Henkilöstökysymysten ehtovertailu liikkeen luovutuksessa

Sekä luovuttajan että luovutuksen saajan kannattaa tehdä henkilöstökysymyksiä koskeva ehtovertailu hyvissä ajoin ennen liikkeen luovutusta.

KT tukee maakunta- ja sote-uudistuksessa

Luovuttajan on syytä ennen liikkeen luovutusprosessin aloittamista tehdä oma ehtovertailunsa henkilöstökysymyksistä, sillä se auttaa:

 • määrittelemään tarkemmin liikkeen luovutuksen kohteena olevat toiminnot
 • selvittämään, tarvitaanko mahdollisia ennakkojärjestelyitä, kuten kunnan tai kuntakonsernin sisäisiä järjestelyitä tai muita sisäisiä muutoksia ennen liikkeenluovutusprosessin käynnistämistä.

Luovutuksen saajan tavoitteena on saada ehtovertailun kautta mahdollisimman paljon tietoa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.
 
Luovutuksen saaja tarvitsee tietoja:

 • luovutuksen kohteena olevasta toiminnosta, jotta se voi integroida ne muihin toimintoihinsa 
 • luovutuksen kohteena olevaan toimintoon liittyvistä henkilöstöriskeistä, jotta se voi valmistautua niiden hallinnointiin
 • siirtyvästä henkilöstöstä, jotta se voi valmistautua heidän vastaanottamiseensa sekä mahdolliseen henkilöstön etuuksien harmonisointiin.

Henkilötietojen luovutuksessa on otettava huomioon siihen liittyvät rajoitukset.

Henkilöstökysymykset osana liikkeen luovutuksen kokonaisuutta

Henkilöstökysymysten ehtovertailun merkitys korostuu silloin, kun siirtyvää henkilöstöä on runsaasti.

Henkilöstöasioita koskevan ehtovertailun tarkoituksena on määritellä luovutuksen kohteena olevan henkilöstö sekä selvittää

 • henkilöstön edut
 • henkilöstöön liittyvät vastuut
 • henkilöstön nykyiset palvelussuhteet ja niihin liittyvät tiedot
 • luovutuksen kohteena olevaan henkilöstön palvelussuhteisiin liittyvät aiemmat ja vireillä olevat erimielisyydet ja oikeudenkäynnit
 • muut henkilöstöön liittyvät oleelliset tiedot.

Palveluksessa olevaa henkilöstä koskien ehtovertailussa on keskeistä selvittää

 • henkilöstön lukumäärä (aktiivinen ja ei-aktiivinen)
 • henkilöstörakenne (ikärakenne, sukupuolijakauma, työsuhteiden luonne ja pituus, toimenkuvarakenne, nimikkeet ym.)
 • henkilöstön jakautuminen toimipaikoittain
 • organisaatiorakenne
  • organisaatiokaaviot ym.
 • sovellettavat työehtosopimukset ja muut paikalliset sopimukset
  • mahdolliset johtajasopimukset
  • työsopimuspohjat
 • palkka ja muut edut
  • palkkausjärjestelmät sopimusaloittain
  • muut henkilöstöedut (henkilöstöruokailu, puhelinetu, asuntoetu, työterveyshuolto, harrastemahdollisuudet ym.)
 • eläke-edut
  • lakisääteiset eläke-edut sekä muut eläköitymiseen liittyvät tiedot
 • sairauspoissaolot
  • sairauspoissaolot, työtapaturmat, ammattitaudit ym.
  • työkyvyttömyyseläkkeet
 • palkattomat ja palkalliset työ- ja virkavapaat
  • perhevapaat, opintovapaat, vuorotteluvapaat ym.
 • työaika 
  • työaikamuodot, työaikajärjestelyt, työaikakirjanpito, ylityökorvaukset ym.
 • vuosilomat
  • vuosilomakirjanpito, lomarahan maksukäytäntö, säästövapaiden määrät ym.

Aiemmin päätettyjä palvelussuhteita koskevassa ehtovertailussa selvitetään:

 • irtisanomistilanteet
  • irtisanomisperusteet (tuotannollistaloudelliset ja henkilöperusteiset syyt)
  • irtisanotut työntekijät, joiden työsuhde ei vielä ole päättynyt 
   • irtisanomisperusteiden uudelleenarviointi, uudelleensijoitus- ja koulutusvelvollisuus
  • irtisanotut työntekijät joiden työsuhde on päättynyt
   • työnantajan takaisinottovelvoitteen huomioon ottaminen
 • muut tilanteet 
  • vireillä olevat erimielisyydet ja oikeudenkäynnit ym.
   • kanneaikojen sekä mahdollisten korvausriskien huomioon ottaminen
  • ulkopuolisen työvoiman käyttö
   • alihankinta
   • vuokratyö

Yhteystiedot

Muutostuki palvelusp

KT:n muutostuki sote- ja maakuntauudistuksessa

Sähköposti:
muutostuki@kt.fi