På svenska

Henkilöstön siirtymisen periaatteet ja palvelussuhteiden ehdot liikkeen luovutuksessa

Henkilöstön asemasta sote-uudistuksessa säädetään laissa sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta (voimaanpanolaki). Voimaanpanolain 18 §:n mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtävien sekä niitä hoitavan henkilöstön siirto kunnista ja kuntayhtymistä hyvinvointialueelle sekä hyvinvointiyhtymään katsotaan liikkeen luovutukseksi. Liikkeen luovutukseksi katsotaan myös kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa olevien opiskeluhuollon psykologien ja kuraattoreiden siirtyminen hyvinvointialueelle ja hyvinvointiyhtymään.

KT tukee sote-uudistuksen henkilöstön siirroissa. Kuva: Freepik.

Henkilöstö siirtyy liikkeen luovutuksella uuden työnantajan palvelukseen  

Liikkeen luovutus tarkoittaa sitä, että henkilöstö siirtyy ns. vanhoina työntekijöinä uuden työnantajan palvelukseen ja säilyttää siirtymähetkellä voimassa olevat työ- tai virkasuhteisiinsa liittyvät oikeudet ja velvollisuudet.

Määräaikainen henkilöstö siirtyy määräaikansa loppuun.

Liikkeen luovutuksen periaatetta sovelletaan kaikkiin uudistuksen yhteydessä toteutettaviin muutoksiin, joissa työnantaja vaihtuu. Näitä periaatteita noudatetaan riippumatta siitä, täyttyvätkö työsopimuslaissa sekä kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetussa laissa liikkeen luovutukselle säädetyt tunnusmerkit.

Ketkä siirtyvät?

Liikkeen luovutuksen periaatteen mukaan henkilöstö siirtyy tehtäviensä siirtymisen myötä uuden organisaation palvelukseen.

Kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen organisaatioiden palveluksessa oleva henkilöstö siirtyy kokonaisuudessaan sen hyvinvointialueen tai hyvinvointiyhtymän palvelukseen, joka ottaa tuottamisvastuun niistä tehtävistä, joissa asianomainen henkilö on ollut ennen siirtymistä.

Hyvinvointialueiden vastuulle siirtyy myös koulujen ja oppilaitosten koulu- ja opiskeluterveydenhuolto sekä opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut.

Siirtymiseen ei vaikuta se, missä tehtävässä henkilö siirtymähetkellä työskentelee.  

Tukipalvelutehtävissä työskentelevien siirtyminen

Kuntien palveluksessa sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen palvelutuotantoon liittyvissä tukipalvelutehtävissä työskentelevät henkilöt siirtyvät hyvinvointialueiden ja hyvinvointiyhtymien palvelukseen, jos henkilön tosiasiallisista työtehtävistä vähintään puolet on kunnan sosiaali- tai terveydenhuollon tai pelastustoimen tukitehtäviä.

Tukipalveluiksi katsotaan tässä yhteydessä kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen toimintaa tukevat tehtävät kuten esimerkiksi keskitetty ruokahuolto, siivous, laitehuolto, toimisto- ja hallintopalvelut, palkanlaskenta-. talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut, ICT-palvelut tai kiinteistötoimi, tekniset palvelut sekä laboratoriot ja kuvantamispalvelut.

Mikäli yksityisen palvelutuottajan kanssa tehty ostopalvelusopimus on mitätön tai hyvinvointialue irtisanoo ostopalvelusopimuksen, sote- ja tukipalveluhenkilöstö siirtyy sopimuksen päätyttyä liikkeenluovutuksena hyvinvointialueelle, jos henkilöstöä on aiemmin ostopalvelusopimuksen perusteella siirtynyt ostopalvelutuottajan palvelukseen.

Hyvinvointialueiden väliaikaishallinnon ja kuntien on selvitettävä kyseisten tehtävien tarkat henkilömäärät hyvissä ajoin ennen 31.12.2022 sekä se, keiden kohdalla periaate täyttyy eli tehtävistä vähintään puolet on kunnan sosiaali- tai terveydenhuollon tai pelastustoimen tukitehtäviä. 

Voimaanpanolain 26 §:n mukaan kunnan on kuitenkin annettava viimeistään 28.2.2022 hyvinvointialueelle arvio

  • 18 §:n nojalla siirtyvän henkilöstön määrästä,
  • palkkakuluista
  • 24 §:n mukaisesta lomapalkkavelasta.

Voimaanpanolain 13 §:ssä säädetään hyvinvointialueiden toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelussa tarvittavien välttämättömien tietojen saamisesta.

On myös tärkeää varmistaa, että välttämätön palvelutuotanto turvataan siirtymätilanteessa. Lisäksi henkilöstöresurssit on muutoinkin sovitettava yhteen siten, että hyvinvointialueilla ja kunnissa on toimiva tukipalveluverkosto myös jatkossa.  

HUS-sairaanhoitopiirin palvelussuhteet

Voimaanpanolain 19 §:n mukaan 1.1.2023 voimassa olevat HUS-sairaanhoitopiirin palvelussuhteet jatkuvat aiempien palvelussuhteen ehtojen mukaisesti HUS-yhtymässä. 

KT ja Kuntaliitto ovat tehneet yhdessä muistion, jossa selkeytetään yhdyspintatehtävissä työskentelevien asemaa sote-uudistuksessa.

KT:n muutostuki sote-uudistuksessa

Sähköposti:
muutostuki@kt.fi