuntoon aiheutuneista suoranaisista vähimmäiskustannuksista korvaus.

Kunta tai kuntayhtymä voi antaa viranhaltijalle ja työntekijälle joukkoliikenteen henkilökohtaisen matkalipun asunnon ja työpaikan välistä matkaa varten, mikäli viranhaltijan tai työntekijän kanssa on sovittu lipun antamisesta osana palkkaa tai rahapalkan lisäksi.

Päiväraha

Päivärahan maksaminen edellyttää, että virkamatka ulottuu yli 15 kilometrin etäisyydelle viranhaltijan ja/tai työntekijän asunnosta ja virka- ja/tai työpaikasta mitattuna yleisesti käytettyä kulkutietä sen mukaan, tapahtuuko lähtö ja paluu asunnosta vai virka- ja/tai työpaikasta.

Mikäli viranhaltija ja/tai työntekijä joutuu poikkeuksellisesti tai työnantajan nimenomaisesta määräyksestä virantoimitusmatkalla yöpymään virka- ja/tai työtehtävien suorittamisen takia muualla kuin asunnossaan, maksetaan päiväraha samoin edellytyksin kuin virkamatkasta.

Päivärahan määräämisen perusteena käytettävä matkavuorokausi on se 24 tuntia kestävä ajanjakso, joka alkaa viranhaltijan ja/tai työntekijän lähtemisestä virka- ja/tai työpaikastaan tai asunnostaan ja päättyy hänen palaamiseensa virka-/työpaikkaansa tai asuntoonsa.

Osapäiväraha maksetaan, kun virkamatka on kestänyt

 1. yli kahdeksan tuntia
 2. yli kuusi tuntia, jos enemmän kuin kolme tuntia matkasta on tapahtunut kello 16.00–7.00.

Osapäiväraha on 19 euroa (v. 2018) jokaiselta asianomaiseen päivärahaan oikeuttavalta matkavuorokaudelta.

Kokopäivärahaa maksetaan, kun virkamatka on kestänyt yli 12 tuntia. Kokopäiväraha on 42 euroa (v. 2018) jokaiselta asianomaiseen päivärahaan oikeuttavalta matkavuorokaudelta.

Kun virkamatka on kestänyt enemmän kuin yhden matkavuorokauden ja virkamatkaan käytetty aika ylittää viimeisen täyden matkavuorokauden yli kahdella tunnilla, maksetaan tältä vajaalta matkavuorokaudelta uusi päiväraha osapäivärahana, jos ylittävä aika on enintään 12 tuntia ja kokopäivärahana, jos ylittävä aika on enemmän kuin12 tuntia.

Milloin viranhaltija/työntekijä on jonakin matkavuorokautena saanut tai hänellä olisi ollut mahdollisuus saada maksuton tai matkalipun tai hotellihuoneen hintaan sisältynyt lounas ja päivällinen, maksetaan päiväraha tältä matkavuorokaudelta 50 prosentilla alennettuna. Osapäivärahan alentamiseen riittää yksikin ateria. Päiväraha ei alene, jos hotellihuoneen hintaan tai muuhun täysihoitoon sisältyy aamiainen, päivä- tai iltakahvi.

Ulkomaan päiväraha

Päiväraha määräytyy sen maan tai alueen mukaan, missä matkavuorokausi päättyy. Jos matkavuorokausi päättyy laivalla tai lentokoneessa, määräytyy päiväraha sen maan tai alueen mukaan, josta laiva tai lentokone on viimeksi lähtenyt tai Suomesta lähdettäessä ensiksi saapuu.

Viimeisen ulkomailla päättyneen täyden matkavuorokauden ylittävältä virkamatkan ajalta maksetaan päivärahaa seuraavasti:

 1. 35 % viimeisen ulkomailla päättyneen täyden matkavuorokauden mukaisesta päivärahasta, jos ylittävä aika on yli kaksi tuntia
 2. 65 % viimeisen ulkomailla päättyneen täyden matkavuorokauden mukaisesta päivärahasta, jos ylittävä aika on yli 12 tuntia
 3. kotimaassa päättyvän täyden matkavuorokauden ylittävältä ajalta kotimaan päivärahaa koskevien määräysten mukaisesti.

