På svenska

Palkkausjärjestelmien kehittäminen, palkkojen harmonisointi ja paikallinen sopiminen ennen liikkeen luovutusta

Kuntasektorilta on siirtymässä henkilöstöä hyvinvointialueille 1.1.2023. Henkilöstöään luovuttavien työnantajien tulisi ottaa tämä huomioon palkkapolitiikassaan. Myös paikallisten sopimusten sisältöä pitäisi tarkastella tulevaa työnantajavaihdosta ajatellen.

KT tukee sote-uudistuksen palkkaharmonisoinnissa ja paikallisessa sopimisessa. Kuva: Freepik.

Palkkapolitiikka: Miten valmistautua työnantajavaihdokseen? Miten suunnitella harmonisointia?

Henkilöstö siirtyy uusien hyvinvointialueiden palvelukseen 1.1.2023 yli sadan eri työnantajayksikön palveluksesta. Jokaisella kunnalla, kuntayhtymällä ja sairaanhoitopiirillä on ollut oma palkkapolitiikkansa. Kaikissa kuntaorganisaatioissa on kuitenkin noudatettu KVTES:n palkkausjärjestelmän periaatteita.

Palkkojen yhteensovittaminen uusissa työnantajayksiköissä

Liikkeen luovutuksessa työntekijät siirtyvät toiselle työnantajalle entisillä palvelussuhteen ehdoilla. Palkan yhteensovittaminen perustuu syrjintää koskevaan lainsäädäntöön, tarkemmin tasa-arvolakiin, yhdenvertaisuuslakiin ja työsopimuslain tasapuolisen kohtelun periaatteeseen.

Tehtäväkohtaiset palkat voivat vaihdella eri työnantajayksiköissä samassa tehtävässä tai saman vaativuustason tehtävissä. Tarve harmonisoida palkkoja syntyy, kun vaativuudeltaan samasta tehtävästä maksettavan palkan taso vaihtelee.

Työnantajan vaihtumisesta johtuva uuden palkkausjärjestelmän rakentaminen ja palkkojen koordinointi ja yhteensovittaminen tulee vaatimaan runsaasti työtä, huolellista valmistelua ja paikallisia neuvotteluja hyvinvointialueilla.

Palkkojen yhteensovittamiseen tarvitaan riittävän pitkä siirtymäaika.

Hyvinvointialueilla käyttöön tulevien palkkausjärjestelmien vaikutus harmonisointiin

Palkkojen harmonisointiin uusissa työnantajayksiköissä vaikuttavat vahvasti myös hyvinvointialueilla sovellettavat työ- ja virkaehtosopimukset.

KT ja pääsopijajärjestöt ovat toukokuussa 2020 sopineet, että hyvinvointialueille (sopimuksessa termi maakunnat) solmitaan kolme työ- ja virkaehtosopimusta:

  • sote-sopimus
  • lääkärisopimus
  • maakunnan yleinen sopimus.

Näiden sopimusten neuvottelut ovat kuitenkin vielä kesken. Hyvinvointialueiden palkkaharmonisointia voidaan suunnitella tarkemmin vasta, kun työnantajilla on tiedossa näiden uusien sopimusten palkkausjärjestelmät siirtymäaikoineen.

Uusien sopimusten palkkausjärjestelmät voivat poiketa nyt kuntasektorilla käytössä olevista palkkausjärjestelmistä, eroja voi esimerkiksi olla tehtäväkohtaisissa palkoissa tai tehtävien vaativuuden arvioinnissa.

Neuvotteluita uusista sopimuksista jatkettaneen pitkälle vuoden 2022 puolelle.  

Henkilöstöään luovuttavien organisaatioiden palkkapolitiikka

Kunnista ja kuntayhtymistä on siirtymässä henkilökuntaa kokonaan uusiin työnantajaorganisaatioihin. Henkilöstään luovuttavien organisaatioiden eivät saa vaikeuttaa omilla päätöksillään valtakunnallisen prosessin toimeenpanoa. Voimassa olevia virka- ja työehtosopimusmääräyksiä, paikallista palkkausjärjestelmää sekä paikallisia sopimuksia on toki noudatettava.

Tässä tilanteessa on myös ensiarvoisen tärkeää, että työnantajat noudattavat tehtävän vaativuuden arviointia (TVA) ja niitä tehtäväkohtaisten palkkoja, jotka ovat työnantajayksikössä voimassa.

