Miten maakunta- ja sote-uudistus vaikuttaa henkilöstömääriin?

Maakunta- ja sote-uudistuksessa lähes koko sosiaali- ja terveydenhuolto, palo- ja pelastustoimi, ympäristöterveydenhuolto, maatalouslomitus, maaseutuhallinto, maakuntaliittojen tehtäviä sekä joitakin valtion tehtäviä hoitava henkilöstö siirtyy tulevien maakuntatyönantajien palvelukseen.

KT tukee maakunta- ja sote-uudistuksessa

Maakunta- ja sote-uudistuksessa vastuu näiden palvelujen järjestämisestä siirtyy 18 maakuntatyönantajalle. Henkilöstöä siirtyy uusille maakuntatyönantajille kuntien ja kuntayhtymien lisäksi myös valtionhallinnosta arviolta 4 555 henkilötyövuotta. Tässä käsitellään vain kuntasektorilta maakuntiin siirtyvää henkilöstöä.

Uudistus ei koske Ahvenanmaata, jossa on noin 2 200 kuntasektorin työntekijää.

Uudistuksen vaikutuksia kunta-alan henkilöstöön arvioidaan Tilastokeskuksen vuoden 2017 kuntasektorin palkkatilaston avulla rajaamalla sitä pääsääntöisesti toimiala-muuttujaa käyttäen. Kyse on yhden päivän poikkileikkaustilastosta.

Linjaukset siirtyvästä henkilöstöstä

Tämä tarkastelu perustuu tämän hetkisiin tietoihin ja linjauksiin.

Joulukuussa 2016 henkilöstöä koskevia linjauksia täsmennettiin siten, että koulukuraattorit ja koulupsykologit eivät siirrykään oppilas- ja opiskelijahuollosta maakuntien palvelukseen, vaan he jäävät uudistuvien kuntien palvelukseen. Palo- ja pelastustoimen järjestämisvastuun toteuttaminen viidellä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöalueella ei toteudukaan, vaan palo- ja pelastustoimen järjestämisestä vastaavat jatkossa 18 Manner-Suomen maakuntaa.

Lisäksi siirtyviin nimikkeisiin on tehty vuosittain joitakin tilastotarkennuksia.

Miten siirtyvän henkilöstön määrä on arvioitu?

Siirtyvään henkilöstöön on otettu mukaan Manner-Suomen palkkaa saava pääpalvelussuhteessa oleva henkilöstö, jonka toimialaksi on määritelty

  • sosiaali- ja terveydenhuolto tai niiden hallinto, lukuun ottamatta oppilas- ja opiskeluhuollon koulukuraattoreita ja koulupsykologeja sekä varhaiskasvatusta, joka kuuluu sivistystoimeen, mutta on tilastoitu edelleen toimialaluokituksessa sosiaali- ja terveydenhuoltoon.
  • palo- ja pelastustoimi

Lisäksi ympäristöterveydenhuollon henkilöstö on otettu mukaan toimialan tai ammattinimikkeen perusteella. Samoin on tehty maatalouslomituksen ja maaseutuhallinnon kohdalla.
 
Maakuntaliittojen henkilöstö on otettu mukaan työnantajatiedon perusteella.
 
Myös sosiaali- ja terveydenhuollossa toimivien kuntayhtymien koko henkilöstö, mahdollista varhaiskasvatusta lukuun ottamatta, on poimittu mukaan työnantajatiedon perusteella.
 
Lisäksi kaikki kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen piirissä olevat on otettu mukaan.
 
Tuki- ja hallintohenkilöstö on mukana vain, jos he työskentelevät edellä mainituilla toimialoilla tai työnantajilla.

Maakuntiin siirtyy arviolta noin 214 000 työntekijää, valtaosa sosiaali- ja terveydenhuollosta

Tilastokeskuksen kuntasektorin palkkatilaston mukaan kunta-alalla työskenteli Manner-Suomessa lokakuussa 2017 yhteensä 417 584 palkkaa saavaa henkilöä.

Edellä kuvatun mukaisin rajauksin tarkasteltuna koko kunta-alan henkilöstöstä siirtyisi maakuntiin arviolta yhteensä 213 845 työntekijää ja viranhaltijaa. Tämä on 51,1 % nykyisten kuntien ja kuntayhtymien henkilöstöstä. Tämän lisäksi maakuntiin siirtyy 15 579 tarkasteluajankohtana palkattomalla työ- tai virkavapaalla tms. ilman palkkaa olevaa henkilöä.

