Palkkapolitiikka: Miten valmistautua työnantajavaihdokseen?

Kuntasektorilta on siirtymässä henkilöstöä uusien maakuntakonsernien palvelukseen 1.1.2021. Henkilöstöään luovuttavien työnantajien tulisi ottaa tämä huomioon palkkapolitiikassaan. Myös paikallisten sopimusten sisältöä pitäisi tarkastella tulevaa työnantajavaihdosta ajatellen.

KT tukee maakunta- ja sote-uudistuksessa

Henkilöstö siirtyy uusien maakuntien palvelukseen 1.1.2021 yli sadan eri työnantajayksikön palveluksesta. Jokaisella kunnalla, kuntayhtymällä ja sairaanhoitopiirillä on ollut oma palkkapolitiikkansa. Kaikissa kuntaorganisaatioissa on kuitenkin noudatettu KVTES:n palkkausjärjestelmän periaatteita.

Palkkojen yhteensovittaminen uusissa työnantajayksiköissä

Liikkeen luovutuksessa työntekijät siirtyvät toiselle työnantajalle entisillä palvelussuhteen ehdoilla. Palkan yhteensovittaminen perustuu syrjintää koskevaan lainsäädäntöön, tarkemmin tasa-arvolakiin, yhdenvertaisuuslakiin ja työsopimuslain tasapuolisen kohtelun periaatteeseen.

Tehtäväkohtaiset palkat voivat vaihdella eri työnantajayksiköissä samassa tehtävässä tai saman vaativuustason tehtävissä. Tarve harmonisoida palkkoja syntyy, kun vaativuudeltaan samasta tehtävästä maksettavan palkan taso vaihtelee.

Työnantajan vaihtumisesta johtuva uuden palkkausjärjestelmän rakentaminen ja palkkojen koordinointi ja yhteensovittaminen tulee vaatimaan runsaasti työtä, huolellista valmistelua ja paikallisia neuvotteluja. Palkkojen yhteensovittamiseen tarvitaan riittävän pitkä siirtymäaika.

Palkkojen harmonisointiin uusissa työnantajayksiköissä vaikuttaa myös maakuntasektoriin sovellettavat työ- ja virkaehtosopimukset. Ko. sopimusten palkkausjärjestelmä voi olla erilainen kuin kuntasektorilla nyt käytössä olevat (esim. tehtäväkohtainen palkka, vaativuusarviointi). Harmonisointityötä suunnitellessa on otettava huomioon, että työ- ja virkaehtosopimusten mukaiset sopimusalat ja palvelussuhteen ehdot, kuten palkkausjärjestelmä, ei vielä ole tiedossa.

Henkilöstöään luovuttavien organisaatioiden palkkapolitiikka

Henkilöstöään luovuttavissa työnantajayksiköissä (kunnat ja kuntayhtymät) on pidättäydyttävä tekemästä tasakorotuksenomaisia harkinnanvaraisia palkankorotuksia, jotka voivat nostaa kustannuksia uusissa maakunnallisissa työnantajayksiköissä.

Luovuttavien työnantajayksiköiden on osaltaan myötävaikutettava siihen, ettei palkkatasojen vaihtelu maakunnan sisällä suurene entisestään.

Kunnista ja kuntayhtymistä on siirtymässä henkilökuntaa kokonaan uusiin työnantajaorganisaatioihin. Henkilöstään luovuttavien organisaatioiden ei tule vaikeuttaa omilla päätöksillään valtakunnallisen 1.1.2021 prosessin toimeenpanoa. Voimassa olevia virka- ja työehtosopimusmääräyksiä sekä paikallisia sopimuksia on toki noudatettava.

Tässä tilanteessa on myös ensiarvoisen tärkeää, että työnantajat noudattavat tehtävän vaativuuden arviointia (TVA) ja niitä tehtäväkohtaisen palkan tasoja, jotka ovat työnantajayksikössä voimassa.

Mikäli yksittäisellä esimiehellä on oikeus sopia työsopimuksella palvelussuhteen ehdoista rekrytoitavan kanssa, on varmistettava, että sovittava/työsopimukseen merkittävä tehtäväkohtainen palkka on linjassa työnantajan noudattaman TVA-tason kanssa.

Palkkausjärjestelmän kehittäminen ja muutokset

Palkkausjärjestelmää osana palkitsemisjärjestelmää on toki mielekästä kehittää edelleen, kun otetaan huomioon edellä mainitut seikat. Kuntasektorille jää merkittäviä tehtäviä muutoksen jälkeenkin: muun muassa sivistys- ja opetustoimi, varhaiskasvatus sekä tekninen toimi.

Palkkausjärjestelmä on tärkeä osa johtamista, ja sillä vaikutetaan organisaation menestymiseen, tuloksellisuuteen ja henkilöstön työmotivaatioon. Muutosprosessissa on tarpeen pohtia, miten palkkausjärjestelmä päivitetään niin, että se tukee organisaatiota parhaiten jatkossa.

Malttia paikallisiin sopimuksiin

Paikallisella virka- ja työehtosopimuksella poiketaan valtakunnallisen sopimuksen määräyksistä tai neuvotellaan palvelussuhteen ehdoista tarkemmalla tasolla. Uusia paikallisia sopimuksia tehtäessä on erityisesti otettava huomioon se, olisiko sopimuksella vaikutuksia pitkälle tulevaisuuteen. Lisäksi nyt tehdyt ja tehtävät paikalliset sopimukset on ensisijaisesti tarkoitettu tämän hetkisiin tarpeisiin ja onkin syytä harkita olisiko ne syytä tehdä määräaikaisina päättymään ennen henkilöstön siirtymistä maakuntaan.

Kaikissa kunnissa ja kuntayhtymissä pitäisi nyt analysoida nykyisten paikallisten sopimusten sisältö. Sopimusten käyttöala muuttuu joka tapauksessa 1.1.2021, kun sopimusten piiristä siirtyy henkilöstöä muualle.

Jos esimerkiksi jokin paikallinen sopimus on tehty sosiaalihuollon tarpeita silmällä pitäen, se voi kuntatyönantajan näkökulmasta olla jatkossa tarpeeton, ja sopimus tulee näin ollen irtisanottavaksi.

Yhteystiedot

Muutostuki palvelusp

KT:n muutostuki sote- ja maakuntauudistuksessa

Sähköposti:
muutostuki@kt.fi