Mikäli virkamatkaan käytetty kokonaisaika jää alle 24 tunnin, maksetaan päiväraha kotimaan matkojen määräysten ja euromäärien mukaisesti. Jos virkamatka on kuitenkin kestänyt yli 15 tuntia ja siitä ajasta on virantoimituksen tai muun pätevän syyn vuoksi oleskeltu yli viisi tuntia ulkomaan alueella, päiväraha määräytyy kyseisen maan tai alueen mukaan.

Laivaseminaareista sekä kokous- ja koulutusristeilyistä suoritetaan päivärahaa kotimaan matkojen säännösten ja määräysten mukaisesti.

Matka-ajan lukeminen työaikaan

Matkaan käytettyä aikaa ei lueta työaikaan, ellei sitä samalla ole pidettävä työsuorituksena.

Virkamatkaan käytetystä ajasta luetaan työajaksi vain virkatehtävien/työtehtävien suorittamiseen kulunut aika. Mikäli viranhaltija/työntekijä on käyttänyt työaikaansa matkustamiseen, ei hänen työaikaansa tämän vuoksi pidennetä.

Virantoimitusmatkoilla matkustaminen työpisteestä toiseen työpäivän kuluessa luetaan työajaksi edellyttäen, että matkustetaan kustannuksiltaan edullisimmalla tavalla suorinta ja nopeinta reittiä.

Esimerkkejä virka- ja työmatkojen korvauksista

Virka- ja työmatkojen matkakorvaukset

 

Esimerkki 1

Viranhaltija tai työntekijä menee aamulla asunnoltaan pääasialliselle toimipaikalleen. Työpäivän aikana hän menee kokouspaikkaan A, josta ajaa työpäivän päätyttyä asuntoonsa.

 • Tavanomainen työmatka asunnosta pääasialliseen toimipaikkaan ei oikeuta korvauksiin. Matka pääasiallisesta toimipaikasta kokouspaikkaan A on virantoimitusmatka, josta maksetaan kilometrikorvaukset 12 kilometriltä. Matka kokouspaikasta A asunnolle on työmatka. Siitä ei makseta korvauksia, koska matkasta viimeisestä työpisteestä asunnolle ei aiheudu suurempia kustannuksia kuin matkasta pääasiallisesta toimipaikasta asunnolle olisi aiheutunut.

Esimerkki 2

Työntekijä menee aamulla asunnoltaan tilapäiseen työpaikkaan A. Työpäivän aikana hän siirtyy kokouspaikkaan B, josta ajaa työpäivän päätyttyä asuntoonsa.

 • Työmatka asunnosta tilapäiseen työpaikkaan A ei oikeuta korvauksiin, koska matkasta ensimmäiseen työpisteeseen ei aiheudu suurempia kustannuksia kuin matkasta pääasialliseen toimipisteeseen. Matka tilapäisestä työpaikasta A kokouspaikkaan B on virantoimitusmatka, josta maksetaan kilometrikorvaukset 5 kilometriltä. Työmatka kokouspaikasta B asuntoon oikeuttaa kilometrikorvauksiin 12 kilometriltä (25 km – 13 km), koska matkustaminen viimeisestä työpisteestä asunnolle aiheuttaa suuremmat kustannukset kuin matka pääasiallisesta toimipaikasta asunnolle.

 

Yhteystiedot

Anne Kiiski

Anne Kiiski

neuvottelupäällikkö
Puhelin:
+358 9 771 2508
Matkapuhelin:
+358 50 414 0718
Sähköposti:
Anne.Kiiski@kt.fi
Organisaatio:
KT Kuntatyönantajat
Yleiset palvelussuhdeasiat

Merja Renko

työmarkkina-asiamies
Puhelin:
+358 9 771 2111
Matkapuhelin:
+358 50 305 3026
Sähköposti:
Merja.Renko@kt.fi
Organisaatio:
KT Kuntatyönantajat
Yleiset palvelussuhdeasiat