På svenska

Työterveyshuollon sopimukset hyvinvointialueilla

Hyvinvointialueen oman henkilöstön työterveyshuollon järjestäminen on yksi keskeisimpiä valmisteltavia asioita ennen, kun vastuu sote-palvelujen ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyy kunnilta hyvinvointialueille vuoden 2023 alussa.

Henkilöstö siirtyy hyvinvointialueiden palvelukseen liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti. Henkilöstön palvelussuhteen ehdot pysyvät samoina työnantajan vaihtumisesta huolimatta. Työterveyshuolto ei ole palvelussuhteen ehto. Lakisääteinen ennaltaehkäisevä työterveyshuolto tulee järjestää työterveyshuoltolain ja hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesti. Lisäksi hyvinvointialue voi järjestää työntekijöilleen vapaaehtoisia sairaanhoidon palveluita. Työterveyshuoltoa järjestettäessä tulee noudattaa tasapuolisen kohtelun vaatimusta.

Työterveyshuollon järjestämisen tapa ja laajuus

Ensivaiheessa hyvinvointialueilla tulee ratkaista työterveyshuollon järjestämisen tapa ja työterveyshuollon laajuus. Hyvinvointialueen tulee järjestää työterveyshuoltopalvelut omalle henkilöstölleen työterveyshuoltolain ja hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesti ja huolehtia, että työterveyshuoltosopimus, työpaikkaselvitys sekä työterveyshuollon toimintasuunnitelma ovat ajan tasalla. 

Työterveyshuollon sopimusten ja velvoitteiden siirtyminen

Järjestäessään työterveyshuoltoa, hyvinvointialueen on selvitettävä sille voimaanpanolain mukaisesti siirtyvät työterveyshuollon sopimukset ja niistä aiheutuvat velvoitteet. 

Sairaanhoitopiirien ja erityishuoltopiirien omalle henkilöstölleen järjestämän työterveyshuollon sopimukset siirtyvät hyvinvointialueille, kun taas kuntaa sitovien sopimusten ja vastuiden siirtyminen hyvinvointialueelle ei koske kunnan omalle henkilöstölleen järjestämän työterveyshuollon sopimuksia. Näistä voidaan sopia myös toisin.

Sopimus, joka mahdollisesti siirtyy hyvinvointialueelle, ei kuitenkaan automaattisesti seuraa siirtyvää henkilöstöä eikä sen sisältöä voida sellaisenaan soveltaa henkilöstöön tai sen osaan. Henkilöstö siirtyy ensi vuoden alussa liikkeen luovutuksen periaatteiden mukaisesti hyvinvointialueen omalle henkilöstölleen järjestämän työterveyshuollon ja sen sopimuksen mukaisen työterveyshuollon piiriin. On kuitenkin huomattava, että hyvinvointialue vastaa sille siirtyvistä sopimusvelvoitteista. Muutokset sopimukseen ovat mahdollisia sopimusehtojen ja hankintalain mukaisesti. 

Myös kunnissa on tärkeää huolehtia omalle henkilöstölle järjestettävän työterveyshuollon tilanteen päivittämisestä, kun osa henkilöstöstä siirtyy hyvinvointialueille.

KT on koonnut yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön ja Kuntaliiton kanssa muistion (13.5) pääkohdista liittyen sopimusten siirtymiseen. Olennaista on hahmottaa, minkälaisesta kokonaisuudesta on kysymys ja peilata tätä siihen, miten työterveyshuolto on ajateltu järjestää.
 

Muistio 13.5.2022: Työterveyshuollon järjestäminen
AvaaSulje

Muistio 13.5.2022: Työterveyshuollon järjestäminen työterveyshuoltolain (1383/2001) mukaisesti hyvinvointialueen omalle henkilöstölle

Muistio käsittelee ensisijaisesti hyvinvointialueen työterveyshuoltolain (1383/2001) 4 §:n mukaista velvoitetta järjestää työterveyshuolto omalle henkilöstölleen.