Mikäli yksittäisellä esimiehellä on oikeus sopia työsopimuksella palvelussuhteen ehdoista rekrytoitavan kanssa, on varmistettava, että sovittava ja/tai työsopimukseen merkittävä tehtäväkohtainen palkka on linjassa työnantajan noudattaman TVA-tason kanssa.

Henkilöstöään luovuttavien työnantajayksiköiden (kunnat ja kuntayhtymät) on pidättäydyttävä tekemästä tasakorotuksenomaisia, harkinnanvaraisia palkankorotuksia, jotka voivat nostaa kustannuksia uusissa työnantajayksiköissä. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että kuntatyönantajat nostaisivat henkilöstön palkkoja juuri ennen henkilöstön siirtymistä hyvinvointialueille.

Luovuttavien työnantajayksiköiden on myös osaltaan myötävaikutettava siihen, ettei palkkatasojen vaihtelu tulevan hyvinvointialueen sisällä suurene entisestään.

Palkkausjärjestelmän kehittäminen uudistuvalla kuntakentällä vuosina 2021–2022

Kuntasektorille jää merkittäviä tehtäviä muutoksen jälkeenkin: muun muassa sivistys- ja opetustoimi, varhaiskasvatus ja tekninen toimi. Palkkausjärjestelmää osana palkitsemisjärjestelmää on mielekästä kehittää edelleen uudistuvalla kuntakentällä, kunhan huomioon otetaan se, ettei toimilla vaikeuteta uusien työnantajayksiköiden toimintaa.

Palkkausjärjestelmä on tärkeä osa johtamista, ja sillä vaikutetaan organisaation menestymiseen, tuloksellisuuteen ja henkilöstön työmotivaatioon. Muutosprosessissa on mietittävä, miten palkkausjärjestelmä päivitetään niin, että se tukee organisaatiota parhaiten jatkossa.

Paikallisten kehittäjien on hyvä muistaa, että uuden KVTES-sektorin palkkausjärjestelmästä neuvotellaan sopimuskaudella 1.4.2020–28.2.2022. Työryhmän toimeksiantona on neuvotella vaihtoehdosta nykyiselle tehtävän vaativuuden arviointiin perustuvalla järjestelmälle. Toimeksiantoon kuuluu myös hinnoittelujärjestelmän, työkokemuslisän ja henkilökohtaisen lisän määräysten mahdollinen muuttaminen. Työryhmän työ on kesken.  

Kohti hyvinvointialueita: Malttia paikallisiin sopimuksiin

Paikallisella virka- ja työehtosopimuksella poiketaan valtakunnallisen sopimuksen määräyksistä tai sovitaan palvelussuhteen ehdoista tarkemmin. Uusia kunta-alan paikallisia sopimuksia tehtäessä on erityisesti otettava huomioon se, onko sopimuksella vaikutuksia pitkälle tulevaisuuteen.  

Nyt tehdyt tai tehtävät paikalliset sopimukset vastaavat ensisijaisesti tämänhetkisiin tarpeisiin. Sen vuoksi on syytä harkita, kannattaisiko ne tehdä määräaikaisina päättymään, ennen kuin henkilöstö siirtyy hyvinvointialueille.

Kaikissa kunnissa ja kuntayhtymissä on myös arvioitava nykyisten paikallisten sopimusten sisältö. Henkilöstöä luovuttavan organisaation ja luovutuksensaajan on myös tehtävä yhteistyötä, kun paikallisia sopimuksia arvioidaan.

Sopimusten käyttöala muuttuu joka tapauksessa 1.1.2023, kun sopimusten piiristä siirtyy henkilöstöä muualle. Jos paikallista sopimusta ei irtisanota, sen vaikutukset ulottuvat myös luovutuksensaajalle. Kun paikallisen sopimuksen irtisanomista harkitaan, on myös arvioitava, miten irtisanominen vaikuttaa siirtyvän henkilöstön palvelussuhteen ehtoihin.

Paikallinen sopiminen hyvinvointialueilla  

Paikallinen sopiminen kunta-alalla perustuu kunta-alalla tehtyyn pääsopimukseen. Paikallisen sopimuksen laajuudesta on myös määräys KVTES:n I luvun 4 §:ssä.  

Pääsopimus koskee ainoastaan kunta-alaa.

Hyvinvointialueilla ei vielä ole pääsopimusta, joka antaisi niille oikeuden poiketa valtakunnallisista työ- ja virkaehtosopimuksista, joita myöskään ei vielä ole tehty. Näin ollen tässä vaiheessa ei ole mahdollista neuvotella ja sopia paikallisia sopimuksia, jotka koskisivat hyvinvointialueita.