Yhteistoiminta maakunta- ja sote-uudistuksessa

Kunnissa ja kuntayhtymissä noudatetaan lakia työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa eli yt-lakia. Maakunta- ja sote-uudistuksessa on kyse sekä henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavasta palvelutuotannon muutoksesta (4 §) että liikkeen luovutuksesta (11 §).

KT tukee maakunta- ja sote-uudistuksessa

Maakunta- ja sote-uudistuksessa kuntien ja kuntayhtymien on huolehdittava esivalmisteluvaiheesta lähtien jatkuvasta viestinnästä henkilöstölle ja aloitettava yt-lain mukainen yhteistoimintamenettely.

Kuntien ja kuntayhtymien on hyödyllistä varautua maakunta- ja sote-uudistukseen liittyvään henkilöstötietojen luovuttamiseen

Kun maakunta- ja sote-uudistusta koskevat lait  tulevat voimaan, on luovuttavissa organisaatioissa aloitettava kunnallisen yhteistoimintalain mukaiset yt-menettelyt. Tässä vaiheessa yt-menettelyssä käsitellään maakuntavalmistelussa käytettävien henkilö- ja palvelussuhdetietojen luovuttamista.

Lain nojalla maakuntiin tai maakuntien omistamiin tukipalveluyhtiöihin siirtyvästä henkilöstöstä kerätään ja luovutetaan tiedot. Tietoja tarvitaan muun muassa maakunnan talous- ja henkilöstösuunnittelua varten. Yhteistoimintamenettelyssä annetaan lisäksi ennakkotietoa kyseisten henkilöiden siirtymisestä maakunnan palvelukseen. Varsinaiset liikkeen luovutukseen liittyvät yhteistoimintaneuvottelut käydään kuitenkin vasta vuonna 2020.

Hyvään henkilöstöpolitiikkaan kuuluu, että lain mukaisen edustuksellisen yt-menettelyn lisäksi tietojen luovutuksen piirissä olevalle henkilöstölle on tiedotettu asiasta sekä työyhteisö- että yksilötasolla.

Yhteistoiminta kunnissa ja maakunnissa

Yhteistoimintamenettelyt on käytävä ennen henkilöstön siirtoja kunnasta tai kuntayhtymästä maakuntaan niin, että ne on saatu päätökseen hyvissä ajoin syksyllä 2020. Virallisen yhteistoiminnan lisäksi KT suosittelee, että henkilöstöä informoidaan muutoksista pitkin matkaa.

Maakunta- ja sote-uudistuksessa tarvitaan kolmenlaisia yhteistoimintamenettelyjä. Henkilöstön siirto kunnalta maakunnalle edellyttää, että sekä luovuttaja, väliaikaishallinto ja luovutuksensaaja käyvät yt-lain 4 ja 11 §:ien mukaiset yhteistoimintamenettelyt. Tämä tarkoittaa sitä, että jokainen luovuttaja eli kuntatyönantaja käy itsenäisesti yhteistoimintamenettelyt.

Väliaikaishallinnossa tullaan tekemään maakuntia sitovia päätöksiä, joten myös väliaikaishallinnossa asioita käsitellään yhteistoiminnassa. Lisäksi luovutuksensaaja eli maakunta (liikelaitos), maakuntakonsernin osakeyhtiö ja valtakunnallisen palvelukeskuksen osakeyhtiö käyvät omat yhteistoimintamenettelyt.

On myös mahdollista, että yhteistoimintamenettelyjä on käytävä useassa eri vaiheessa, jos henkilöstö siirtyy ensin maakuntaan ja myöhemmin maakuntakonsernin osakeyhtiöön.

1.1.2021 sekä maakunnassa että jokaisessa yhtiössä on oltava oma yhteistoimintaelin. Tässä vaiheessa ei ole vielä selvää, miten henkilöstön edustajat nimetään elimiin.

Osakeyhtiöt noudattavat lakia yhteistoiminnasta yrityksissä ja maakunta lakia työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa ja maakunnassa.

Yhteistoiminta maakuntien väliaikaishallinnossa

Maakuntien väliaikaishallinto tulee tekemään maakuntia sitovia henkilöstöä koskevia päätöksiä ja sopimuksia. Tämän vuoksi myös väliaikaishallinnolla on velvollisuus noudattaa yhteistoimintalain periaatteita.

Väliaikaishallinto perustaa väliaikaisen yhteistoimintaelimen toimikaudeksi 1.1.2019–31.12.2020.

Väliaikaishallinnossa henkilöstön edustajat valitaan maakunnan yhteistoimintaelimeen niin, että elin kootaan yhteistoimintalain 14 §:n mukaisesti tarkoituksenmukaisessa laajuudessa noudattaen samoja periaatteita kuin kunnan yhteistoimintaelimessä.

Yt-lain 19 §:ssä tarkoitetut yhdistykset tai niiden rekisteröidyt paikalliset alayhdistykset nimeävät maakuntaedustajat, jotka edustavat henkilöstöä yhteistoiminnassa. Kunnalliset pääsopijajärjestöt ohjeistavat asiasta tarkemmin.

Miten yhteistoimintamenettely etenee?

Yhteistoimintalain 5 §:n mukaan yhteistoimintamenettelyn piiriin kuuluva asia on käsiteltävä yhteistoimintamenettelyssä, ennen kuin työnantaja tekee ratkaisunsa. Laajakantoiset tai henkilöstöä yleisesti koskevat asiat käsitellään yhteistoimintaelimessä. Muun muassa henkilöstön siirtyminen kunnilta tai kuntayhtymiltä maakunnille kuuluu yhteistoimintaelimessä käsiteltäviin asioihin.

Työnantajan on annettava ennen yhteistoimintamenettelyn aloittamista asian käsittelyn kannalta tarpeelliset tiedot henkilöstölle. Tiedot tulee antaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ennen neuvottelujen alkamista, jotta niihin on mahdollista perehtyä riittävästi.

Liikkeen luovutuksessa liikkeen luovuttajan ja luovutuksensaajan on selvitettävä niille henkilöstön edustajille, joiden edustamia työntekijöitä luovutus koskee,

  • luovutuksen ajankohta tai suunniteltu ajankohta
  • luovutuksen syyt
  • luovutuksesta työntekijöille aiheutuvat oikeudelliset, taloudelliset ja sosiaaliset seuraukset sekä suunnitellut työntekijöitä koskevat toimenpiteet.

Luovuttajan on annettava edellä mainitut tiedot henkilöstön edustajille hyvissä ajoin ennen luovutuksen toteutumista. Luovutuksensaajan on puolestaan annettava kyseiset tiedot henkilöstön edustajille viimeistään viikon kuluttua luovutuksen toteutumisesta.

Yhteistoimintavelvoite on täytetty, kun asiasta on neuvoteltu ja tiedot annettu edellä mainituin tavoin.

Yhteystiedot

Muutostuki palvelusp

KT:n muutostuki sote- ja maakuntauudistuksessa

Sähköposti:
muutostuki@kt.fi