 1. Henkilöstö siirtyy liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti hyvinvointialueen palvelukseen 1.1.2023.
  • Laki sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta 18 § (jäljempänä voimaanpanolaki).
  • Liikkeen luovutuksen yhteydessä henkilöstö siirtyy luovutuksensaajan (hyvinvointialue) palvelukseen ja heidän palvelussuhteensa ehdot pysyvät samoina työnantajan vaihtumisesta huolimatta.
  • Työterveyshuolto ei ole palvelussuhteen ehto.
 2. Hyvinvointialueen tulee huolehtia työterveyshuollon järjestämisestä omalle henkilöstölleen nyt ja 1.1.2023.
 3. Ensivaiheessa hyvinvointialueella on ratkaistava työterveyshuollon järjestämisen tapa ja  työterveyshuollon laajuus (lakisääteinen työterveyshuoltolain 12 §, muut työterveyshuollon palvelut työterveyshuoltolain 14§).
 4. Materiaali hyvinvointialueen velvoitteista työterveyshuollon järjestämisessä.
 5. Järjestäessään työterveyshuoltoa omalle henkilöstölleen, hyvinvointialueen on selvitettävä sille voimaanpanolain mukaisesti siirtyvät työterveyshuollon sopimukset ja niistä aiheutuvat velvoitteet:
  • Voimaanpanolain 20 §:n mukaisesti sairaanhoitopiirien ja erityishuoltopiirien omalle henkilöstölleen työterveyshuoltolain nojalla järjestämän työterveyshuollon sopimukset siirtyvät hyvinvointialueille.
  • Voimaanpanolain 25 § kuntaa sitovien sopimusten ja vastuiden siirtymisestä hyvinvointialueelle ei koske kunnan omalle henkilöstölleen työterveyshuoltolain nojalla järjestämän työterveyshuollon sopimuksia, vaan sopimukset jäävät kuntien vastuulle, elleivät kunta ja hyvinvointialue toisin sovi.
  • Voimaanpanolain 23 § 3 momentin mukaan hyvinvointialueelle ei siirry kunnan omistamat osakkeet, jotka kunta omistaa työterveyshuoltolaissa säädettyjen velvoitteidensa täyttämiseksi, elleivät kunta ja hyvinvointialue toisin sovi.
 6. Koska työterveyshuolto ei ole palvelussuhteen ehto (kohta 1), ei kohdan 5 mukaisesti siirtyvää sopimusta tai sen ehtoja lähtökohtaisesti sellaisenaan sovelleta siirtyvään henkilöstöön tai sen osaan, vaan henkilöstö siirtyy hyvinvointialueen järjestämän työterveyshuollon piiriin 1.1.2023 (huomaa kuitenkin kohta 9).
 7. Hyvinvointialueen tulee huomioida työterveyshuollon palveluja tarjotessaan tasapuolisen kohtelun vaatimus (työsopimuslain (55/2001) 2 luvun 2 § ja kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun lain (304/2003) 3 luvun 12 §).
 8. Hyvinvointialueen tulee toteuttaa työterveyshuoltopalvelut hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesti ja huolehtia, että työterveyshuoltosopimus, työpaikkaselvitys sekä työterveyshuollon toimintasuunnitelma ovat ajan tasalla (työterveyshuoltolaki 4, 6, 7, 8, 12, 14 §).
 9. Hyvinvointialue vastaa kohdan 5 mukaisesti hyvinvointialueelle siirtyvistä sopimusvelvoitteista ja niiden osalta hyvinvointialueen täytyy aloittaa sopimusneuvottelut. Siirtyvien sopimusten osalta tulee ensisijaisesti noudattaa sopimusehtoja ja muutokset sopimukseen (irtisanominen, saattaminen koskemaan koko hyvinvointialuetta tms.) ovat mahdollisia sopimuksen ehtojen mukaisesti. Lisäksi tulee huomioida laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) (jäljempänä hankintalaki).
  • Huomioitava mm. hankintalain suorahankinta lisätilauksissa (41 §), hankintasopimuksen muuttaminen (136 §), sekä kynnysarvot (25 §).
  • Vastauksia hankinnoista Soteuudistus.fi-sivuilla
   • ”Miten hankinnat voisi vaiheistaa?”
   • ”Miten voimassa olevia sopimuksia voidaan muuttaa?”
   • ”Miten voimassa olevia sopimuksia voidaan hyödyntää hyvinvointialueella?”
  • Kunnat ja alueet voivat olla yhteydessä Kuntaliiton palvelusähköpostiin hankinnat@kuntaliitto.fi yksittäisissä kunta-/aluekohtaisissa hankintaan liittyvissä kysymyksissä.
  • Kuntaliiton sivustolla voi tehdä sote-muutostuen palvelupyynnön.
 10. Myös kunnissa on tärkeää huolehtia omalle henkilöstölle järjestettävän työterveyshuollon tilanteen päivittämisestä, kun osa henkilöstöstä siirtyy hyvinvointialueille.
  • Sote-palvelujen siirtyminen hyvinvointialueille edellyttää kuntien oman henkilöstön työterveyshuollon sopimusehtojen tarkistamista, sopimuksen päivittämistä ja toimintasuunnitelman saattamista ajan tasalle.

Muualla verkossa

Työterveyshuollon järjestäminen terveydenhuoltolain (1326/2010) 18 §:n mukaisesti alueen yrityksille

 1. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuun siirtyessä hyvinvointialueille 1.1.2023, siirtyy hyvinvointialueelle myös terveydenhuoltolain (1326/2010) 18 §:n mukainen vastuu työterveyshuollon järjestämisestä alueen yrityksille, yrittäjille ja muille omaa työtä tekeville.
 2. Hyvinvointialueelle siirtyvät myös tähän vastuuseen liittyvät sitoumukset voimaanpanolain 25 §:n mukaisesti, elleivät hyvinvointialue ja kunta toisin sovi.
  • Hyvinvointialueille siirtyvät esimerkiksi sellaisten yhtiöiden osakkeet, jotka kunta omistaa terveydenhuoltolain 18 § mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi.
 3. Hyvinvointialueiden tulee selvittää myös mahdolliset yhtiöjärjestelytarpeet (esimerkiksi kuntien omistama yhtiö tuottaa sekä työterveyshuoltolain että terveydenhuoltolain mukaista palvelua / kunta/kunnat omistavat emoyhtiön, joka omistaa em. tavoilla palvelua tuottavat yhtiöt).
 4. Hyvinvointialueen tulee myös pohtia, miten se järjestää lakisääteisen velvoitteen ja turvaa riittävän terveydenhuoltolain 18 §:n mukaisen oman tuotannon ja osoittaa järjestäjän riittävän työterveyshuollon lakisääteisen osaamisen.

Muualla verkossa

Tutustu myös Kevan kokoamaan tarkistuslistaan, jonka tarkoitus on tukea hyvinvointialueiden työterveyshuoltopalveluiden järjestämistä.

 

KT:n muutostuki sote-uudistuksessa

Sähköposti:
Muutostuki@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT