Palvelukeskukset tuottavat tukipalveluita maakunnille

Maakunta- ja sote-uudistuksessa maakunnille perustetaan yhteisiä palvelukeskuksia, joihin keskitetään niiden tarvitsemia tukipalveluja.

KT tukee maakunta- ja sote-uudistuksessa

Palvelukeskukset voivat tuottaa palveluita itse tai hankkia niitä ulkoisilta palveluntarjoajilta kilpailuttamalla ne julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön mukaisesti. Voimaanpanolain 4 luvun 18 ja 22 §:ien nojalla palvelukeskukset voivat jatkaa maakunnille siirtyneiden sopimusten voimassaoloa kilpailuttamatta enintään vuoden 2022 loppuun saakka.

Palvelukeskukset tuottavat tukipalveluita

  • maakunnille
  • maakuntien palvelukeskuksille
  • muille maakuntien hankintayksiköille. 

Ne voivat tietyin ehdoin (julkinen palveluvelvoite, liikevaihtoon suhteutettu ulosmyyntiraja) tuottaa palveluita myös

  • maakuntien markkinoilla toimiville tuotantoyhtiöille
  • valinnanvapauden piirissä oleville yksityisen sektorin toimijoille.

Maakunnan ja maakuntakonsernin tytäryhteisön on käytettävä palvelukeskusten tuottamia palveluja, ellei toimitila- ja kiinteistöhallinnon tai talous- ja henkilöstöhallinnon palveluissa muun palveluntuottajan tarjoaman palvelun käyttö ole tietyssä toiminnassa tai asiassa taikka sen osassa välttämätöntä taloudellisesta, toiminnallisesta, teknisestä tai muusta vastaavasta perustellusta syystä.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää tarkemmin palvelukeskusten tehtävistä ja käyttövelvoitteen piiriin kuuluvista palveluista. Ennen valtioneuvoston asetuksen antamista on kuultava maakuntia ja tarvittavassa laajuudessa maakuntakonsernien tytäryhteisöjä.

Valtio vastaa palvelukeskusten perustamisen edellyttämistä toimenpiteistä. Kun maakuntien toiminta alkaa, palvelukeskukset siirtyvät niiden omistukseen.

Sote- ja maakuntauudistusta koskevassa lakipaketissa palvelukeskuksiin liittyvät pykälät ovat maakuntalaissa. Perustamiseen liittyviä säädöksiä on myös voimaanpanolaissa.

Valtakunnalliset palvelukeskukset

Maakuntien tilakeskus

Tilakeskus huolehtii kaikista maakunnan toiminnassaan tarvitsemista tiloista vuokranantajan ominaisuudessa. Lisäksi se vuokraa omistamiaan toimitiloja ensisijaisesti maakuntien käyttöön sekä muilta vuokraamiaan tiloja ainoastaan maakunnan käyttöön. Vuokra määräytyy kiinteistöliiketoiminnan periaatteiden mukaisesti sisältäen kiinteistöjen hoidon ja kunnossapidon sekä korvauksen pääomakustannuksista ja varautumisen riskeihin.

Tilakeskus toteuttaa ja rahoittaa muutos- ja korjausinvestoinnit kiinteistöihin, joista on etukäteen tehty vuokrasopimus maakunnan ja tilakeskuksen välillä. Investointi kattaa tarveselvityksen ja hankesuunnitelman sekä varsinaisen toteutuksen, eli niiden kustannukset ovat osa investointia. Tarveselvitys tehdään tiiviissä yhteistyössä maakuntakonsernin käyttäjien kanssa.

Maakunnan tehtävänä on on huolehtia maakuntakonsernin käytössä olevien tilojen siivouksesta, kulunvalvonnasta, aulapalveluista ja muista ns. toimitilapalveluista, jotka ovat osa maakuntakonsernin toimintaa ja prosesseja. Lisäksi maakunta huolehtii irtaimesta omaisuudesta kuten lääkintäteknisistä ja muista laitteista ja kalusteista. Vuokrasopimuksen vastuurajataulukossa sovitaan tarkemmin näiden laitteiden ja kalusteiden rajapinnoista rakennukseen.

Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Hetli Oy

Maakuntien talous- ja henkilöstöpalveluja järjestävä ja tuottava Hetli Oy perustettiin kesäkuussa 2017. Maakuntauudistuksen yhteydessä 1.1.2020 yhtiö siirtyy kokonaan maakuntien omistukseen. Hetli Oy järjestää ja tuottaa talous- ja henkilöstöhallinnon palveluja maakuntien lisäksi maakuntien liikelaitoksille ja yhtiöille sekä muille palvelukeskuksille. Yhtiö ei järjestä tai tuota palveluita markkinoilla toimiville yhtiöille.

Hetli Oy tuottaa talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita omana tuotantonaan sekä hyödyntämällä palvelutuotantoverkostoa. Hetlin tytär- tai osaomistusyhtiöiksi tulee maakunnallisia talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita tuottavia yhtiötä.

Hallituksen reformiministerityöryhmä linjasi kokouksessaan 18.1.2018, että maakunta- ja sote-uudistusta koskevasta hallituksen esityksestä poistetaan Hetli Oy:ta koskeva sääntely. Ryhmä puolsi myös yhtiön lakkauttamiseen liittyvien toimenpiteiden käynnistämistä.

Lue uutinen aiheesta >

Maakuntien ICT-palvelukeskusyhtiö Vimana Oy

Maakuntien ICT-palvelukeskus Vimana oy perustettiin heinäkuussa 2017. Toiminnan käynnistäminen sekä avainhenkilöiden rekrytointi on lähtenyt liikkeelle. ICT-palvelukeskuksen tehtävänä on tuottaa ja tarjota maakunnille asiantuntija- ja kehityspalveluita sekä hankkia markkinoilta ja yhteistyökumppaneilta tarvittavia ohjelmistoja ja muita ratkaisuja. Yhtiön keskeisiä palveluja ovat myös muutoksiin liittyvät tukitehtävät sekä palvelujen siirrot. Palveluaihioita suunnitellaan yhdessä maakuntien kanssa syys-marraskuussa 2017.

SoteDigi-kehitysyhtiö perustetaan syyskuun alussa. Yhtiön ensimmäisenä ja tärkeimpänä tehtävänä on tuottaa palvelut maakuntien yhteisen integraatioalustan toteutukseen ja sote-tiedon integraation varmistamiseen. Yhtiön toimintasuunnitelma viimeistellään syyskuun aikana, jonka jälkeen alkaa toiminnan käynnistäminen ja avainhenkilöiden rekrytointi. Rahoitussuunnitelma esitellään syksyllä talouspoliittiselle ministerivaliokunnalle. Hanketoiminta on tarkoitus käynnistää vuoden 2018 alussa.

Yhteystiedot

Muutostuki palvelusp

KT:n muutostuki sote- ja maakuntauudistuksessa

Sähköposti:
muutostuki@kt.fi