Valtaosa maakuntiin siirtyvästä henkilöstöstä työskentelee sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Maakuntiin siirtyvästä henkilöstöstä on

  • sote-henkilöstöä 202 655  eli 94,6 %
  • palo- ja pelastustoimen henkilöstöä 6 205 eli 2,9 %
  • maatalouslomituksen ja maaseutuhallinnon henkilöstöä 3 261 eli 1,5 %
  • ympäristöterveydenhuollon henkilöstöä noin 1 342 eli 0,6 %
  • muut tehtävät, mm. maakuntaliittojen henkilöstö noin 776 eli 0,3 %.

Henkilöstöä luovuttavia kuntatyönantajia olisi 350. Ne tekisivät yhteensä 382 liikkeenluovutusta maakunnille. Yhdellä työnantajalla voi olla henkilöstöä useamman maakunnan alueella.

Siirtyvän henkilöstön työvoimakustannusten arvioidaan olevan noin 11 miljardia euroa vuodessa vuoden 2017 tasossa.

Henkilöstömäärän arviointiin liittyy haasteita

Kaikkea maakunnille siirtyvää henkilöstöä ei pystytä määrittelemään kattavasti toimiala- tai muuta rajausta käyttäen. Kunnat ovat organisoineet henkilöstönsä monin eri tavoin, ja tästä syystä varsinkin toimialatilastoinnissa esiintyy häilyvyyttä. Etenkin siirtyvän tukipalvelu- ja hallintohenkilöstön määrän arviointiin liittyy tilastollista epävarmuutta. Tukihenkilöstön siirtymiseen liittyvät kysymykset ovat vielä osittain epäselviä eikä päätöksiä niistä ole vielä tehty (50 prosentin sääntö).

Taulukko 1. Kuntasektorilta maakuntiin siirtyvä henkilöstö tehtäväalueittain

Maakunta

Sote

Palo- ja
pelastus-
toimi

Maa-talous-lomitus
ja maa-
seutu-
hallinto

Ympäristö-
terveyden-
huolto

Muut tehtävät, mm. maa-kunta-
liitot

Palkkaa saavat yht.

%-
osuus

Palkat-tomalla
virka- tai työ-
vapaalla
tms. ilman
palkkaa olevat

Kaikki
yht.

Etelä-
Karjala

4 911

127

93

42

32

5 205

2,4 %

372

5 577

Etelä-
Pohjanmaa

7 860

128

375

65

35

8 463

4,0 %

709

9 172

Etelä-Savo

 

6 751

190

136

70

31

7 178

3,4 %

780

7 958

Kainuu

 

3 330

63

93

30

28

3 544

1,7 %

375

3 919

Kanta-
Häme

5 863

177

103

48

37

6 228

2,9 %

387

6 615

Keski-
Pohjanmaa

3 330

54

165

29

15

3 593

1,7 %

219

3 812

Keski-
Suomi

9 419

327

167

81

31

10 025

4,7 %

740

10 675

Kymen-
laakso

6 109

221

106

48

26

6 510

3,0 %

460

6 970

Lappi

 

8 046

152

201

75

64

8 538

4,0 %

613

9 151

Pirkanmaa

 

16 749

628

188

88

68

17 721

8,3 %

1 585

19 306

Pohjanmaa

 

7 832

261

112

51

38

8 294

3,9 %

653

8 947

Pohjois-
Karjala

6 463

307

201

48

47

7 066

3,3 %

436

7 502

Pohjois-
Pohjanmaa

15 994

685

461

138

68

17 346

8,1 %

1 156

18 502

Pohjois-
Savo

10 994

279

412

86

25

11 796

5,5 %

1 071

12 867

Päijät-
Häme

7 711

250

84

25

21

8 091

3,8 %

596

8 687

Satakunta

 

9 002

218

92

65

30

9 407

4,4 %

596

10 003

Uusimaa

 

52 522

1 767

63

264

98

54 714

25,5 %

4 055

58 769

Varsinais-
Suomi

19 769

371

209

89

82

20 520

9,6 %

1 386

21 906

Yhteensä
 

202 655

6 205

3 261

1 342

776

214 239

100,0 %

16 189

230 428

%-osuus

 

94,6

2,9

1,5

0,6

0,4

100,0

 

   

 

Maakunnille siirtyvä henkilöstö tehtäväalueittain

Kuva 1. Maakunnille siirtyvä henkilöstö tehtäväalueittain

Sote-henkilöstö 

Maakuntiin siirtyvästä henkilöstöstä lähes 95 % työskentelee sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävissä. Heistä valtaosa eli yli 124 000 henkilöä (61 %) työskentelee terveydenhuollossa.

