På svenska

Miten sote-uudistus vaikuttaa henkilöstömääriin?

Sote-uudistuksessa hyvinvointialueille siirtyviksi ja Uudenmaan erillisratkaisuun liittyviksi määritettyjen tehtävien parissa työskenteli noin 216 000 henkilöä lokakuussa 2020. Kunta-alan henkilöstöstä noin 209 400 työskenteli puolestaan niissä tehtävissä, joiden tuottaminen jää tulevaisuudessakin kuntien vastuulle.

KT tukee sote-uudistuksessa. Vektorikuva: pch.vector / Freepik.

Siirtyvään henkilöstöön kuuluvat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä palo- ja pelastustoimen henkilöstö.

Kuntien opetustoimesta siirtyisivät opiskeluhuollon kuraattorit ja psykologit.

Ympäristöterveydenhuollon henkilöstö ei ole siirtymässä ainakaan uudistuksen tässä vaiheessa.

Arvioihin siirtyvästä henkilöstöstä liittyy epävarmuutta

Arviot siirtyvästä henkilöstöstä perustuvat Tilastokeskuksen kuntasektorin palkat -aineistoon. Siirtyvien henkilöiden määrä on arvioitu hyödyntäen toimiala-, ammattinimike- ja työnantajatietoja.

Kaikkea siirtyvää henkilöstöä ei voi kuitenkaan kattavasti arvioida näillä rajauksilla, sillä kunnat ovat organisoineet henkilöstönsä monin eri tavoin. Etenkin toimialatilastoinnissa voi olla häilyvyyttä.

Tukitoiminnoissa työskentelevä henkilöstö siirtyy hyvinvointialueiden palvelukseen, jos henkilön työstä vähintään puolet liittyy siirtyviin tehtäväalueisiin. Tilastoaineisto ei kuitenkaan sisällä tietoa työntekijöiden työnkuvista. Tämän vuoksi erityisesti siirtyvän tukipalvelu- ja hallintohenkilöstön määrän arviointiin liittyy tilastollista epävarmuutta.

Henkilöstö siirtyisi liikkeen luovutuksen periaatteella

Henkilöstö siirtyisi liikkeen luovutuksen periaatteen mukaisesti ns. vanhoina työntekijöinä ja säilyttäisi siirtymähetkellä voimassa olevat työ- tai virkasuhteeseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet.

Uudistuksen edellyttämät järjestelyt valmisteltaisiin vuosina 2021 ja 2022 yhteistoiminnassa hyvinvointialueiden, kuntien ja kuntien henkilöstön edustajien kanssa.

Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa annettua lakia laajennettaisiin koskemaan myös hyvinvointialueita. Myös muun kunnallisen palvelussuhdelainsäädännön soveltamisalaa laajennettaisiin koskemaan hyvinvointialueiden henkilöstöä eikä henkilöstön asema tältä osin muuttuisi.

Taulukko 1. Hyvinvointialueille siirtyvä ja kuntiin jäävä henkilöstö

 

Siirtyvä henkilöstö

Kuntiin jäävä henkilöstö

Henkilöstömäärä

215 997

209 363

Kokoaikaisia

181 968 (84,2 %)

183 450 (87,6 %)

Osa-aikaisia

33 181 (15,4 %)

25 542 (12,2 %)

Sivutoimisia

848 (0,4 %)

371 (0,2 %

Henkilöstöstä naisia

84 %

76 %

Vakinaisia

77 %

77 %

Keski-ikä

44,8

46,5

Lähde: Tilastokeskuksen kuntasektorin palkkatilasto 2020.

Taulukko 2. Kuntasektorilta hyvinvointialueille siirtyvä henkilöstö tehtäväalueittain. Lähde: Kuntasektorin lokakuun palkkatilasto 2020, Tilastokeskus.

Hyvinvointialue

Sote

Palo- ja pelastus-toimi

Palkkaa saavat yhteensä

%-osuus

Virka-vapaalla olevat

Kaikki
yhteensä

Etelä-Karjala

4 718

144

4 862

2,3

325

5 187

Etelä-Pohjanmaa

8 389

136

8 525

3,9

399

8 924

Etelä-Savo

6 962

239

7 201

3,3

305

7 506

Kainuu

3 594

74

3 668

1,7

242

3 910

Kanta-Häme

6 025

265

6 290

2,9

172

6 462

Keski-Pohjanmaa

3 505

56

3 561

1,6

218

3 779

Keski-Suomi

 9 957

433

10 390

4,8

600

10 990

Kymenlaakso

6 021

188

6 209

2,9

399

6 608

Lappi

7 221

148

7 369

3,4

517

7 886

Pirkanmaa

17 690

647

18 337

8,5

1 142

19 479

Pohjanmaa

7 664

320

7 984

3,7

496

8 480

Pohjois-Karjala

6 780

353

7 133

3,3

94

7 227

Pohjois-Pohjanmaa

16 539

790

17 329

8,0

1 021

18 350

Pohjois-Savo

11 389

338

11 727

5,4

532

12 259

Päijät-Häme

6 895

255

7 150

3,3

435

7 585

Satakunta

9 015

204

9 219

4,3

582

9 801

Varsinais-Suomi

20 681

385

21 066

9,8

1 103

22 169

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

25 087

0

25 087

11,6

1 436

26 523

Helsinki

13 515

677

14 192

6,6

1 099

15 291

Itä-Uusimaa

2 132

118

2 250

1,0

106

2 356

Keski-Uusimaa

3 923

1

3 924

1,8

62

3 986

Länsi-Uusimaa

7 445

570

8 015

3,7

490

8 505

Vantaa ja Kerava

4 029

480

4 509

2,1

329

4 838

Yhteensä

209 176

6 821

215 997

100

12 104

228 101

Lähde: Tilastokeskuksen kuntasektorin palkkatilasto 2020.

Hyvinvointialueille siirtyvä henkilöstö kartalla esitettynä 2019

Suomen kartta, johon on merkitty maakunnittain siirtyvän henkilöstön määrä

Hyvinvointialueille siirtyvien ja kuntiin jäävien työvoimakustannukset

Kuntasektorin työvoimakustannukset  olivat 22,03 miljardia vuonna 2021 (Valtiovarainministeriön arvio Tilastokeskuksen kuntataloustilastojen pohjalta 27.9.2021). Kustannusten jakautumista hyvinvointialueille siirtyvien ja kuntiin jäävien kesken on tarkasteltu taulukossa 3 henkilöstömäärin perusteella. Henkilöstömäärät perustuvat KT:n arvioon siirtyvästä ja kuntiin jäävästä henkilöstöstä 1.9.2021.

Taulukko 3. Vuoden 2021 työvoimakustannukset suhteessa hyvinvointialueille siirtyviin ja kuntiin jääviin

Hyvinvointialueille siirtyvät ja kuntiin jäävät

Työvoimakustannukset yhteensä
Mrd euroa

%-osuus työvoimakustannuksista

Hyvinvointialueille siirtyvät

11,69

53,1 %

Kuntiin jäävät

10,34

46,9 %

Yhteensä

22,03

100,0 %

Lähde: Tilastokeskuksen kuntasektorin palkkatilasto, palkkaa saanut henkilöstö lokakuu 2020

KT päivitti helmikuussa 2022 arvioitaan palkkojen harmonisoinnin kustannuksista hyvinvointialueuudistuksessa. Todennäköisimpänä KT pitää arviota, jonka mukaan harmonisointi nostaa työvoimakustannuksia vuositasolla noin 680 miljoonaa euroa.

KT:n muutostuki sote-uudistuksessa

Sähköposti:
muutostuki@kt.fi