Väliaikaishallinto valmistelee maakuntien toiminnan aloittamista

Maakunta- ja sote-uudistusta koskevan lakikokonaisuuden on tarkoitus tulla voimaan tammikuussa 2019. Maakunnat perustetaan tästä ajankohdasta lukien ja myös väliaikaishallinto aloittaa toimintansa tuolloin.

KT tukee maakunta- ja sote-uudistuksessa

Maakunnat aloittavat varsinaisen toimintansa vaiheittain elokuusta 2019 lukien maakuntavaltuustojen toimikauden alettua. Palvelujen järjestämisvastuu sekä henkilöstö siirtyvät maakunnille kokonaisuudessaan 1.1.2021.

Lakiluonnoksen mukaan ensimmäiset maakuntavaalit järjestetään toukokuussa 2019.

Vaalien jälkeen maakuntavaltuusto

 • valitsee maakuntahallituksen ja muut maakunnan toimielimet
 • vastaa maakunnan toiminnan ja hallinnon järjestämisestä
 • vastaa maakunnan perustamiseen liittyvän käytännön valmistelun ja toimeenpanon johtamisesta.

Maakuntien tehtävien hoitamiseen liittyvä päätösvalta siirtyy tehtäviä nykyisin hoitavilta viranomaisilta maakuntien viranomaisille vasta maakuntien palvelutoiminnan alkaessa 1.1.2021.

Miten väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanosta päätetään?

Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelua varten maakuntiin perustetaan väliaikaiset valmistelutoimielimet lakien voimaantulon jälkeen.

Maakunnan liiton, kuntien, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistoiminta-alueiden, sairaanhoitopiirin, erityishuoltopiirin, pelastuslaitoksen, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ja työ- ja elinkeinotoimiston on sovittava väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanosta.

Valmistelutoimielimen jäsenet on valittava näiden organisaatioiden viranhaltijoista, joilla on hyvä asiantuntemus toimialansa toiminnasta ja taloudesta.

Maakunnan liitto johtaa neuvotteluja ja asettaa väliaikaisen valmistelutoimielimen neuvotteluissa sovitun mukaisesti.

Jos väliaikaista valmistelutoimielintä ei ole asetettu määräajan loppuun mennessä, valtioneuvosto asettaa toimielimen.

Valmistelutoimielinten tehtävät ja päätösvalta

Väliaikainen valmistelutoimielin johtaa maakunnan toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelua ja käyttää sitä koskevaa päätösvaltaa siihen saakka, kunnes maakuntavaltuusto on valittu ja sen asettama maakuntahallitus on aloittanut toimintansa.

Valmistelutoimielimen päätösvaltaa on rajattu, ja se voi tehdä vain maakuntaa määräaikaisesti sitovia päätöksiä.

Valmistelutoimielin voi asettaa keskuudestaan jaostoja hoitamaan erikseen määrättyjä tehtäviä ja siirtää niille näitä tehtäviä koskevaa päätösvaltaa.

Valmistelutoimielimen tehtävänä on:

 1. selvittää maakunnille siirtyvä henkilöstö ja valmistella maakuntavaltuustolle ehdotukset henkilöstön siirtosuunnitelmaksi ja -sopimuksiksi
 2. osallistua maakunnille siirtyvän irtaimen ja kiinteän omaisuuden selvittämiseen
 3. osallistua maakunnille siirtyvien sopimusten ja näitä koskevien oikeuksien ja velvollisuuksien selvittämiseen
 4. osallistua maakunnille siirtyvien hallinto- ja palvelutehtävien hoitamista tukevien tieto- ja viestintäteknisten järjestelmien ja ratkaisujen selvittämiseen
 5. valmistella maakunnan toiminnan ja hallinnon järjestämistä
 6. päättää maakunnan vuoden 2019 talousarviosta.
 7. osallistua ensimmäisten maakuntavaalien järjestämiseen
 8. valmistella muut maakuntien toiminnan ja hallinnon käynnistämiseen välittömästi liittyvät asiat.

Valmistelutoimielin voi ottaa henkilöitä maakunnan palvelukseen määräaikaiseen virka- tai työsopimussuhteeseen enintään vuoden 2020 loppuun saakka.

Se voi tehdä maakuntaa sitovia sopimuksia määräaikaisesti voimassa oleviksi enintään vuoden 2021 loppuun saakka.

Valmistelutoimielimen kanssa tekevät yhteistyötä ja antavat tarvittaessa virka-apua ne viranomaiset, joiden tehtäviä ja henkilöstöä siirtyy maakunnille.

Väliaikaisen valmistelutoimielimen on tiedotettava valmistelun etenemisestä alueen asukkaille, palvelujen käyttäjille, kunnille, järjestöille ja muille yhteisöille. Lisäksi sen on annettava näille tahoille mahdollisuus tulla kuulluiksi merkittävien asioiden valmistelussa.

Yhteystiedot

Muutostuki palvelusp

KT:n muutostuki sote- ja maakuntauudistuksessa

Sähköposti:
muutostuki@kt.fi