Sosiaalihuollon laitospalveluissa työskentelee noin 35 000 (17 %) henkilöä ja sosiaalihuollon avopalveluissa vajaat 33 000 (16 %) henkilöä.

Uudistuviin kuntiin jää Manner-Suomessa 202 000 työntekijää

Manner-Suomen nykyisiin peruskuntiin ja kuntayhtymiin jää arviolta 202 000 työntekijää, joista yli 81 000 eli 40 % työskentelee koulutuksen parissa.

Varhaiskasvatuksen tehtävissä olisi vajaat 49 000 työntekijää eli noin 24 % kuntiin jäävästä henkilöstöstä.

Myös yleishallinnossa sekä teknisessä toimessa ja tukipalveluissa, kuten kiinteistönhuollossa ja ruokahuollossa, olisi edelleen paljon henkilöstöä.

Kuntiin ja kuntayhtymiin jäävän henkilöstön työvoimakustannusten arvioidaan olevan noin 10 miljardia euroa vuodessa vuoden 2017 tasossa.

Kuvion tiedot perustuvat vuoden 2017 tilastoihin.

Kuva 2. Uudistuvien kuntien henkilöstö tehtäväalueittain

Taulukko 3. Uudistuvien kuntien yleisimpiä ammattinimikkeitä

Ammattinimike

lkm

Lastenhoitaja

16 956

Lastentarhanopettaja

13 505

Luokanopettaja

7 271

Peruskoulun luokanopettaja

7 239

Koulunkäynninohjaaja

6 794

Tuntiopettaja

  5 567

Tuntiopettaja, päätoiminen

5 493

Lehtori

5 491

Peruskoulun lehtori

  4 624

Laitoshuoltaja

 4 371

Perhepäivähoitaja

4 371

Koulunkäyntiavustaja

2 966

Erityisluokan opettaja

  2 847

Ruokapalvelutyöntekijä

  2 663

Siivooja

  2 502

Toimistosihteeri

 2 391

Lukion lehtori

2 370

Perusopetuksen lehtori

2 339

Perusopetuksen luokanopettaja

2 242

Päivähoitaja

2 056

Erityisopettaja, peruskoulussa

  1 990

Lähihoitaja

 1 745

Kirjastovirkailija

 1 689

Kiinteistönhoitaja

 1 611

Kokki

 1 478

Päiväkodin johtaja

 1 446

Ravitsemistyöntekijä

 1 185

Koulusihteeri

 1 091

Ruokapalveluvastaava

    972

Tilastolähde: Kuntasektorin palkat 2017, Tilastokeskus

Selvitys sote- ja maakuntauudistuksen henkilöstövaikutuksista

KT on tehnyt selvityksen sote- ja maakuntauudistuksen henkilöstövaikutuksista. Sote- ja maakuntauudistuksen henkilöstövaikutusten ennakkoarviointi -raportti on osa valtioneuvoston vuoden 2016 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa..

Se on tarkoitettu tukemaan sote-uudistuksen väliaikaishallintoa ja maakuntakonserneja muutoksessa.

Selvityksessä on laadittu maakuntakonsernia ja sen hyvää työnantajatoimintaa ja henkilöstöjohtamista varten malli, jonka varassa työnantajavaihdokset voidaan hoitaa sujuvasti ja tuloksellisesti. Onnistuneissa organisaatiomuutoksissa henkilöstön työsuoritus ja hyvinvointi säilyvät hyvinä samalla kun saadaan aikaan uudistuksia inhimillisellä ja tehokkaalla johtajuudella.

Raportti on julkaistu valtioneuvoston sivuilla >

Yhteystiedot

Muutostuki palvelusp

KT:n muutostuki sote- ja maakuntauudistuksessa

Sähköposti:
muutostuki@kt.fi